KATA IOANNEN 12
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1o oun iēsous pro ex ēmerōn tou pascha ēlthen eis bēthanian opou ēn lazaros on ēgeiren ek nekrōn iēsous 2epoiēsan oun autō deipnon ekei kai ē martha diēkonei o de lazaros eis ēn ek tōn anakeimenōn sun autō 3ē oun mariam labousa litran murou nardou pistikēs polutimou ēleipsen tous podas {WH: [tou] } {UBS4: tou } iēsou kai exemaxen tais thrixin autēs tous podas autou ē de oikia eplērōthē ek tēs osmēs tou murou 4legei {WH: [de] } {UBS4: de } ioudas o iskariōtēs eis {UBS4: [ek] } tōn mathētōn autou o mellōn auton paradidonai 5dia ti touto to muron ouk eprathē triakosiōn dēnariōn kai edothē ptōchois 6eipen de touto ouch oti peri tōn ptōchōn emelen autō all oti kleptēs ēn kai to glōssokomon echōn ta ballomena ebastazen 7eipen oun o iēsous aphes autēn ina eis tēn ēmeran tou entaphiasmou mou tērēsē auto 8tous ptōchous gar pantote echete meth eautōn eme de ou pantote echete

9egnō oun {WH: o } {UBS4: [o] } ochlos polus ek tōn ioudaiōn oti ekei estin kai ēlthon ou dia ton iēsoun monon all ina kai ton lazaron idōsin on ēgeiren ek nekrōn 10ebouleusanto de oi archiereis ina kai ton lazaron apokteinōsin 11oti polloi di auton upēgon tōn ioudaiōn kai episteuon eis ton iēsoun

12tē epaurion o ochlos polus o elthōn eis tēn eortēn akousantes oti erchetai {UBS4: o } iēsous eis ierosoluma 13elabon ta baia tōn phoinikōn kai exēlthon eis upantēsin autō kai ekraugazon ōsanna eulogēmenos o erchomenos en onomati kuriou {WH: kai } {UBS4: [kai] } o basileus tou israēl 14eurōn de o iēsous onarion ekathisen ep auto kathōs estin gegrammenon 15mē phobou thugatēr siōn idou o basileus sou erchetai kathēmenos epi pōlon onou 16tauta ouk egnōsan autou oi mathētai to prōton all ote edoxasthē iēsous tote emnēsthēsan oti tauta ēn ep autō gegrammena kai tauta epoiēsan autō 17emarturei oun o ochlos o ōn met autou ote ton lazaron ephōnēsen ek tou mnēmeiou kai ēgeiren auton ek nekrōn 18dia touto {WH: kai } {UBS4: [kai] } upēntēsen autō o ochlos oti ēkousan touto auton pepoiēkenai to sēmeion 19oi oun pharisaioi eipan pros eautous theōreite oti ouk ōpheleite ouden ide o kosmos opisō autou apēlthen

20ēsan de ellēnes tines ek tōn anabainontōn ina proskunēsōsin en tē eortē 21outoi oun prosēlthon philippō tō apo bēthsaida tēs galilaias kai ērōtōn auton legontes kurie thelomen ton iēsoun idein 22erchetai o philippos kai legei tō andrea erchetai andreas kai philippos kai legousin tō iēsou 23o de iēsous apokrinetai autois legōn elēluthen ē ōra ina doxasthē o uios tou anthrōpou 24amēn amēn legō umin ean mē o kokkos tou sitou pesōn eis tēn gēn apothanē autos monos menei ean de apothanē polun karpon pherei 25o philōn tēn psuchēn autou apolluei autēn kai o misōn tēn psuchēn autou en tō kosmō toutō eis zōēn aiōnion phulaxei autēn 26ean emoi tis diakonē emoi akoloutheitō kai opou eimi egō ekei kai o diakonos o emos estai ean tis emoi diakonē timēsei auton o patēr

27nun ē psuchē mou tetaraktai kai ti eipō pater sōson me ek tēs ōras tautēs alla dia touto ēlthon eis tēn ōran tautēn 28pater doxason sou to onoma ēlthen oun phōnē ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasō 29o {WH: [oun] } {UBS4: oun } ochlos o estōs kai akousas elegen brontēn gegonenai alloi elegon angelos autō lelalēken 30apekrithē {WH: kai eipen iēsous } {UBS4: iēsous kai eipen } ou di eme ē phōnē autē gegonen alla di umas 31nun krisis estin tou kosmou toutou nun o archōn tou kosmou toutou ekblēthēsetai exō 32kagō ean upsōthō ek tēs gēs pantas elkusō pros emauton 33touto de elegen sēmainōn poiō thanatō ēmellen apothnēskein 34apekrithē oun autō o ochlos ēmeis ēkousamen ek tou nomou oti o christos menei eis ton aiōna kai pōs legeis su oti dei upsōthēnai ton uion tou anthrōpou tis estin outos o uios tou anthrōpou 35eipen oun autois o iēsous eti mikron chronon to phōs en umin estin peripateite ōs to phōs echete ina mē skotia umas katalabē kai o peripatōn en tē skotia ouk oiden pou upagei 36ōs to phōs echete pisteuete eis to phōs ina uioi phōtos genēsthe tauta elalēsen iēsous kai apelthōn ekrubē ap autōn

37tosauta de autou sēmeia pepoiēkotos emprosthen autōn ouk episteuon eis auton 38ina o logos ēsaiou tou prophētou plērōthē on eipen kurie tis episteusen tē akoē ēmōn kai o brachiōn kuriou tini apekaluphthē 39dia touto ouk ēdunanto pisteuein oti palin eipen ēsaias 40tetuphlōken autōn tous ophthalmous kai epōrōsen autōn tēn kardian ina mē idōsin tois ophthalmois kai noēsōsin tē kardia kai straphōsin kai iasomai autous 41tauta eipen ēsaias oti eiden tēn doxan autou kai elalēsen peri autou

42omōs mentoi kai ek tōn archontōn polloi episteusan eis auton alla dia tous pharisaious ouch ōmologoun ina mē aposunagōgoi genōntai 43ēgapēsan gar tēn doxan tōn anthrōpōn mallon ēper tēn doxan tou theou

44iēsous de ekraxen kai eipen o pisteuōn eis eme ou pisteuei eis eme alla eis ton pempsanta me 45kai o theōrōn eme theōrei ton pempsanta me 46egō phōs eis ton kosmon elēlutha ina pas o pisteuōn eis eme en tē skotia mē meinē 47kai ean tis mou akousē tōn rēmatōn kai mē phulaxē egō ou krinō auton ou gar ēlthon ina krinō ton kosmon all ina sōsō ton kosmon 48o athetōn eme kai mē lambanōn ta rēmata mou echei ton krinonta auton o logos on elalēsa ekeinos krinei auton en tē eschatē ēmera 49oti egō ex emautou ouk elalēsa all o pempsas me patēr autos moi entolēn dedōken ti eipō kai ti lalēsō 50kai oida oti ē entolē autou zōē aiōnios estin a oun egō lalō kathōs eirēken moi o patēr outōs lalō

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

John 11
Top of Page
Top of Page