2 Corinthians 1
Study Bible
Paul Greets the Corinthians

Παῦλος  ἀπόστολος  Χριστοῦ  Ἰησοῦ  διὰ  θελήματος  Θεοῦ  καὶ  Τιμόθεος    ἀδελφὸς  τῇ  ἐκκλησίᾳ  τοῦ  Θεοῦ  τῇ  οὔσῃ  ἐν  Κορίνθῳ  σὺν  τοῖς  ἁγίοις  πᾶσιν  τοῖς  οὖσιν  ἐν  ὅλῃ  τῇ  Ἀχαΐᾳ· 

χάρις  ὑμῖν  καὶ  εἰρήνη  ἀπὸ  Θεοῦ  Πατρὸς  ἡμῶν  καὶ  Κυρίου  Ἰησοῦ  Χριστοῦ. 

The God of All Comfort

Εὐλογητὸς    Θεὸς  καὶ  Πατὴρ  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ,    Πατὴρ  τῶν  οἰκτιρμῶν  καὶ  Θεὸς  πάσης  παρακλήσεως,    παρακαλῶν  ἡμᾶς  ἐπὶ  πάσῃ  τῇ  θλίψει  ἡμῶν,  εἰς  τὸ  δύνασθαι  ἡμᾶς  παρακαλεῖν  τοὺς  ἐν  πάσῃ  θλίψει  διὰ  τῆς  παρακλήσεως  ἧς  παρακαλούμεθα  αὐτοὶ  ὑπὸ  τοῦ  Θεοῦ.  ὅτι  καθὼς  περισσεύει  τὰ  παθήματα  τοῦ  Χριστοῦ  εἰς  ἡμᾶς,  οὕτως  διὰ  τοῦ  Χριστοῦ  περισσεύει  καὶ    παράκλησις  ἡμῶν.  εἴτε  δὲ  θλιβόμεθα,  ὑπὲρ  τῆς  ὑμῶν  παρακλήσεως  καὶ  σωτηρίας·  εἴτε  παρακαλούμεθα,  ὑπὲρ  τῆς  ὑμῶν  παρακλήσεως  τῆς  ἐνεργουμένης  ἐν  ὑπομονῇ  τῶν  αὐτῶν  παθημάτων  ὧν  καὶ  ἡμεῖς  πάσχομεν.  καὶ    ἐλπὶς  ἡμῶν  βεβαία  ὑπὲρ  ὑμῶν,  εἰδότες  ὅτι  ὡς  κοινωνοί  ἐστε  τῶν  παθημάτων,  οὕτως  καὶ  τῆς  παρακλήσεως. 

Οὐ  γὰρ  θέλομεν  ὑμᾶς  ἀγνοεῖν,  ἀδελφοί,  ὑπὲρ  τῆς  θλίψεως  ἡμῶν  τῆς  γενομένης  ἐν  τῇ  Ἀσίᾳ,  ὅτι  καθ’  ὑπερβολὴν  ὑπὲρ  δύναμιν  ἐβαρήθημεν,  ὥστε  ἐξαπορηθῆναι  ἡμᾶς  καὶ  τοῦ  ζῆν·  ἀλλὰ  αὐτοὶ  ἐν  ἑαυτοῖς  τὸ  ἀπόκριμα  τοῦ  θανάτου  ἐσχήκαμεν,  ἵνα  μὴ  πεποιθότες  ὦμεν  ἐφ’  ἑαυτοῖς  ἀλλ’  ἐπὶ  τῷ  Θεῷ  τῷ  ἐγείροντι  τοὺς  νεκρούς·  10 ὃς  ἐκ  τηλικούτου  θανάτου  ἐρρύσατο  ἡμᾶς  καὶ  ῥύσεται,  εἰς  ὃν  ἠλπίκαμεν  ὅτι  καὶ  ἔτι  ῥύσεται,  11 συνυπουργούντων  καὶ  ὑμῶν  ὑπὲρ  ἡμῶν  τῇ  δεήσει,  ἵνα  ἐκ  πολλῶν  προσώπων  τὸ  εἰς  ἡμᾶς  χάρισμα  διὰ  πολλῶν  εὐχαριστηθῇ  ὑπὲρ  ἡμῶν. 

Paul's Change of Plans

12   γὰρ  καύχησις  ἡμῶν  αὕτη  ἐστίν,  τὸ  μαρτύριον  τῆς  συνειδήσεως  ἡμῶν,  ὅτι  ἐν  ἁγιότητι  καὶ  εἰλικρινείᾳ*  τοῦ  Θεοῦ,  [καὶ]  οὐκ  ἐν  σοφίᾳ  σαρκικῇ  ἀλλ’  ἐν  χάριτι  Θεοῦ,  ἀνεστράφημεν  ἐν  τῷ  κόσμῳ,  περισσοτέρως  δὲ  πρὸς  ὑμᾶς.  13 οὐ  γὰρ  ἄλλα  γράφομεν  ὑμῖν  ἀλλ’      ἀναγινώσκετε    καὶ  ἐπιγινώσκετε,  ἐλπίζω  δὲ  ὅτι  ἕως  τέλους  ἐπιγνώσεσθε,  14 καθὼς  καὶ  ἐπέγνωτε  ἡμᾶς  ἀπὸ  μέρους,  ὅτι  καύχημα  ὑμῶν  ἐσμεν  καθάπερ  καὶ  ὑμεῖς  ἡμῶν  ἐν  τῇ  ἡμέρᾳ  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ. 

15 Καὶ  ταύτῃ  τῇ  πεποιθήσει  ἐβουλόμην  πρότερον  πρὸς  ὑμᾶς  ἐλθεῖν  ἵνα  δευτέραν  χάριν  σχῆτε,  16 καὶ  δι’  ὑμῶν  διελθεῖν  εἰς  Μακεδονίαν,  καὶ  πάλιν  ἀπὸ  Μακεδονίας  ἐλθεῖν  πρὸς  ὑμᾶς  καὶ  ὑφ’  ὑμῶν  προπεμφθῆναι  εἰς  τὴν  Ἰουδαίαν.  17 τοῦτο  οὖν  βουλόμενος  μήτι  ἄρα  τῇ  ἐλαφρίᾳ  ἐχρησάμην;      βουλεύομαι  κατὰ  σάρκα  βουλεύομαι,  ἵνα    παρ’  ἐμοὶ  τό  Ναί  ναὶ  καὶ  τὸ  Οὔ  οὔ;  18 πιστὸς  δὲ    Θεὸς  ὅτι    λόγος  ἡμῶν    πρὸς  ὑμᾶς  οὐκ  ἔστιν  Ναί  καὶ  Οὔ.  19   τοῦ  Θεοῦ  γὰρ  Υἱὸς  Χριστὸς ⇔  Ἰησοῦς    ἐν  ὑμῖν  δι’  ἡμῶν  κηρυχθείς,  δι’  ἐμοῦ  καὶ  Σιλουανοῦ  καὶ  Τιμοθέου,  οὐκ  ἐγένετο  Ναί  καὶ  Οὔ,  ἀλλὰ  Ναί  ἐν  αὐτῷ  γέγονεν.  20 ὅσαι  γὰρ  ἐπαγγελίαι  Θεοῦ,  ἐν  αὐτῷ  τὸ  Ναί·  διὸ  καὶ  δι’  αὐτοῦ  τὸ  Ἀμὴν  τῷ  Θεῷ  πρὸς  δόξαν  δι’  ἡμῶν.  21   δὲ  βεβαιῶν  ἡμᾶς  σὺν  ὑμῖν  εἰς  Χριστὸν  καὶ  χρίσας  ἡμᾶς  Θεός,  22   καὶ  σφραγισάμενος  ἡμᾶς  καὶ  δοὺς  τὸν  ἀρραβῶνα  τοῦ  Πνεύματος  ἐν  ταῖς  καρδίαις  ἡμῶν. 

23 Ἐγὼ  δὲ  μάρτυρα  τὸν  Θεὸν  ἐπικαλοῦμαι  ἐπὶ  τὴν  ἐμὴν  ψυχήν,  ὅτι  φειδόμενος  ὑμῶν  οὐκέτι  ἦλθον  εἰς  Κόρινθον.  24 οὐχ  ὅτι  κυριεύομεν  ὑμῶν  τῆς  πίστεως,  ἀλλὰ  συνεργοί  ἐσμεν  τῆς  χαρᾶς  ὑμῶν·  τῇ  γὰρ  πίστει  ἑστήκατε. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

1 Corinthians 16
Top of Page
Top of Page