KATA IOANNEN 6
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1meta tauta apēlthen o iēsous peran tēs thalassēs tēs galilaias tēs tiberiados 2ēkolouthei de autō ochlos polus oti etheōroun ta sēmeia a epoiei epi tōn asthenountōn 3anēlthen de eis to oros iēsous kai ekei ekathēto meta tōn mathētōn autou 4ēn de engus to pascha ē eortē tōn ioudaiōn 5eparas oun tous ophthalmous o iēsous kai theasamenos oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros philippon pothen agorasōmen artous ina phagōsin outoi 6touto de elegen peirazōn auton autos gar ēdei ti emellen poiein 7apekrithē autō philippos diakosiōn dēnariōn artoi ouk arkousin autois ina ekastos brachu labē 8legei autō eis ek tōn mathētōn autou andreas o adelphos simōnos petrou 9estin paidarion ōde os echei pente artous krithinous kai duo opsaria alla tauta ti estin eis tosoutous 10eipen o iēsous poiēsate tous anthrōpous anapesein ēn de chortos polus en tō topō anepesan oun oi andres ton arithmon ōs pentakischilioi 11elaben oun tous artous o iēsous kai eucharistēsas diedōken tois anakeimenois omoiōs kai ek tōn opsariōn oson ēthelon 12ōs de eneplēsthēsan legei tois mathētais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mē ti apolētai 13sunēgagon oun kai egemisan dōdeka kophinous klasmatōn ek tōn pente artōn tōn krithinōn a eperisseusan tois bebrōkosin 14oi oun anthrōpoi idontes a epoiēsen sēmeia elegon oti outos estin alēthōs o prophētēs o erchomenos eis ton kosmon

15iēsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poiēsōsin basilea anechōrēsen palin eis to oros autos monos

16ōs de opsia egeneto katebēsan oi mathētai autou epi tēn thalassan 17kai embantes eis ploion ērchonto peran tēs thalassēs eis kapharnaoum kai skotia ēdē egegonei kai oupō elēluthei pros autous o iēsous 18ē te thalassa anemou megalou pneontos diegeireto 19elēlakotes oun ōs stadious eikosi pente ē triakonta theōrousin ton iēsoun peripatounta epi tēs thalassēs kai engus tou ploiou ginomenon kai ephobēthēsan 20o de legei autois egō eimi mē phobeisthe 21ēthelon oun labein auton eis to ploion kai eutheōs egeneto to ploion epi tēs gēs eis ēn upēgon

22tē epaurion o ochlos o estēkōs peran tēs thalassēs eidon oti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē en kai oti ou suneisēlthen tois mathētais autou o iēsous eis to ploion alla monoi oi mathētai autou apēlthon 23alla ēlthen ploia ek tiberiados engus tou topou opou ephagon ton arton eucharistēsantos tou kuriou 24ote oun eiden o ochlos oti iēsous ouk estin ekei oude oi mathētai autou enebēsan autoi eis ta ploiaria kai ēlthon eis kapharnaoum zētountes ton iēsoun 25kai eurontes auton peran tēs thalassēs eipon autō rabbi pote ōde gegonas

26apekrithē autois o iēsous kai eipen amēn amēn legō umin zēteite me ouch oti eidete sēmeia all oti ephagete ek tōn artōn kai echortasthēte 27ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollumenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion ēn o uios tou anthrōpou umin dōsei touton gar o patēr esphragisen o theos 28eipon oun pros auton ti poiōmen ina ergazōmetha ta erga tou theou 29apekrithē o iēsous kai eipen autois touto estin to ergon tou theou ina pisteuēte eis on apesteilen ekeinos 30eipon oun autō ti oun poieis su sēmeion ina idōmen kai pisteusōmen soi ti ergazē 31oi pateres ēmōn to manna ephagon en tē erēmō kathōs estin gegrammenon arton ek tou ouranou edōken autois phagein 32eipen oun autois o iēsous amēn amēn legō umin ou mōusēs edōken umin ton arton ek tou ouranou all o patēr mou didōsin umin ton arton ek tou ouranou ton alēthinon 33o gar artos tou theou estin o katabainōn ek tou ouranou kai zōēn didous tō kosmō 34eipon oun pros auton kurie pantote dos ēmin ton arton touton

35eipen autois o iēsous egō eimi o artos tēs zōēs o erchomenos pros eme ou mē peinasē kai o pisteuōn eis eme ou mē dipsēsei pōpote 36all eipon umin oti kai eōrakate [me] kai ou pisteuete 37pan o didōsin moi o patēr pros eme ēxei kai ton erchomenon pros me ou mē ekbalō exō 38oti katabebēka apo tou ouranou ouch ina poiō to thelēma to emon alla to thelēma tou pempsantos me 39touto de estin to thelēma tou pempsantos me ina pan o dedōken moi mē apolesō ex autou alla anastēsō auto tē eschatē ēmera 40touto gar estin to thelēma tou patros mou ina pas o theōrōn ton uion kai pisteuōn eis auton echē zōēn aiōnion kai anastēsō auton egō tē eschatē ēmera

41egonguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egō eimi o artos o katabas ek tou ouranou 42kai elegon ouchi outos estin iēsous o uios iōsēph ou ēmeis oidamen ton patera kai tēn mētera pōs nun legei oti ek tou ouranou katabebēka 43apekrithē iēsous kai eipen autois mē gonguzete met allēlōn 44oudeis dunatai elthein pros me ean mē o patēr o pempsas me elkusē auton kagō anastēsō auton en tē eschatē ēmera 45estin gegrammenon en tois prophētais kai esontai pantes didaktoi theou pas o akousas para tou patros kai mathōn erchetai pros eme 46ouch oti ton patera eōraken tis ei mē o ōn para [tou] theou outos eōraken ton patera 47amēn amēn legō umin o pisteuōn echei zōēn aiōnion 48egō eimi o artos tēs zōēs 49oi pateres umōn ephagon en tē erēmō to manna kai apethanon 50outos estin o artos o ek tou ouranou katabainōn ina tis ex autou phagē kai mē apothanē 51egō eimi o artos o zōn o ek tou ouranou katabas ean tis phagē ek toutou tou artou zēsei eis ton aiōna kai o artos de on egō dōsō ē sarx mou estin uper tēs tou kosmou zōēs

52emachonto oun pros allēlous oi ioudaioi legontes pōs dunatai outos ēmin dounai tēn sarka [autou] phagein 53eipen oun autois [o] iēsous amēn amēn legō umin ean mē phagēte tēn sarka tou uiou tou anthrōpou kai piēte autou to aima ouk echete zōēn en eautois 54o trōgōn mou tēn sarka kai pinōn mou to aima echei zōēn aiōnion kagō anastēsō auton tē eschatē ēmera 55ē gar sarx mou alēthēs estin brōsis kai to aima mou alēthēs estin posis 56o trōgōn mou tēn sarka kai pinōn mou to aima en emoi menei kagō en autō 57kathōs apesteilen me o zōn patēr kagō zō dia ton patera kai o trōgōn me kakeinos zēsei di eme 58outos estin o artos o ex ouranou katabas ou kathōs ephagon oi pateres kai apethanon o trōgōn touton ton arton zēsei eis ton aiōna

59tauta eipen en sunagōgē didaskōn en kapharnaoum

60polloi oun akousantes ek tōn mathētōn autou eipan sklēros estin o logos outos tis dunatai autou akouein 61eidōs de o iēsous en eautō oti gonguzousin peri toutou oi mathētai autou eipen autois touto umas skandalizei 62ean oun theōrēte ton uion tou anthrōpou anabainonta opou ēn to proteron 63to pneuma estin to zōopoioun ē sarx ouk ōphelei ouden ta rēmata a egō lelalēka umin pneuma estin kai zōē estin 64all eisin ex umōn tines oi ou pisteuousin ēdei gar ex archēs o iēsous tines eisin oi mē pisteuontes kai tis estin o paradōsōn auton 65kai elegen dia touto eirēka umin oti oudeis dunatai elthein pros me ean mē ē dedomenon autō ek tou patros

66ek toutou polloi ek tōn mathētōn autou apēlthon eis ta opisō kai ouketi met autou periepatoun 67eipen oun o iēsous tois dōdeka mē kai umeis thelete upagein 68apekrithē autō simōn petros kurie pros tina apeleusometha rēmata zōēs aiōniou echeis 69kai ēmeis pepisteukamen kai egnōkamen oti su ei o agios tou theou 70apekrithē autois o iēsous ouk egō umas tous dōdeka exelexamēn kai ex umōn eis diabolos estin 71elegen de ton ioudan simōnos iskariōtou outos gar emellen paradidonai auton eis ek tōn dōdeka

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

John 5
Top of Page
Top of Page