Mark 1
Hebrew Bible OT and NT

1ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים׃

2ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃

3קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃

4ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃ 5ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃ 6ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער׃ 7ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו׃ 8אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃

9ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן׃ 10ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו׃ 11ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃

12ואחרי כן הוציאו הרוח המדברה׃ 13ויהי שם במדבר ארבעים יום והשטן נסהו ויהי עם החיות והמלאכים שרתוהו׃

14ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את בשורת מלכות האלהים לאמר׃ 15מלאה העת והגיעה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה׃

16ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פרשים מצודה בים כי דיגים היו׃ 17ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃ 18ויעזבו מהר את מכמרתיהם וילכו אחריו׃ 19ויהי כעברו מעט משם וירא את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו וגם המה באניה מתקנים את המכמרות׃ 20ויקרא מהרה אליהם ויעזבו את זבדי אביהם באניה עם השכירים וילכו אחריו׃

21ויבאו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד׃ 22וישתוממו על תורתו כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כספרים׃ 23ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר׃ 24אהה מה לנו ולך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתי מי אתה קדוש האלהים׃ 25ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו׃ 26ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו׃ 27ויבהלו כלם וישאלו איש את רעהו לאמר מה זאת מה היא התורה החדשה אשר אף לרוחות הטמאה בגבורה הוא מצוה והנה שמעות לו׃ 28ויצא שמעו מהר בכל מקמות ארץ הגליל׃

29ויהי אחרי צאתם מבית הכנסת ויבאו ביתה שמעון ואנדרי המה ויעקב ויוחנן עמם׃ 30וחמות שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו לדבר אליו עליה׃ 31ויגש ויאחז בידה ויקימה ותרף ממנה הקדחת פתאם ותשרת אותם׃

32ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל החולים ואת אחוזי השדים׃ 33וכל העיר נאספו יחדו פתח הבית׃ 34וירפא רבים אשר היו חולים חליים שונים ויגרש שדים הרבה ולא נתן את השדים לדבר כי ידעהו׃

35וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃ 36וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו׃ 37וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך׃ 38ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי׃ 39ויהי קרא בבתי כנסיותיהם בכל הגליל ויגרש את השדים׃

40ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על ברכיו ויאמר לו אם תרצה תוכל לטהרני׃ 41וירחם עליו וישלח את ידו ויגע בו ויאמר רצה אנכי טהר׃ 42עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטהר׃ 43ויגער בו וימהר להוציאו החוצה׃ 44ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם׃ 45אך הוא בצאתו החל לקרא הרבה ולהשמיע הדבר עד אשר לא יכל לבוא עוד אל עיר בגלוי כי אם היה ישב מחוץ לעיר במקמות חרבה ויבאו אליו מכל עבריו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Matthew 28
Top of Page
Top of Page