Ǝlinjil wa n Markus 4
Mark 4 Tawallamat Tamajaq NT

Igi ən Ɣaysa ǝlmitalan aggotnen əmmigradnen əs Taɣmar ta n Məššina

Ǝlmital wa n əmagyak

1Ilas Ɣaysa tewaɣlay ən təgadamayt n agaraw wa n Galilaya, ad isasaɣru aytedan. Təddew-du fall-as tamattay tagget, har as iggaz aɣlal n aman a d-ihân imi n agaraw da da, iqqim daɣ-as. Tamattay amaran ketnet təqqim-du təbdâd daɣ əsəlim n agaraw. 2A tat-isasaɣru aratan aggotnen s ǝlmitalan. Inn-asan daɣ əsəssəɣri-net: 3«Səsəmat! Ǝmagyak iyyan a iglan y ad inbǝl tawagost-net. 4Daɣ anabal wa itaggu den imosan anabas n amasa, ərtaknat tǝblalen šiyyad fǝl tama ǝn tarrayt, osan-du gǝḍad ətšan-tanat. 5Ǝrtaknat šiyyad daɣ amaḍal əhanat təhun. Idwal-du amasa wen tarmad fəlas wər illa daw-əs amaḍal aggen daɣ əglan kewan, 6mišan as tǝggǝzzay təfuk, illəsway, iqqur fəlas wər iha amaḍal a daɣ in zʼugagan kewan-net. 7Šiyyad ərtaknat daɣ təfəssaɣ. Ǝdwalnat tǝfǝssaɣ šin, ǝlmaznat amasa wa d-idwalan den, igdal-asnat awen ara. 8Mišan ya arat daɣ təblalen en irtak daɣ amaḍal olaɣan. Igmad-du, idwal, iga šiɣaɣanen. Šiɣaɣanen-net šiyyad akkiyyat əhanat-tat karadat təmərwen ən təblalt. Šiyyad sədisat təmərwen, šiyyad temeday.» 9Dəffər awen inn-asan Ɣaysa: «Wa isallin, issǝsǝmet.»

Ǝssiran win əqqalnen Taɣmar ta n Məššina

10As tǝfal tamattay Ɣaysa, ənkaran-du nəttulab-net win maraw d əššin d aytedan wiyyad a dər-əs tidawnen, əssəstanan-tu d almaɣna n ǝlmitalan win itaggu. 11Inn-asan: «Kawanay təgrâwam masnat daɣ əssiran ǝn Taɣmar ta n Məššina, mišan aytedan win hadatnen arat kul tangalen as dasan-itatamal. 12Adi a d-ewayan as əswâdan, mišan wər hənnəyan, ǝssisaman, mišan wər gərrin. Id ənnar wər iga adi, utaban, təwəsurəfan-asan bakkadan-nasan.»

Almaɣna n ǝlmital wa n ǝmagyak

13Inn-asan deɣ: «Awak əgərri a wər təgem wa daɣ ǝlmital? Daɣ adi manəmmək as za tagrim ǝlmitalan win hadatnen? 14Ǝmagyak wa n ihogan, ǝlmital a imos n awedan immalan awal ən Məššina y aytedan. 15Amasa wa irtakan fǝl tama ǝn tarrayt, ǝlmital a imos n aytedan win əslanen y awal ən Məššina mišan a d-asu Aššaytan den da ikkəs-tu daɣ wallan-nasan. 16Amasa wa irtakan daɣ amaḍal əhanat təhun, ǝlmital a imos n aytedan win as, as əslan y awal ən Məššina ad t-ǝqbalan ǝddi da ǝs man filawasnen, 17mišan wǝr ila awen ekay. Aytedan win wǝr ǝmosan ar mǝssawǝsan ǝn tǝmazayen. Igda ɣas a tu-tǝmǝl tǝssust, madeɣ tǝddǝguzt tǝgât fǝl ǝddǝlil n Awal ǝn Mǝššina, ad ayyin ǝzǝgzan ǝddi da. 18Amasa wa irtakan daɣ təfəssaɣ, ǝlmital a imos n aytedan win əslanen y Awal ǝn Məššina, 19mišan aššawašatan n əddənet, d adakal wa tǝga tǝgǝrgist n ǝddǝnet taytwen-nasan, d ark deranan wiyyad aggotnen, ǝssǝfalan-du dǝnnǝg Awal wen, igdal-as awen a d-awǝy tǝnfa. 20Amasa wa irtakan amaran daɣ amaḍal olaɣan, ǝlmital a imos n aytedan win as, as əslan y Awal ən Məššina, a sər-əs əzzəgzənan, iqqəl-asan tənfa, tǝmosat karadat tǝmǝrwen n ǝnǝtfus, iyyat tǝqqǝl sǝdisat tǝmǝrwen, iyyat amaran tǝqqǝl temeday.»

Səsəmat s əlluɣ

21Inn-asan Ɣaysa deɣ: «Awak fətəla tərɣât idakkal-tat awedan ag-et daw əɣəzu madeɣ daw tessat? Wərgeɣ ətəwəsəwar a tətawaggu edag ihhoken? 22Wər t-illa a iɣbâran, wər za nǝnǝfilǝl; wala iyyan imosan ǝssir, wər za naffaggu. 23Wa isallin, aslet!» 24Inn-asan deɣ: «Taggat əsəsəm olâɣan y əmazal wa d-ifalan Məššina! Təsəkət tas təkkatam y aytedan ənta as dawan-z-ikət Məššina, iššit-awan deɣ fall-as. 25Fǝlas wa ilan, a das-itǝwǝšitu awa ila; wa wǝr nǝla amaran, arat n awa ila da a daɣ-as attarmas.»

Ǝlmital wa n tadwala n amasa

26Inn-asan deɣ: «Taɣmar ta n Məššina təha əlmital n awedan inbâlan amasa daɣ tawagost-net. 27Gər zʼinsâ wala okây, gər zʼehad wala ezal; amasa wədi a d-igməd, ad idaggal. Wər issen məššis əmmək was d-igmad wala was idaggal, 28fəlas amaḍal, gar-es əd man-net as d-itakkas tǝnfa. Yel a d-itizaran agamad, dəffər awen agu šiɣaɣanen, amaran ədwəlnat-du daɣ-asnat təblalen. 29Təŋŋâ tǝbzǝst ɣas, idkâl-du məššis əlmoši, assantu daɣ allay-net; fəlas tamert n allay a təgat.»

Ǝlmital wa n amasa nannabat igân esəm mutard

30Dəffər awen inn-asan Ɣaysa: «Mas za nammattal Taɣmar ta n Məššina? Ma imos ǝlmital wa tat-isassagran? 31Taɣmar za ta n Məššina təha əlmital n amasa n annabat igân esəm mutard ogaran imasan kul təmmədrǝyt. 32Mišan dər iga awen da, as itawanbal, ad idwəl, agər annabatan kul win nebəlan təzzəgrət. Agu izəlan əgânen tǝzzǝgrǝt ta n as a daɣ-san agin gǝḍad šisəllula.»

33Ǝlmitalan aggotnen šilat ən win di as dasan-immal Ɣaysa awal wa d-ifalan Məššina, a daɣ ewâl awen s awas əfragan əgərri-net. 34Wər t-illa a inna i tamattay əs wərgeɣ ǝlmitalan a daq-qu inna, mišan as iqqal ɣas-net ənta əd nəttulab-net a dasan-iməl almaɣna n ǝlmitalan win di ketnasan.

Igi ǝn Ɣaysa tǝlmǝɣjujaten

Ɣaysa ila tarna fəl tazafa

35Ǝzəl wenda, as d-ihoz ahad, inna Ɣaysa i nəttulab-net: «Nəɣrəset əs tagadamayt ta hadat n agaraw.» 36Ǝfalan tamattay, matakwayan nəttulab-net, ewayan-tu daɣ əɣlal n aman wa da daɣ iqqim da. Ǝddewan dər-əs əɣlalan n aman wiyyad. 37Ǝglân as d-igar aḍu issohen fəl agaraw. Ad sattabnat tənazzamaren y əɣlal, taggazan-t-id aman har ibuk y ad idnəy. 38As itaggu awen, Ɣaysa ǝnta issomat adafor insâ daɣ ələqqam n əɣlal. Təzzar əssənkaran-tu nəttulab-net daɣ etǝs, ənnan-as: «Ǝlfəqqi! Awak zələy a wər təge daɣ a danaɣ-atšin aman?» 39Inkar-du Ɣaysa, isannarɣam y aḍu, inna y agaraw: «Ǝdrər, taffasta!» Təzzar izzəkkat aḍu, iɣrad arat kul adrur. 40Təzzar inn-asan: «Ma kawan-issərmaɣan? Awak ǝzǝgzan a wər təgem harwa da?» 41Təggaz tasa zəwwərat inəttulab, ad tinəmənnin: «Kawanay ak, ma imos wa daɣ awedan, s aḍu d agaraw da ittâf daɣ-san tanat?»

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


Mark 3
Top of Page
Top of Page