John 6
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי אחרי כן ויצא ישוע אל עבר ים הגליל אשר לטיבריה׃ 2וילכו אחריו המון עם רב כי ראו אותתיו אשר עשה עם החולים׃ 3ויעל ישוע על ההר וישב שם הוא ותלמידיו׃ 4וימי הפסח חג היהודים קרבו לבוא׃ 5וישא ישוע את עיניו וירא עם רב בא אליו ויאמר אל פילפוס מאין נקנה להם לחם לאכל׃ 6ואך למען נסות אתו דבר זאת כי הוא ידע את אשר יעשה׃ 7ויען אתו פילפוס לחם מאתים דינר לא ימצא להם לקחת לו איש איש מעט׃ 8ויאמר אליו אחד מתלמידיו אנדרי אחי שמעון פטרוס׃ 9יש פה נער אשר לו חמש ככרות לחם שערים ושני דגים אך אלה מה המה לעם רב כזה׃ 10ויאמר ישוע צוו את העם לשבת ארצה וירק דשא לרב היה במקום ההוא וישבו לארץ כחמשת אלפי איש במספר׃ 11ויקח ישוע את ככרות הלחם ויברך ויתן לתלמידיו והתלמידים אל המסבים וככה גם מן הדגים כאות נפשם׃ 12ויהי כאשר שבעו ויאמר אל תלמידיו אספו את פתותי לחם הנותרים למען לא יאבד מאומה׃ 13ויאספו וימלאו שנים עשר סלים בפתותי חמש ככרות לחם השערים הנותרים לאכליהם׃ 14ויהי כראות האנשים את האות הזה אשר עשה ישוע ויאמרו הנה זה הוא באמת הנביא הבא לעולם׃

15וידע ישוע כי יבאו ויתפשהו להמליך אותו וימלט עוד הפעם אל ההר הוא לבדו׃

16ויהי בערב וירדו תלמידיו אל הים ויבאו באניה ויעברו אל עבר הים אל כפר נחום׃ 17ויכס אתם החשך וישוע לא בא אליהם׃ 18ויסער הים כי רוח גדולה נושבת׃ 19והם חתרו במשוטיהם כדרך עשרים וחמש או שלשים ריס ויראו את ישוע מתהלך על הים הלוך וקרב אל האניה וייראו׃ 20ויאמר אליהם אני הוא אל תיראו׃ 21ויואילו לקחת אתו אל האניה ורגע הגיעה האניה לארץ אשר הם הלכים שמה׃

22ויהי ממחרת וירא המון העם העמד מעבר לים כי לא היתה אניה בזה בלתי אחת אשר ירדו בה תלמידיו וכי ישוע לא בא עם תלמידיו אל האניה אך תלמידיו לבדם נסעו מזה׃ 23ואניות אחרות באו מטיברים קרוב למקום אשר אכלו שם את הלחם בברכת האדון׃ 24ויהי כראות המון העם כי ישוע איננו שם אף לא תלמידיו וירדו גם הם באניות ויבאו אל כפר נחום לבקש את ישוע׃ 25וכאשר מצאו אתו מעבר הים ויאמרו אליו רבי מתי באת הלם׃

26ויען אתם ישוע ויאמר אמן אמן אני אמר לכם לא על ראותכם את האתות תבקשוני כי אם על אשר אכלתם מן הלחם ותשבעו׃ 27אל תעמלו במאכל אשר יאבד כי אם במאכל הקים לחיי עולמים אשר בן האדם יתננו לכם כי בו חתם חותמו אביו האלהים׃ 28ויאמרו אליו מה נעשה לפעל פעלות אלהים׃ 29ויען ישוע ויאמר אליהם זאת פעלת אלהים כי תאמינו בזה אשר הוא שלחו׃ 30ויאמרו אליו מה אפוא האות אשר תעשה למעננראה ונאמין בך מה תפעל׃ 31אבותינו אכלו את המן במדבר כאשר כתוב לחם מן השמים נתן למו לאכל׃ 32ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם לא משה נתן לכם את הלחם מן השמים כי אם אבי נתן לכם את הלחם מן השמים האמתי׃ 33כי לחם אלהים הוא היורד מן השמים ונתן חיים לעולם׃ 34ויאמרו אליו אדני תנה לנו תמיד את הלחם הזה׃

35ויאמר להם ישוע אנכי הוא לחם החיים כל הבא אלי לא ירעב ואשר יאמין בי לא יצמא עוד׃ 36ואני הנה אמרתי לכם כי גם חזיתם אתי ולא תאמינו׃ 37כל אשר יתננו לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה׃ 38כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃ 39וזה רצון האב אשר שלחני כי כל אשר נתן לי לא יאבד לי כי אם אקימנו ביום האחרון׃ 40וזה רצון שלחי אשר כל הראה את הבן ומאמין בו יהיו לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃

41וילנו עליו היהודים על אמרו אנכי הוא הלחם הירד מן השמים׃ 42ויאמרו הלא זה הוא ישוע בן יוסף אשר אנחנו ידעים את אביו ואת אמו ואיך יאמר מן השמים באתי׃ 43ויען ישוע ויאמר אליהם אל תלינו איש אל רעהו׃ 44לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון׃ 45הלא כתוב בנביאים וכל בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבא אלי׃ 46לא כאלו ראה איש את האב בלתי הבא מאת האלהים הוא ראה את האלהים׃ 47אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי לו חיי עולמים׃ 48אנכי הוא לחם החיים׃ 49אבותיכם אכלו את המן במדבר וימתו׃ 50זה הוא הלחם הירד מן השמים למען יאכל איש ממנו ולא ימות׃ 51אנכי הלחם החי הירד מן השמים איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אני נתן בעד חיי העולם׃

52ויתוכחו היהודים איש עם רעהו לאמר איכה יוכל זה לתת לנו את בשרו לאכל׃ 53ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו אין לכם חיים בקרבכם׃ 54האכל את בשרי והשתה את דמי יש לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃ 55כי בשרי באמת הוא מאכל ודמי באמת הוא משקה׃ 56האכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו׃ 57כאשר שלחני האב החי ואנכי חי בגלל אבי כן האכל אתי גם הוא יחיה בגללי׃ 58זה הוא הלחם הירד מן השמים לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימתו האכל את הלחם הזה יחיה לעולם׃

59כזאת דבר בבית הכנסת בלמדו בכפר נחום׃

60ורבים מתלמידיו כשמעם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל לשמע אתו׃ 61ויבן ישוע בלבו כי תלמידיו מלינים על זאת ויאמר אליהם הזאת לכם למכשול׃ 62מה אפוא אם תראו את בן האדם עלה אל אשר היה שם לפנים׃ 63הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה׃ 64אך יש מכם אשר לא יאמינו כי ישוע ידע מראש מי הם אשר אינם מאמינים ומי המוסר אתו׃ 65ויאמר על כן אמרתי לכם כי לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם נתן לו מאת אבי׃

66מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסגו אחור ולא יספו להתהלך אתו׃ 67ויאמר ישוע אל שנים העשר היש את נפשכם גם אתם לסור ממני׃ 68ויען אתו שמעון פטרוס אדני אל מי נלך דברי חיי עולמים עמך׃ 69ואנחנו האמנו ונדע כי אתה המשיח בן אל חי׃ 70ויען אתם ישוע הלא בחרתי אני בכם שנים העשר ואחד מכם שטן הוא׃ 71זאת אמר על יהודה בן שמעון איש קריות כי עתיד היה למסרו והוא אחד משנים העשר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

John 5
Top of Page
Top of Page