6231. ashaq
Strong's Concordance
ashaq: to oppress, wrong, extort
Original Word: עָשַׁק
Part of Speech: Verb
Transliteration: ashaq
Phonetic Spelling: (aw-shak')
Definition: to oppress, wrong, extort
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to oppress, wrong, extort
NASB Translation
crushed (1), defrauded (2), extorted (1), got (1), laden (1), oppress (11), oppressed (9), oppresses (3), oppressor (2), oppressors (2), practiced (2), rages (1), rob (1).

Brown-Driver-Briggs
עָשַׁק verb oppress, wrong, extort (ᵑ7 עֲשַׁק = Biblical Hebrew, so Old Aramaic עשק; Syriac accuse, slander; Assyrian adjective eš‡u, strong; Arabic roughness, injustice); —

Qal Perfect ׳ע Leviticus 5:21; Ezekiel 18:18; 2masculine singular suffix עֲשַׁקְתָּ֫נוּ 1 Samuel 12:4, etc.; Imperfect3masculine singular suffix יַעַשׁקֻנִי Psalm 119:122; 2masculine singular תַּעֲשֹׁק Leviticus 19:13 +, etc.; Infinitive construct עֲשֹׁק Hosea 12:8, suffix עָשְׁקָם 1 Chronicles 16:21; Psalm 105:14; Participle active עשֵׁק Proverbs 14:31 +, feminine plural הָעשְׁקוֺת Amos 4:1, etc.; passive עָשׁוּק Deuteronomy 28:29 +, etc.; —

1 oppress, wrong (often by extortion, "" גָּזַל), with accusative of person 1 Samuel 12:3,4; Micah 2:2; Leviticus 5:21; Leviticus 19:13; especially the poor and helpless Amos 4:1; Deuteronomy 24:14; Jeremiah 7:6; Ezekiel 22:29; Zechariah 7:10; Proverbs 14:31; Proverbs 22:16; Proverbs 28:3; Ecclesiastes 4:1; also with accusative of congnate meaning with verb עשֶׁק (וְ)גָזַל גָּזֵל ׳ע Ezekiel 18:18 practise extortion, Ezekiel 22:29, take by extortion Leviticus 5:23 and (with accusative of thing) Malachi 3:5; absolute Hosea 12:8 practise extortion; Job 10:3 deal tyrannically (of God); participle oppressor, extortioner Jeremiah 21:12; Psalm 72:4; Ecclesiastes 4:1; passive participle as substantive the oppressed Psalm 103:6; Psalm 146:7.

2 oppress a nation Isaiah 52:4, compare Psalm 105:14 = 1 Chronicles 16:21; Psalm 119:122, participle act. oppressor Psalm 119:121, passive participle oppressed Jeremiah 50:33, in predict. וְגָזוּל ׳ע Deuteronomy 28:29, וְרָצּוּץ ׳ע Deuteronomy 28:23; Hosea 5:11.

3 dubious are: יַעְשֹׁק נָהָר Job 40:23 a river oppresses him, i.e. rushes violently upon him (that is, the hippopotamus; Du יָשֹׁק, from שׁוּק; > Gunk Bu יִשְׁקַע falls, sinks); עָשֻׁק בְּדַם נֶפֶשׁ Proverbs 28:17 oppressed (? burdened) with the blood of a person.

Pu`al Participle feminine הַמְּעֻשָּׁקָה Isaiah 23:12 crushed (of conquered Sidon under figure of woman).

Strong's Exhaustive Concordance
get deceitfully, deceive, defraud, drink up, use oppression do violence wrong

A primitive root (compare asaq); to press upon, i.e. Oppress, defraud, violate, overflow -- get deceitfully, deceive, defraud, drink up, (use) oppress((-ion)), -or), do violence (wrong).

see HEBREW asaq

Forms and Transliterations
הַֽמְעֻשָּׁקָ֞ה הָעֹשְׁק֣וֹת המעשקה העשקות וְעָֽשְׁקוּ֙ וְעֹשֵׁ֣ק וּבְעֹשְׁקֵ֣י ובעשקי ועשק ועשקו יַעֲשֹׁ֣ק יַעַשְׁקֻ֥נִי יעשק יעשקני לְעָשְׁקָ֑ם לְעָשְׁקָ֔ם לְעֹֽשְׁקָֽי׃ לַעֲשֹׁ֥ק לָעֲשׁוּקִ֗ים לעשוקים לעשק לעשקי׃ לעשקם עֲשַׁקְתָּ֖נוּ עֲשָׁקֽוֹ׃ עֲשׁוּקִ֛ים עֲשׁוּקִֽים׃ עָ֣שְׁקוּ עָ֣שַׁק עָשְׁק֖וּ עָשַׁ֙קְתִּי֙ עָשַׁ֥ק עָשָׁ֔ק עָשֻׁ֣ק עָשׁ֥וּק עָשׁ֧וּק עֹ֣שֵֽׁק עֹ֣שֵֽׁק־ עֹֽשְׁקֵיהֶם֙ עוֹשֵֽׁק׃ עוֹשֵׁ֑ק עושק עושק׃ עשוק עשוקים עשוקים׃ עשק עשק־ עשקו עשקו׃ עשקיהם עשקתי עשקתנו תַּעֲשֹׁ֑קוּ תַֽעֲשֹׁ֔קוּ תַעֲשֹׁ֗ק תַעֲשֹׁ֥ק תעשק תעשקו ‘ă·šā·qōw ‘ā·šaq ‘ā·šāq ‘ă·šaq·tā·nū ‘ā·šaq·tî ‘ā·šə·qū ‘ă·šū·qîm ‘ā·šuq ‘ā·šūq ‘āšaq ‘āšāq ‘ăšāqōw ‘ăšaqtānū ‘āšaqtî ‘āšəqū ‘āšuq ‘āšūq ‘ăšūqîm ‘ō·šə·qê·hem ‘ō·šêq ‘ō·šêq- ‘ō·wō·šêq ‘ōšêq ‘ōšêq- ‘ōšəqêhem ‘ōwōšêq aShak ashaKo ashakTanu aShakti Asheku aShuk ashuKim hā‘ōšəqōwṯ hā·‘ō·šə·qō·wṯ ham‘uššāqāh ham·‘uš·šā·qāh hamushshaKah haosheKot la‘ăšōq lā‘ăšūqîm la·‘ă·šōq lā·‘ă·šū·qîm laaShok laashuKim lə‘āšəqām lə‘ōšəqāy lə·‘ā·šə·qām lə·‘ō·šə·qāy leasheKam leOsheKai oShek oshekeiHem ṯa‘ăšōq ta‘ăšōqū ṯa‘ăšōqū ta·‘ă·šō·qū ṯa·‘ă·šō·qū ṯa·‘ă·šōq taaShok taaShoku ū·ḇə·‘ō·šə·qê ūḇə‘ōšəqê uveosheKei veasheKu veoShek wə‘āšəqū wə‘ōšêq wə·‘ā·šə·qū wə·‘ō·šêq ya‘ăšōq ya‘ašqunî ya·‘ă·šōq ya·‘aš·qu·nî yaashKuni yaaShok
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Leviticus 6:2
HEB: בְגָזֵ֔ל א֖וֹ עָשַׁ֥ק אֶת־ עֲמִיתֽוֹ׃
NAS: or [if] he has extorted from his companion,
KJV: or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour;
INT: robbery or has extorted his companion

Leviticus 6:4
HEB: הָעֹ֙שֶׁק֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׁ֔ק א֚וֹ אֶת־
NAS: or what he got by extortion, or
KJV: or the thing which he hath deceitfully gotten, or that which was delivered
INT: extortion what got or the deposit

Leviticus 19:13
HEB: לֹֽא־ תַעֲשֹׁ֥ק אֶת־ רֵֽעֲךָ֖
NAS: You shall not oppress your neighbor,
KJV: Thou shalt not defraud thy neighbour,
INT: nor oppress your neighbor nor

Deuteronomy 24:14
HEB: לֹא־ תַעֲשֹׁ֥ק שָׂכִ֖יר עָנִ֣י
NAS: You shall not oppress a hired servant
KJV: Thou shalt not oppress an hired servant
INT: shall not oppress A hired poor

Deuteronomy 28:29
HEB: וְהָיִ֜יתָ אַ֣ךְ עָשׁ֧וּק וְגָז֛וּל כָּל־
NAS: but you shall only be oppressed and robbed
KJV: in thy ways: and thou shalt be only oppressed and spoiled
INT: become shall only be oppressed and robbed all manner

Deuteronomy 28:33
HEB: וְהָיִ֗יתָ רַ֛ק עָשׁ֥וּק וְרָצ֖וּץ כָּל־
NAS: and you will never be anything but oppressed and crushed
KJV: not eat up; and thou shalt be only oppressed and crushed
INT: become but oppressed and crushed and all

1 Samuel 12:3
HEB: וְאֶת־ מִ֤י עָשַׁ֙קְתִּי֙ אֶת־ מִ֣י
NAS: or whom have I defrauded? Whom
KJV: have I taken? or whom have I defrauded? whom have I oppressed?
INT: taken whom defrauded whose oppressed

1 Samuel 12:4
HEB: וַיֹּ֣אמְר֔וּ לֹ֥א עֲשַׁקְתָּ֖נוּ וְלֹ֣א רַצּוֹתָ֑נוּ
NAS: They said, You have not defrauded us or oppressed
KJV: And they said, Thou hast not defrauded us, nor oppressed
INT: said have not defrauded or oppressed

1 Chronicles 16:21
HEB: הִנִּ֤יחַ לְאִישׁ֙ לְעָשְׁקָ֔ם וַיּ֥וֹכַח עֲלֵיהֶ֖ם
NAS: man to oppress them, And He reproved
KJV: no man to do them wrong: yea, he reproved
INT: suffered man to oppress reproved their sakes

Job 10:3
HEB: לְךָ֨ ׀ כִּֽי־ תַעֲשֹׁ֗ק כִּֽי־ תִ֭מְאַס
NAS: for You indeed to oppress, To reject
KJV: [Is it] good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise
INT: right indeed to oppress indeed to reject

Job 40:23
HEB: הֵ֤ן יַעֲשֹׁ֣ק נָ֭הָר לֹ֣א
NAS: a river rages, he is not alarmed;
KJV: Behold, he drinketh up a river,
INT: If rages A river is not

Psalm 72:4
HEB: אֶבְי֑וֹן וִֽידַכֵּ֣א עוֹשֵֽׁק׃
NAS: of the needy And crush the oppressor.
KJV: and shall break in pieces the oppressor.
INT: of the needy and crush the oppressor

Psalm 103:6
HEB: וּ֝מִשְׁפָּטִ֗ים לְכָל־ עֲשׁוּקִֽים׃
NAS: for all who are oppressed.
KJV: and judgment for all that are oppressed.
INT: and judgments for all are oppressed

Psalm 105:14
HEB: הִנִּ֣יחַ אָדָ֣ם לְעָשְׁקָ֑ם וַיּ֖וֹכַח עֲלֵיהֶ֣ם
NAS: man to oppress them, And He reproved
KJV: no man to do them wrong: yea, he reproved
INT: suffered man to oppress reproved their sakes

Psalm 119:121
HEB: בַּל־ תַּ֝נִּיחֵ֗נִי לְעֹֽשְׁקָֽי׃
NAS: Do not leave me to my oppressors.
KJV: leave me not to mine oppressors.
INT: lest leave to my oppressors

Psalm 119:122
HEB: לְט֑וֹב אַֽל־ יַעַשְׁקֻ֥נִי זֵדִֽים׃
NAS: Do not let the arrogant oppress me.
KJV: let not the proud oppress me.
INT: good nay oppress the arrogant

Psalm 146:7
HEB: עֹשֶׂ֤ה מִשְׁפָּ֨ט ׀ לָעֲשׁוּקִ֗ים נֹתֵ֣ן לֶ֭חֶם
NAS: justice for the oppressed; Who gives
KJV: judgment for the oppressed: which giveth
INT: executes justice the oppressed gives food

Proverbs 14:31
HEB: עֹ֣שֵֽׁק־ דָּ֭ל חֵרֵ֣ף
NAS: He who oppresses the poor taunts
KJV: He that oppresseth the poor
INT: oppresses the poor taunts

Proverbs 22:16
HEB: עֹ֣שֵֽׁק דָּ֭ל לְהַרְבּ֣וֹת
NAS: He who oppresses the poor to make more
KJV: He that oppresseth the poor
INT: oppresses the poor to make

Proverbs 28:3
HEB: גֶּ֣בֶר רָ֭שׁ וְעֹשֵׁ֣ק דַּלִּ֑ים מָטָ֥ר
NAS: man who oppresses the lowly
KJV: man that oppresseth the poor
INT: man A poor oppresses the lowly rain

Proverbs 28:17
HEB: אָ֭דָם עָשֻׁ֣ק בְּדַם־ נָ֑פֶשׁ
NAS: A man who is laden with the guilt of human
KJV: A man that doeth violence to the blood
INT: A man is laden blood of human

Ecclesiastes 4:1
HEB: מְנַחֵ֔ם וּמִיַּ֤ד עֹֽשְׁקֵיהֶם֙ כֹּ֔חַ וְאֵ֥ין
NAS: [I saw] the tears of the oppressed and [that] they had
KJV: and behold the tears of [such as were] oppressed, and they had no comforter;
INT: to comfort the side of the oppressed was power no

Isaiah 23:12
HEB: ע֖וֹד לַעְל֑וֹז הַֽמְעֻשָּׁקָ֞ה בְּתוּלַ֣ת בַּת־
NAS: no more, O crushed virgin daughter
KJV: rejoice, O thou oppressed virgin,
INT: You shall exult crushed virgin daughter

Isaiah 52:4
HEB: וְאַשּׁ֖וּר בְּאֶ֥פֶס עֲשָׁקֽוֹ׃
NAS: then the Assyrian oppressed them without cause.
KJV: there; and the Assyrian oppressed them without cause.
INT: the Assyrian without oppressed

Jeremiah 7:6
HEB: וְאַלְמָנָה֙ לֹ֣א תַֽעֲשֹׁ֔קוּ וְדָ֣ם נָקִ֔י
NAS: [if] you do not oppress the alien,
KJV: [If] ye oppress not the stranger,
INT: the widow nor oppress blood innocent

35 Occurrences

Strong's Hebrew 6231
35 Occurrences


‘ā·šaq — 3 Occ.
‘ă·šā·qōw — 1 Occ.
‘ă·šaq·tā·nū — 1 Occ.
‘ā·šaq·tî — 1 Occ.
‘ā·šə·qū — 2 Occ.
‘ā·šūq — 3 Occ.
‘ă·šū·qîm — 2 Occ.
ham·‘uš·šā·qāh — 1 Occ.
hā·‘ō·šə·qō·wṯ — 1 Occ.
la·‘ă·šōq — 1 Occ.
lā·‘ă·šū·qîm — 1 Occ.
lə·‘ā·šə·qām — 2 Occ.
lə·‘ō·šə·qāy — 1 Occ.
‘ō·wō·šêq — 4 Occ.
‘ō·šə·qê·hem — 1 Occ.
ṯa·‘ă·šōq — 3 Occ.
ṯa·‘ă·šō·qū — 2 Occ.
ū·ḇə·‘ō·šə·qê — 1 Occ.
wə·‘ā·šə·qū — 1 Occ.
wə·‘ō·šêq — 1 Occ.
ya·‘aš·qu·nî — 1 Occ.
ya·‘ă·šōq — 1 Occ.
6230
Top of Page
Top of Page