La evangelio laŭ Marko 3
Esperanto
1Kaj denove li eniris en la sinagogon, kaj tie estis viro, havanta manon velkintan. 2Kaj oni observis lin, cxu en la sabato li lin sanigos, por ke ili povu lin akuzi. 3Kaj li diris al la viro, kiu havis la velkintan manon:Starigxu en la mezo. 4Kaj li diris al ili:CXu estas permesate bonfari en sabato, aux malbonfari? savi vivon, aux mortigi? Sed ili silentis. 5Kaj kiam kun kolero li cxirkauxrigardis ilin, cxagrenite pro la obstinigxo de ilia koro, li diris al la viro:Etendu vian manon. Kaj li etendis gxin, kaj lia mano resanigxis. 6Kaj la Fariseoj eliris, kaj tuj konsiligxis kun la Herodanoj kontraux li, kiamaniere lin pereigi.

7Kaj Jesuo kun siaj discxiploj foriris gxis la maro; kaj granda homamaso el Galileo sekvis lin. Kaj el Judujo 8kaj el Jerusalem kaj el Edom kaj el Transjordano kaj el cxirkaux Tiro kaj Cidon, grandnombra homamaso, auxdinte cxion, kion li faris, venis al li. 9Kaj li diris al siaj discxiploj, ke malgranda sxipeto estu je lia dispono, pro la homamaso, por ke oni ne premu lin; 10cxar multajn li jam sanigis, tiel ke cxiuj, kiuj havis malsanojn, premadis sur lin, por tusxi lin. 11Kaj malpuraj spiritoj, tuj kiam ili vidis lin, falis antaux li, kaj kriis, dirante:Vi estas la Filo de Dio. 12Kaj li severe admonis ilin, ke ili ne konatigu lin.

13Kaj li supreniris sur la monton, kaj alvokis tiujn, kiujn li mem volis; kaj ili venis al li. 14Kaj li elektis dek du, kiujn ankaux li nomis apostoloj, por ke ili estu kun li, kaj por ke li dissendu ilin por prediki, 15kaj por havi auxtoritaton elpeli demonojn: 16kaj Simonon li alnomis Petro; 17kaj Jakobon, filon de Zebedeo, kaj Johanon, fraton de Jakobo, kaj tiujn li alnomis Boanerges, tio estas, Filoj de tondro; 18kaj Andreon kaj Filipon kaj Bartolomeon kaj Mateon kaj Tomason, kaj Jakobon, filon de Alfeo, kaj Tadeon, kaj Simonon, la Fervorulon, 19kaj Judason Iskariotan, kiu ankaux perfidis lin. Kaj li venis en domon.

20Kaj denove la homamaso kunvenis tiel, ke ili ne povis ecx mangxi panon. 21Kaj liaj amikoj, auxdinte tion, eliris, por kapti lin, cxar ili diris:Li frenezas. 22Kaj la skribistoj, kiuj alvenis el Jerusalem, diris:Li havas Baal- Zebubon; per la estro de la demonoj li elpelas la demonojn. 23Kaj li alvokis ilin, kaj parolis al ili parabole:Kiel povas Satano elpeli Satanon? 24Kaj se regno estas dividita kontraux si, tiu regno ne povas stari. 25Kaj se domo estas dividita kontraux si, tiu domo ne povas stari. 26Kaj se Satano ribelis kontraux si kaj estas dividita, li ne povas stari, sed havas finon. 27Sed neniu povas eniri en la domon de la fortulo kaj trarabi liajn posedajxojn, se unue li ne ligos la fortulon, kaj poste li trarabos lian domon.

28Vere mi diras al vi:CXiuj iliaj pekoj estos pardonitaj al la filoj de homoj, kaj iliaj blasfemoj, per kiuj ajn ili blasfemos; 29sed iu, kiu blasfemos kontraux la Sankta Spirito, eterne ne havos pardonon, sed estas kulpa pri eterna peko; 30cxar oni diris:Li havas malpuran spiriton.

31Kaj jen alvenis lia patrino kaj liaj fratoj, kaj starante ekstere, ili sendis al li, vokante lin. 32Kaj homamaso sidis cxirkaux li; kaj oni diris al li:Jen via patrino kaj viaj fratoj ekstere vin sercxas. 33Kaj li respondis al ili, dirante:Kiuj estas mia patrino kaj miaj fratoj? 34Kaj cxirkauxrigardante tiujn, kiuj ronde cxirkaux li sidis, li diris:Jen mia patrino kaj miaj fratoj! 35CXar kiu ajn faros la volon de Dio, tiu estas mia frato kaj mia fratino kaj mia patrino.Esperanto

Bible Hub

Mark 2
Top of Page
Top of Page