Ǝlinjil wa n Markus 3
Mark 3 Tawallamat Tamajaq NT

Ǝmǝstan daɣ batu n ǝzuzǝy iga Ɣaysa daɣ ǝzǝl ǝn tǝsanfawt

1Ilas Ɣaysa iguz n ahan n əlɣibada ǝn Kəl-Ǝlyəhud wa n Kafarnahum. Illa aləs den as immût əfus-net. 2Təzzar əgaran daɣ-as Farisaytan šittawen y ad əssənan kud ad izzuzǝy awedan daɣ əzəl wa n təsanfawt fəl ad t-əxtəsan s awen. 3Inna Ɣaysa y aləs was immût əfus-net da: «Ǝnkər, əbdəd daɣ ammas n əljəmaɣat.» 4Amaran inna y əljəmaɣat: «Awak daɣ awa inna Ǝttawret əzəl wa n tǝsanfawt igi n arat olâɣan a daɣ-as xalalan, meɣ ak igi ən wa wər noleɣ? Awak ereg n awedan daɣ tǝmattant, meɣ ak šiyyit-net ihlək?» Wər tan-iha i das-innân arat. 5Issəlal-tan Ɣaysa asawad-net ih-ay alham, təɣšâd taɣart ta ǝgan wallan-nasan iman-net wəllen. Təzzar inna y aləs wen: «Ǝzzəl əfus-nak.» Izzal-tu, izzay iqqal əmmək-net. 6Ǝgmadan Farisaytan ɣas, əkkan arat daɣ aytedan ǝn Herod, wa n ǝn ǝmǝnokal ǝn Galilaya, a dər-san tinəməšəwwiran fǝl tǝmǝwit tas zʼagin iman ən Ɣaysa.

Tosa-du tamattay tagget Ɣaysa

7Iddew Ɣaysa əd nəttulab-net, ikka təgadamayt n agaraw wa n Galilaya. Təddew dər-əs tamattay tagget, s iyyat akal ən Galilaya a du-təgmad, iyyat akal wa n Yahudǝyya, 8iyyat aɣrǝm ən Yerusalam, iyyat akal n Adumay əd mədlan win əwarnen aganna wen sen n agarew wa n Yordan, iyyat imədlan win əhoznen aɣrǝm ən Tir əd wa n Sidon a du-təgmad. Aytedan win kul, tesalay n aratan win itaggu Ɣaysa a tan-du-tewayat. 9Awa təga tamattay daɣ igət, inna Ɣaysa i nǝttulab-net a das-səmmutəgan aɣlal n aman y a t-iggǝz as tu-təsas tamattay. 10Fəlas izzozay daɣ-san aytedan aggotnen, eway-du awen as fall-as tanabdaɣan aytedan kul win ərinnen, gammayan d ades-net. 11Amaran aytedan win əhan kǝlǝsuf, əntanay id ənayan Ɣaysa a das-əssəjədan, zayyakan gannin: «Kay a imosan Barar ən Məššina,» 12mišan iraqam-asan Ɣaysa wəllen fəl amel n awa imos.

Ǝsənnəfrən ən Ɣaysa maraw d əššin daɣ nəttulab-net

13Ikka Ɣaysa afalla n adɣaɣ iyyan, iɣr-in meddan win əhanen agna-net, osan-t-in. 14Isannafran daɣ-san maraw d əššin win dǝr zʼitidaw, ig-asan esǝm inǝmmuzal. Isinafran-tan deɣ y ad əmmâlan Isalan n Ǝlinjil; 15ikf-en deɣ tarna n ikus ǝn kǝlǝsuf daɣ aytedan. 16Ǝntanay əddi ismawan ən maraw meddan d əššin win isannafran: Simɣon was iga esəm Butros, 17əd Yaqub d amadray-net Yaxya win maddanəs ən Zabaday, win as iga esəm Bohanargas, almaɣna n adi: Maddanəs ən teqqaq; 18d Andrawǝs əd Filibus əd Bartulamawǝs əd Matta əd Tuma əd Yaqub wa n ag Alfay, əd Tadday əd Simɣon was itawannu wa Isaggatakken, 19əd Yahuza Isxarǝyuti was ənta a zʼisəttərməsan Ɣaysa.

Iduf wa əgan aytedan wəyyad daɣ Ɣaysa

20Dəffər awen, iqqal-du Ɣaysa ehan wa daɣ issǝgan daɣ Kafarnahum. Təlas fall-as tamattay tiddawt s awa təga daɣ igət, abʼas wala alwaq a daɣ igraw əs tattay ənta əd nəttulab-net. 21Ǝslan marwan-net awen, əkkan-t-idu y ad t-əbəzan, aglin dər-əs fəlas gannin: «Awa arat a t-immaran.»

22Ǝggadan-du musanan n Ǝttawret wiyyad a d-əgmadnen Yerusalam, ad gannin: «Awa Aššaytan Baɣalzabul, wa n əmənokal ǝn kǝlǝsuf a t-ihan, ənta a t-ikfan fǝrregat n ikus ǝn kǝlǝsuf daɣ aytedan.» 23Təzzar iɣr-en-du Ɣaysa, ig-asan tangalt a daɣ dasan-innâ: «Manəmmək as zʼikkəs Aššaytan daɣ aytedan kǝlǝsuf-net s ənta as əlkaman? 24Taɣmar tas ǝmmǝgaran mǝssawǝs gar-essan, tǝdi ǝbǝrǝjji a za tagu. 25Aɣaywan iyyanda deɣ as ǝmmǝzrayan mǝssawǝs, wədi əbərəjji a zʼagu. 26Zun d əmmək di daɣ as, kud Aššaytan iman-net a dǝr immǝgar, wədi taɣmar-net wər za tihag. Ǝbərəjji a za tagu, təɣrəd. 27Awalla wǝr t-illa i ifrâgan iguz n ahan n alǝs n ǝmǝqqerǝd, iɣrǝd aqqa ǝn tǝla-net, ar s ad t-ikrâd təzzar. Dǝffǝr as t-ikrâd amaran ad zʼifrəg ad iɣrǝd aqqa ǝn tǝla-net.

28Ǝggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as, wər t-illa abakkad d alfawaxiš as wər ifreg Məššina a t-issurəf y awedan 29ar alfawaxiš imosan ikus ǝn tarna y Infas wa Zəddigan, fəlas abakkad adi iɣallalan fəl awedan.» 30Batu ta ig-asan-tat Ɣaysa fəlas tənna a taggin: «Ih-ay aggǝsuf.»

Anna əd mədrayan ən Ɣaysa win tidət

31Tosa-du anna ən Ɣaysa ǝd mǝdrayan-net, əbdadan dat əmi n ahan, zammazalan sər-əs awedan y a dasan-t-id-aɣru. 32Təqqim tamattay tagget ɣur Ɣaysa, təɣilayɣalay-tu as das-itawanna: «Təbdâd-ak anna-nak əd mədrayan-nak dat ahan, sastanan dər-ək.» 33Inna Ɣaysa: «Ma imosan za anna-nin, ma imosan imədrayan-in?» 34Təzzar issəlal asawad-net tamattay ta ɣur-əs təqqimat da təɣilayɣalay-tu, inna: «Ǝntanay da da anna-nin əd mədrayan-in, 35fəlas awedan kul wa itamazalan tara ǝn Məššina, ənta a imosan amadray-nin, madeɣ tǝmadrayt-in, madeɣ anna-nin.»

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


Mark 2
Top of Page
Top of Page