KATA IOANNEN 11
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1ēn de tis asthenōn lazaros apo bēthanias ek tēs kōmēs marias kai marthas tēs adelphēs autēs 2ēn de mariam ē aleipsasa ton kurion murō kai ekmaxasa tous podas autou tais thrixin autēs ēs o adelphos lazaros ēsthenei 3apesteilan oun ai adelphai pros auton legousai kurie ide on phileis asthenei 4akousas de o iēsous eipen autē ē astheneia ouk estin pros thanaton all uper tēs doxēs tou theou ina doxasthē o uios tou theou di autēs 5ēgapa de o iēsous tēn marthan kai tēn adelphēn autēs kai ton lazaron 6ōs oun ēkousen oti asthenei tote men emeinen en ō ēn topō duo ēmeras 7epeita meta touto legei tois mathētais agōmen eis tēn ioudaian palin 8legousin autō oi mathētai rabbi nun ezētoun se lithasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei 9apekrithē iēsous ouchi dōdeka ōrai eisin tēs ēmeras ean tis peripatē en tē ēmera ou proskoptei oti to phōs tou kosmou toutou blepei 10ean de tis peripatē en tē nukti proskoptei oti to phōs ouk estin en autō 11tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o philos ēmōn kekoimētai alla poreuomai ina exupnisō auton 12eipan oun oi mathētai autō kurie ei kekoimētai sōthēsetai 13eirēkei de o iēsous peri tou thanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri tēs koimēseōs tou upnou legei 14tote oun eipen autois o iēsous parrēsia lazaros apethanen 15kai chairō di umas ina pisteusēte oti ouk ēmēn ekei alla agōmen pros auton 16eipen oun thōmas o legomenos didumos tois summathētais agōmen kai ēmeis ina apothanōmen met autou

17elthōn oun o iēsous euren auton tessaras ēdē ēmeras echonta en tō mnēmeiō 18ēn de {UBS4: ē } bēthania engus tōn ierosolumōn ōs apo stadiōn dekapente 19polloi de ek tōn ioudaiōn elēlutheisan pros tēn marthan kai mariam ina paramuthēsōntai autas peri tou adelphou 20ē oun martha ōs ēkousen oti iēsous erchetai upēntēsen autō mariam de en tō oikō ekathezeto 21eipen oun ē martha pros {UBS4: ton } iēsoun kurie ei ēs ōde ouk an apethanen o adelphos mou 22 {UBS4: [alla] } kai nun oida oti osa an aitēsē ton theon dōsei soi o theos 23legei autē o iēsous anastēsetai o adelphos sou 24legei autō ē martha oida oti anastēsetai en tē anastasei en tē eschatē ēmera 25eipen autē o iēsous egō eimi ē anastasis kai ē zōē o pisteuōn eis eme kan apothanē zēsetai 26kai pas o zōn kai pisteuōn eis eme ou mē apothanē eis ton aiōna pisteueis touto 27legei autō nai kurie egō pepisteuka oti su ei o christos o uios tou theou o eis ton kosmon erchomenos

28kai touto eipousa apēlthen kai ephōnēsen mariam tēn adelphēn autēs lathra eipousa o didaskalos parestin kai phōnei se 29ekeinē de ōs ēkousen ēgerthē tachu kai ērcheto pros auton

30oupō de elēluthei o iēsous eis tēn kōmēn all ēn eti en tō topō opou upēntēsen autō ē martha 31oi oun ioudaioi oi ontes met autēs en tē oikia kai paramuthoumenoi autēn idontes tēn mariam oti tacheōs anestē kai exēlthen ēkolouthēsan autē doxantes oti upagei eis to mnēmeion ina klausē ekei 32ē oun mariam ōs ēlthen opou ēn iēsous idousa auton epesen autou pros tous podas legousa autō kurie ei ēs ōde ouk an mou apethanen o adelphos 33iēsous oun ōs eiden autēn klaiousan kai tous sunelthontas autē ioudaious klaiontas enebrimēsato tō pneumati kai etaraxen eauton 34kai eipen pou tetheikate auton legousin autō kurie erchou kai ide 35edakrusen o iēsous 36elegon oun oi ioudaioi ide pōs ephilei auton 37tines de ex autōn eipan ouk edunato outos o anoixas tous ophthalmous tou tuphlou poiēsai ina kai outos mē apothanē

38iēsous oun palin embrimōmenos en eautō erchetai eis to mnēmeion ēn de spēlaion kai lithos epekeito ep autō 39legei o iēsous arate ton lithon legei autō ē adelphē tou teteleutēkotos martha kurie ēdē ozei tetartaios gar estin 40legei autē o iēsous ouk eipon soi oti ean pisteusēs opsē tēn doxan tou theou 41ēran oun ton lithon o de iēsous ēren tous ophthalmous anō kai eipen pater eucharistō soi oti ēkousas mou 42egō de ēdein oti pantote mou akoueis alla dia ton ochlon ton periestōta eipon ina pisteusōsin oti su me apesteilas 43kai tauta eipōn phōnē megalē ekraugasen lazare deuro exō 44exēlthen o tethnēkōs dedemenos tous podas kai tas cheiras keiriais kai ē opsis autou soudariō periededeto legei {WH: [o] iēsous autois } {UBS4: autois o iēsous } lusate auton kai aphete auton upagein

45polloi oun ek tōn ioudaiōn oi elthontes pros tēn mariam kai theasamenoi {WH: o } {UBS4: a } epoiēsen episteusan eis auton 46tines de ex autōn apēlthon pros tous pharisaious kai eipan autois a epoiēsen iēsous

47sunēgagon oun oi archiereis kai oi pharisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anthrōpos polla poiei sēmeia 48ean aphōmen auton outōs pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rōmaioi kai arousin ēmōn kai ton topon kai to ethnos 49eis de tis ex autōn kaiaphas archiereus ōn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden 50oude logizesthe oti sumpherei umin ina eis anthrōpos apothanē uper tou laou kai mē olon to ethnos apolētai 51touto de aph eautou ouk eipen alla archiereus ōn tou eniautou ekeinou eprophēteusen oti emellen iēsous apothnēskein uper tou ethnous 52kai ouch uper tou ethnous monon all ina kai ta tekna tou theou ta dieskorpismena sunagagē eis en 53ap ekeinēs oun tēs ēmeras ebouleusanto ina apokteinōsin auton

54o oun iēsous ouketi parrēsia periepatei en tois ioudaiois alla apēlthen ekeithen eis tēn chōran engus tēs erēmou eis ephraim legomenēn polin kakei emeinen meta tōn mathētōn

55ēn de engus to pascha tōn ioudaiōn kai anebēsan polloi eis ierosoluma ek tēs chōras pro tou pascha ina agnisōsin eautous 56ezētoun oun ton iēsoun kai elegon met allēlōn en tō ierō estēkotes ti dokei umin oti ou mē elthē eis tēn eortēn 57dedōkeisan de oi archiereis kai oi pharisaioi entolas ina ean tis gnō pou estin mēnusē opōs piasōsin auton

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

John 10
Top of Page
Top of Page