Mark 3:14
New International Version
He appointed twelve that they might be with him and that he might send them out to preach

New Living Translation
Then he appointed twelve of them and called them his apostles. They were to accompany him, and he would send them out to preach,

English Standard Version
And he appointed twelve (whom he also named apostles) so that they might be with him and he might send them out to preach

Berean Study Bible
He appointed twelve of them, whom He designated as apostles, to accompany Him, to be sent out to preach,

New American Standard Bible
And He appointed twelve, so that they would be with Him and that He could send them out to preach,

King James Bible
And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

Holman Christian Standard Bible
He also appointed 12--He also named them apostles--to be with Him, to send them out to preach,

International Standard Version
He appointed the Twelve, whom he called apostles, to accompany him, to be sent out to preach,

NET Bible
He appointed twelve (whom he named apostles), so that they would be with him and he could send them to preach

Aramaic Bible in Plain English
And he chose twelve to be with him, and to send them to preach

GOD'S WORD® Translation
He appointed twelve whom he called apostles. They were to accompany him and to be sent out by him to spread [the Good News].

Jubilee Bible 2000
And he established twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach

King James 2000 Bible
And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

American King James Version
And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

American Standard Version
And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,

Douay-Rheims Bible
And he made that twelve should be with him, and that he might send them to preach.

Darby Bible Translation
And he appointed twelve that they might be with him, and that he might send them to preach,

English Revised Version
And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,

Webster's Bible Translation
And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

Weymouth New Testament
He appointed twelve of them, that they might be with Him, and that He might also send them to proclaim His Message,

World English Bible
He appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them out to preach,

Young's Literal Translation
and he appointed twelve, that they may be with him, and that he may send them forth to preach,

Markus 3:14 Afrikaans PWL
Hy het twaalf gekies sodat hulle by Hom kon wees en sodat Hy hulle kon uitstuur om te verkondig

Marku 3:14 Albanian
Dhe ai i caktoi dymbëdhjetë që të rrinin me të dhe që mund t'i dërgonte të predikojnë,

ﻣﺮﻗﺲ 3:14 Arabic: Smith & Van Dyke
واقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 3:14 Armenian (Western): NT
Եւ ընտրեց տասներկու հոգի, որպէսզի ըլլան իրեն հետ, ու ղրկէ զանոնք՝ քարոզելու,

Euangelioa S. Marc-en araura. 3:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ordena citzan hamabi harequin içateco, eta predicatzera igorteco:

Dyr Marx 3:14 Bavarian
Und er gsötzt zwölfe ein, wo yr als seinn enkern Kraiß verstuendd, und wo yr zo n Prödignen ausschicken gwill,

Марко 3:14 Bulgarian
И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
於是,耶穌委任了十二個人,稱他們為使徒,是要他們常與他在一起,並要差派他們出去傳道,

中文标准译本 (CSB Simplified)
于是,耶稣委任了十二个人,称他们为使徒,是要他们常与他在一起,并要差派他们出去传道,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他就設立十二個人,要他們常和自己同在,也要差他們去傳道,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他就设立十二个人,要他们常和自己同在,也要差他们去传道,

馬 可 福 音 3:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 就 設 立 十 二 個 人 , 要 他 們 常 和 自 己 同 在 , 也 要 差 他 們 去 傳 道 ,

馬 可 福 音 3:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 就 设 立 十 二 个 人 , 要 他 们 常 和 自 己 同 在 , 也 要 差 他 们 去 传 道 ,

Evanðelje po Marku 3:14 Croatian Bible
I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati

Marek 3:14 Czech BKR
I ustanovil jich dvanácte, aby s ním byli, aby je poslal kázati,

Markus 3:14 Danish
Og han beskikkede tolv, til at de skulde være hos ham, og til at han kunde udsende dem til at prædike

Markus 3:14 Dutch Staten Vertaling
En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken;

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐποίησεν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, ἵνα ὦσιν μετ' αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐποίησεν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, ἵνα ὦσιν μετ' αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐποίησεν δώδεκα, ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν,

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ’ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐποίησεν δώδεκα, ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὦσιν μετ' αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εποιησεν δωδεκα ους και αποστολους ωνομασεν ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν

Stephanus Textus Receptus 1550
και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εποιησε δωδεκα, ινα ωσι μετ αυτου, και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εποιησεν δωδεκα {VAR1: ους και αποστολους ωνομασεν } {VAR2: [ους και αποστολους ωνομασεν] } ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai epoiēsen dōdeka hina ōsin met’ autou, kai hina apostellē autous kēryssein

kai epoiesen dodeka hina osin met’ autou, kai hina apostelle autous keryssein

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai epoiēsen dōdeka, hous kai apostolous ōnomasen, hina ōsin met' autou kai hina apostellē autous kēryssein

kai epoiesen dodeka, hous kai apostolous onomasen, hina osin met' autou kai hina apostelle autous keryssein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai epoiēsen dōdeka ina ōsin met autou kai ina apostellē autous kērussein

kai epoiEsen dOdeka ina Osin met autou kai ina apostellE autous kErussein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai epoiēsen dōdeka ina ōsin met autou kai ina apostellē autous kērussein

kai epoiEsen dOdeka ina Osin met autou kai ina apostellE autous kErussein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai epoiēsen dōdeka ina ōsin met autou kai ina apostellē autous kērussein

kai epoiEsen dOdeka ina Osin met autou kai ina apostellE autous kErussein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai epoiēsen dōdeka ina ōsin met autou kai ina apostellē autous kērussein

kai epoiEsen dOdeka ina Osin met autou kai ina apostellE autous kErussein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:14 Westcott/Hort - Transliterated
kai epoiēsen dōdeka ous kai apostolous ōnomasen ina ōsin met autou kai ina apostellē autous kērussein

kai epoiEsen dOdeka ous kai apostolous Onomasen ina Osin met autou kai ina apostellE autous kErussein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai epoiēsen dōdeka {WH: ous kai apostolous ōnomasen } {UBS4: [ous kai apostolous ōnomasen] } ina ōsin met autou kai ina apostellē autous kērussein

kai epoiEsen dOdeka {WH: ous kai apostolous Onomasen} {UBS4: [ous kai apostolous Onomasen]} ina Osin met autou kai ina apostellE autous kErussein

Márk 3:14 Hungarian: Karoli
És választa tizenkettõt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje õket prédikálni,

La evangelio laŭ Marko 3:14 Esperanto
Kaj li elektis dek du, kiujn ankaux li nomis apostoloj, por ke ili estu kun li, kaj por ke li dissendu ilin por prediki,

Evankeliumi Markuksen mukaan 3:14 Finnish: Bible (1776)
Ja hän sääsi ne kaksitoistakymmentä olemaan tykönänsä, että hän heitä lähettäis saarnaamaan;

Marc 3:14 French: Darby
et il en etablit douze pour etre avec lui, et pour les envoyer precher,

Marc 3:14 French: Louis Segond (1910)
Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher

Marc 3:14 French: Martin (1744)
Et il en ordonna douze pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher;

Markus 3:14 German: Modernized
Und er ordnete die Zwölfe, daß sie bei ihm sein sollten, und daß er sie aussendete zu predigen,

Markus 3:14 German: Luther (1912)
Und er ordnete die Zwölf, daß sie bei ihm sein sollten und daß er sie aussendete, zu predigen,

Markus 3:14 German: Textbibel (1899)
und er bestellte Zwölf, die er auch Apostel nannte, daß sie um ihn seien, und daß er sie aussende zur Verkündigung

Marco 3:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
E ne costituì dodici per tenerli con sé

Marco 3:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli ne ordinò dodici, per esser con lui, e per mandarli a predicare;

MARKUS 3:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka ditetapkan-Nya dua belas orang, supaya mereka itu bersama-sama dengan Dia, dan supaya mereka itu disuruh-Nya pergi mengajar orang,

Mark 3:14 Kabyle: NT
Yextaṛ tnac deg-sen ad ilin d ṛṛusul ad țeddun daymen yid-es, iwakken a ten-iceggeɛ ad beccṛen lexbaṛ n lxiṛ,

마가복음 3:14 Korean
이에 열 둘을 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며

Marcus 3:14 Latin: Vulgata Clementina
Et fecit ut essent duodecim cum illo : et ut mitteret eos prædicare.

Sv. Marks 3:14 Latvian New Testament
Un Viņš iecēla divpadsmit, lai tie ar Viņu būtu un lai sūtītu tos sludināt.

Evangelija pagal Morkø 3:14 Lithuanian
Jis paskyrė dvylika, kad jie būtų kartu su Juo ir kad galėtų siųsti juos pamokslauti

Mark 3:14 Maori
A kotahi tekau ma rua ana i whakarite ai hei hoa mona, hei tononga hoki mana ki te kauwhau,

Markus 3:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han utvalgte tolv, som skulde være med ham, og som han kunde sende ut for å forkynne ordet

Marcos 3:14 Spanish: La Biblia de las Américas
Y designó a doce, para que estuvieran con El y para enviarlos a predicar,

Marcos 3:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Designó a doce, para que estuvieran con El y para enviarlos a predicar,

Marcos 3:14 Spanish: Reina Valera Gómez
Y ordenó a doce, para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar.

Marcos 3:14 Spanish: Reina Valera 1909
Y estableció doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos á predicar.

Marcos 3:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y estableció doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar.

Marcos 3:14 Bíblia King James Atualizada Português
E escolheu doze, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com Ele e os pudesse enviar a proclamar.

Marcos 3:14 Portugese Bible
Então designou doze para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar;   

Marcu 3:14 Romanian: Cornilescu
A rînduit dintre ei doisprezece, ca să -i aibă cu Sine, şi să -i trimeată să propovăduiască.

От Марка 3:14 Russian: Synodal Translation (1876)
И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь,

От Марка 3:14 Russian koi8r
И поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь,

Mark 3:14 Shuar New Testament
Tura Niijiai wekasar Yus-Chichaman unuiniartinian tuse Shußran anaikiarmiayi.

Markus 3:14 Swedish (1917)
Så förordnade han tolv som skulle följa honom, och som han ville sända ut till att predika,

Marko 3:14 Swahili NT
naye akawateua watu kumi na wawili ambao aliwaita mitume, wakae naye, awatume kuhubiri

Marcos 3:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At naghalal siya ng labingdalawa, upang sila'y makisama sa kaniya, at upang sila'y suguin niyang magsipangaral,

Ǝlinjil wa n Markus 3:14 Tawallamat Tamajaq NT
Isannafran daɣ-san maraw d əššin win dǝr zʼitidaw, ig-asan esǝm inǝmmuzal. Isinafran-tan deɣ y ad əmmâlan Isalan n Ǝlinjil;

มาระโก 3:14 Thai: from KJV
พระองค์จึงทรงตั้งสาวกสิบสองคนไว้ให้พวกเขาอยู่กับพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงใช้เขาไปประกาศ

Markos 3:14 Turkish
İsa bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır: Petrus adını verdiği Simun, Beni-Regeş, yani Gökgürültüsü Oğulları adını verdiği Zebedinin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simun ve İsaya ihanet eden Yahuda İskariot.

Марко 3:14 Ukrainian: NT
І настановив дванайцятьох, щоб були з Ним, і щоб посилати їх проповідувати,

Mark 3:14 Uma New Testament
pai' napelihi hampulu' rodua-ra, na'uli' -raka: "Kupelihi-koi bona nipodohe-a, pai' bona kusuro-koi mpopalele Kareba Lompe'.

Maùc 3:14 Vietnamese (1934)
Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo,

Mark 3:13
Top of Page
Top of Page