Mark 3:8
New International Version
When they heard about all he was doing, many people came to him from Judea, Jerusalem, Idumea, and the regions across the Jordan and around Tyre and Sidon.

New Living Translation
Jerusalem, Idumea, from east of the Jordan River, and even from as far north as Tyre and Sidon. The news about his miracles had spread far and wide, and vast numbers of people came to see him.

English Standard Version
and Jerusalem and Idumea and from beyond the Jordan and from around Tyre and Sidon. When the great crowd heard all that he was doing, they came to him.

Berean Study Bible
Jerusalem, Idumea, the region beyond the Jordan, and the vicinity of Tyre and Sidon. The large crowd came to Him when they heard what great things He was doing.

New American Standard Bible
and from Jerusalem, and from Idumea, and beyond the Jordan, and the vicinity of Tyre and Sidon, a great number of people heard of all that He was doing and came to Him.

King James Bible
And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him.

Holman Christian Standard Bible
Jerusalem, Idumea, beyond the Jordan, and around Tyre and Sidon. The large crowd came to Him because they heard about everything He was doing.

International Standard Version
Jerusalem, Idumea, from across the Jordan, and from the region around Tyre and Sidon followed him. They came to him because they kept hearing about everything he was doing.

NET Bible
Jerusalem, Idumea, beyond the Jordan River, and around Tyre and Sidon a great multitude came to him when they heard about the things he had done.

Aramaic Bible in Plain English
And great crowds came to him from Jerusalem and from Edom and from the region of Jordan, and from Tyre and from Zidon, because they had heard everything that he had done.

GOD'S WORD® Translation
Jerusalem, Idumea, and from across the Jordan River, and from around Tyre and Sidon followed him. They came to him because they had heard about everything he was doing.

Jubilee Bible 2000
and from Jerusalem and from Idumaea and from beyond Jordan. And those who dwell around Tyre and Sidon, a great multitude, hearing what great things he did, came unto him.

King James 2000 Bible
And from Jerusalem, and from Idumea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him.

American King James Version
And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came to him.

American Standard Version
and from Jerusalem, and from Idumaea, and beyond the Jordan, and about Tyre and Sidon, a great multitude, hearing what great things he did, came unto him.

Douay-Rheims Bible
And from Jerusalem, and from Idumea, and from beyond the Jordan. And they about Tyre and Sidon, a great multitude, hearing the things which he did, came to him.

Darby Bible Translation
and from Jerusalem, and from Idumaea and beyond the Jordan; and they of around Tyre and Sidon, a great multitude, having heard what things he did, came to him.

English Revised Version
and from Jerusalem, and from Idumaea, and beyond Jordan, and about Tyre and Sidon, a great multitude, hearing what great things he did, came unto him.

Webster's Bible Translation
And from Jerusalem, and from Idumea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came to him.

Weymouth New Testament
and from Judaea and Jerusalem and Idumaea and from beyond the Jordan and from the district of Tyre and Sidon there came to Him a vast crowd, hearing of all that He was doing.

World English Bible
from Jerusalem, from Idumaea, beyond the Jordan, and those from around Tyre and Sidon. A great multitude, hearing what great things he did, came to him.

Young's Literal Translation
and from Jerusalem, and from Idumea and beyond the Jordan; and they about Tyre and Sidon -- a great multitude -- having heard how great things he was doing, came unto him.

Markus 3:8 Afrikaans PWL
Yerushalayim, Iduméa en die gebied oorkant die Yarden gevolg en van rondom Tzor en Tzidon het baie mense na Hom toe gekom toe hulle hoor wat Hy alles doen.

Marku 3:8 Albanian
dhe nga Jeruzalemi, nga Idumea, nga përtej Jordanit; gjithashtu një turmë e madhe nga rrethinat Etiros dhe të Sidonit, kur dëgjoi gjërat e medha që ai bënte, erdhi tek ai.

ﻣﺮﻗﺲ 3:8 Arabic: Smith & Van Dyke
ومن اورشليم ومن ادومية ومن عبر الاردن. والذين حول صور وصيدا جمع كثير اذ سمعوا كم صنع أتوا اليه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 3:8 Armenian (Western): NT
Երուսաղէմէն, Եդովմէն ու Յորդանանի միւս կողմէն. նաեւ անոնք՝ որ Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջակայ տեղերէն էին, մեծ բազմութեամբ, երբ լսեցին ինչ որ կ՚ընէր՝ եկան իրեն:

Euangelioa S. Marc-en araura. 3:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta Ierusalemetic, eta Idumeatic, eta Iordanaz berce aldetic: eta Tyreco eta Sydoneco inguruètan habitatzen ciradenetaric gendetze handi, ençunic cein gauça handiac eguiten cituen, ethor citecen harengana.

Dyr Marx 3:8 Bavarian
aus Ruslham und dyr Roetem, von n Oosterjordnland und von Türs und Sidn umaynand abher kaamend ain zo iem, wie s dös allss ghoernd, was yr yso gwirkt.

Марко 3:8 Bulgarian
И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Иордан; и [от местата] около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много [чудеса] правел.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶路撒冷、以杜邁亞、約旦河對岸,以及提爾和西頓周圍的一大群人來到他那裡,因為他們聽說了耶穌所做的事。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶路撒冷、以杜迈亚、约旦河对岸,以及提尔和西顿周围的一大群人来到他那里,因为他们听说了耶稣所做的事。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
還有許多人聽見他所做的大事,就從猶太、耶路撒冷、以土買、約旦河外,並推羅、西頓的四方來到他那裡。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
还有许多人听见他所做的大事,就从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河外,并推罗、西顿的四方来到他那里。

馬 可 福 音 3:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
還 有 許 多 人 聽 見 他 所 做 的 大 事 , 就 從 猶 太 、 耶 路 撒 冷 、 以 土 買 、 約 但 河 外 , 並 推 羅 、 西 頓 的 四 方 來 到 他 那 裡 。

馬 可 福 音 3:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
还 有 许 多 人 听 见 他 所 做 的 大 事 , 就 从 犹 太 、 耶 路 撒 冷 、 以 土 买 、 约 但 河 外 , 并 推 罗 、 西 顿 的 四 方 来 到 他 那 里 。

Evanðelje po Marku 3:8 Croatian Bible
iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona - silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.

Marek 3:8 Czech BKR
I od Jeruzaléma, i od Idumee, i z Zajordání; i ti, kteříž byli okolo Týru a Sidonu, množství veliké, slyšíce, kteraké věci činí, přišli k němu.

Markus 3:8 Danish
og fra Jerusalem og fra Idumæa og Landet hinsides Jordan og fra Egnen om Tyrus og Sidon kom de til ham i stor Mængde, da de hørte, hvor store Gerninger han gjorde.

Markus 3:8 Dutch Staten Vertaling
En van Jeruzalem, en van Idumea, en van over de Jordaan; en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ, ἦλθον πρὸς αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ ἦλθαν πρὸς αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ / ἐποίει ἦλθαν / ἦλθον πρὸς αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ οἱ περὶ Tύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες ὅσα ἐποίει, ἦλθον πρὸς αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες ὅσα ἐποίει, ἦλθον πρὸς αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούοντες ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες ὅσα ἐποίει, ἦλθον πρὸς αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα πλῆθος πολύ ἀκούσαντες ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουοντες οσα ποιει ηλθον προς αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουοντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και απο Ιεροσολυμων, και απο της Ιδουμαιας, και περαν του Ιορδανου, και οι περι Τυρον και Σιδωνα, πληθος πολυ, ακουσαντες οσα εποιει, ηλθον προς αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουοντες οσα {VAR1: ποιει } {VAR2: εποιει } ηλθον προς αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai apo Hierosolymōn kai apo tēs Idoumaias kai peran tou Iordanou kai peri Tyron kai Sidōna, plēthos poly, akouontes hosa poiei, ēlthon pros auton.

kai apo Hierosolymon kai apo tes Idoumaias kai peran tou Iordanou kai peri Tyron kai Sidona, plethos poly, akouontes hosa poiei, elthon pros auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai apo Ierosolymōn kai apo tēs Idoumaias kai peran tou Iordanou kai peri Tyron kai Sidōna, plēthos poly, akouontes hosa poiei ēlthan pros auton.

kai apo Ierosolymon kai apo tes Idoumaias kai peran tou Iordanou kai peri Tyron kai Sidona, plethos poly, akouontes hosa poiei elthan pros auton.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai apo ierosolumōn kai apo tēs idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidōna plēthos polu akouontes osa epoiei ēlthon pros auton

kai apo ierosolumOn kai apo tEs idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidOna plEthos polu akouontes osa epoiei Elthon pros auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai apo ierosolumōn kai apo tēs idoumaias kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidōna plēthos polu akousantes osa epoiei ēlthon pros auton

kai apo ierosolumOn kai apo tEs idoumaias kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidOna plEthos polu akousantes osa epoiei Elthon pros auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai apo ierosolumōn kai apo tēs idoumaias kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidōna plēthos polu akousantes osa epoiei ēlthon pros auton

kai apo ierosolumOn kai apo tEs idoumaias kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidOna plEthos polu akousantes osa epoiei Elthon pros auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai apo ierosolumōn kai apo tēs idoumaias kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidōna plēthos polu akousantes osa epoiei ēlthon pros auton

kai apo ierosolumOn kai apo tEs idoumaias kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidOna plEthos polu akousantes osa epoiei Elthon pros auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:8 Westcott/Hort - Transliterated
kai apo ierosolumōn kai apo tēs idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidōna plēthos polu akouontes osa poiei ēlthon pros auton

kai apo ierosolumOn kai apo tEs idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidOna plEthos polu akouontes osa poiei Elthon pros auton

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai apo ierosolumōn kai apo tēs idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidōna plēthos polu akouontes osa {WH: poiei } {UBS4: epoiei } ēlthon pros auton

kai apo ierosolumOn kai apo tEs idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidOna plEthos polu akouontes osa {WH: poiei} {UBS4: epoiei} Elthon pros auton

Márk 3:8 Hungarian: Karoli
És Jeruzsálembõl és Idumeából és a Jordánon túlról; és a Tirus és a Sidon környékiek is, a mikor hallották, hogy miket mível vala, nagy sokasággal jövének õ hozzá.

La evangelio laŭ Marko 3:8 Esperanto
kaj el Jerusalem kaj el Edom kaj el Transjordano kaj el cxirkaux Tiro kaj Cidon, grandnombra homamaso, auxdinte cxion, kion li faris, venis al li.

Evankeliumi Markuksen mukaan 3:8 Finnish: Bible (1776)
Ja Jerusalemista, ja Idumeasta, ja tuolta puolen Jordania, ja jotka Tyron ja Sidonin ympärillä asuivat, suuri joukko: jotka hänen tekonsa kuulivat, ne tulivat hänen tykönsä.

Marc 3:8 French: Darby
et de la Judee, et de Jerusalem, et de l'Idumee, et de par delà le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, ayant entendu les choses qu'il faisait, vinrent vers lui.

Marc 3:8 French: Louis Segond (1910)
et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui.

Marc 3:8 French: Martin (1744)
Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu les grandes choses qu'il faisait, vinrent vers lui en grand nombre.

Markus 3:8 German: Modernized
und von Jerusalem und aus Idumäa und von jenseit des Jordans und die um Tyrus und Sidon wohnen, eine große Menge, die seine Taten höreten, und kamen zu ihm.

Markus 3:8 German: Luther (1912)
und von Jerusalem und aus Idumäa und von jenseits des Jordans, und die um Tyrus und Sidon wohnen, eine große Menge, die seine Taten hörten, und kamen zu ihm.

Markus 3:8 German: Textbibel (1899)
und von Jerusalem und von Idumäa, und dem Land jenseit des Jordan und der Umgegend von Tyrus und Sidon - viel Volk, da sie hörten, was er alles that, kamen sie zu ihm.

Marco 3:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
e dalla Giudea e da Gerusalemme e dalla Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e di Sidone una gran folla, udendo quante cose egli facea, venne a lui.

Marco 3:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
da Galilea, e da Giudea, e da Gerusalemme, e da Idumea, e da oltre il Giordano; parimente, una gran moltitudine da’ contorni di Tiro, e di Sidon, avendo udite le gran cose ch’egli faceva, venne a lui.

MARKUS 3:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
dari Yeruzalem dan dari Idumea, dan lagi dari seberang Sungai Yarden dan orang dari daerah Tsur dan Sidon, terlalu banyak orang datang kepada-Nya setelah didengarnya akan segala perbuatan-Nya yang ganjil itu.

Mark 3:8 Kabyle: NT
si temdint n Lquds, si tmurt n Idum, si tmurt akkin i wasif n Urdun, si leǧwahi n temdinin n ?ur akk-d Sidun. Mi slan s wayen ixeddem, aṭas n lɣaci i d-yețțasen ɣuṛ-es.

마가복음 3:8 Korean
유대와 예루살렘과 이두매와 요단강 건너편과 또 두로와 시돈 근처에서 허다한 무리가 그의 하신 큰 일을 듣고 나아오는지라

Marcus 3:8 Latin: Vulgata Clementina
et ab Jerosolymis, et ab Idumæa, et trans Jordanem : et qui circa Tyrum et Sidonem multitudo magna, audientes quæ faciebat, venerunt ad eum.

Sv. Marks 3:8 Latvian New Testament
Un liels daudzums no Jeruzalemes un no Idumejas, un Aizjordānijas, un no Tiras apkārtnes, un Sidonas, dzirdēdami, ko Viņš dara, nāca pie Viņa.

Evangelija pagal Morkø 3:8 Lithuanian
Jeruzalės ir Idumėjos, iš anapus Jordano bei Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie Jo didelius darbus.

Mark 3:8 Maori
I Hiruharama, i Irumia, i tawahi hoki o Horano; me te hunga hoki e tata ana ki Taira, ki Hairona, nui atu te huihui; i to ratou rongonga i nga mea i mea ai ia, haere ana ki a ia.

Markus 3:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og fra Jerusalem og fra Idumea og fra landet på hin side Jordan og omkring Tyrus og Sidon kom de til ham, en stor mengde, da de hørte hvor store gjerninger han gjorde.

Marcos 3:8 Spanish: La Biblia de las Américas
de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón; una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a El.

Marcos 3:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a El.

Marcos 3:8 Spanish: Reina Valera Gómez
y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán, y los de alrededor de Tiro y de Sidón, una gran multitud, que oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a Él.

Marcos 3:8 Spanish: Reina Valera 1909
Y de Jerusalem, y de Idumea, y de la otra parte del Jordán. Y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron á él.

Marcos 3:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los que moran alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él.

Marcos 3:8 Bíblia King James Atualizada Português
E assim que ouviram a respeito de tudo o que Ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus.

Marcos 3:8 Portugese Bible
e de Jerusalém, da Iduméia e de além do Jordão, e das regiões de Tiro e de Sidom, grandes multidões, ouvindo falar de tudo quanto fazia, vieram ter com ele.   

Marcu 3:8 Romanian: Cornilescu
din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, şi dimprejurul Tirului şi Sidonului, cînd a auzit tot ce făcea, a venit la El.

От Марка 3:8 Russian: Synodal Translation (1876)
Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.

От Марка 3:8 Russian koi8r
Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И [живущие] в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.

Mark 3:8 Shuar New Testament
Untsurφ nunkanmayasha Kßunkarmiayi. Jutφa nunkanmayasha, JerusarΘn pΘprunmayasha, Itiumφa nunkanmayasha, Jurtan entsa amainiasha, Tiru tura Setun pepru pujuinia N· nunkanmayasha, Untsurφ shuar ni T·ramurin nekaawar, Jesusan Kßutkarmiayi.

Markus 3:8 Swedish (1917)
Och från Judeen och Jerusalem och Idumeen och från landet på andra sidan Jordan och från trakterna omkring Tyrus och Sidon kom en stor hop folk till honom, när de fingo höra huru stora ting han gjorde.

Marko 3:8 Swahili NT
Idumea, ng'ambo ya mto Yordani, Tiro na Sidoni. Watu hao wengi walimwendea Yesu kwa sababu ya kusikia mambo mengi aliyokuwa ameyatenda.

Marcos 3:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At mula sa Jerusalem, at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan, at sa palibotlibot ng Tiro, at Sidon, na lubhang maraming tao, nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kaniyang ginagawa, ay nagsiparoon sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Markus 3:8 Tawallamat Tamajaq NT
iyyat aɣrǝm ən Yerusalam, iyyat akal n Adumay əd mədlan win əwarnen aganna wen sen n agarew wa n Yordan, iyyat imədlan win əhoznen aɣrǝm ən Tir əd wa n Sidon a du-təgmad. Aytedan win kul, tesalay n aratan win itaggu Ɣaysa a tan-du-tewayat.

มาระโก 3:8 Thai: from KJV
จากกรุงเยรูซาเล็ม และจากเมืองเอโดม และจากฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น และจากแคว้นเมืองไทระและไซดอน ฝูงชนเป็นอันมาก เมื่อเขาทราบถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทำนั้นก็มาหาพระองค์

Markos 3:8 Turkish

Марко 3:8 Ukrainian: NT
і з Єрусалиму, й з Ідумеї, і зза Йордану; й ті, що кругом Тира та Сидона, натовп великий, прочувши, скільки Він робив, поприходили до Него.

Mark 3:8 Uma New Testament
ngkai Yerusalem, ngkai tana' Idumea, ngkai dipo ue Yordan, ria wo'o ngkai ngata Tirus pai' Sidon. Wori' rahi tauna to tumai hi Yesus apa' ra'epe hawe'ea to nababehi.

Maùc 3:8 Vietnamese (1934)
thành Giê-ru-sa-lem, xứ Y-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh thành Ty-rơ và thành Si-đôn cũng vậy, dân đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm, thì đều đến cùng Ngài.

Mark 3:7
Top of Page
Top of Page