Marcu 3
Romanian: Cornilescu
1Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mîna uscată. 2Ei pîndeau pe Isus să vadă dacă -l va vindeca în ziua Sabatului, ca să -L poată învinui. 3Şi Isus a zis omului, care avea mîna uscată: ,,Scoală-te, şi stai la mijloc!`` 4Apoi le -a zis: ,,Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s'o pierzi?`` Dar ei tăceau. 5Atunci, rotindu-Şi privirile cu mînie peste ei, şi mîhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: ,,Întinde-ţi mîna!`` El a întins -o, şi mîna i s'a făcut sănătoasă. 6Fariseii au ieşit afară, şi s'au sfătuit îndată cu Irodianii cum să -L piardă.

7Isus S'a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulţime de oameni din Galileia; şi o mare mulţime de oameni din Iudea, 8din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, şi dimprejurul Tirului şi Sidonului, cînd a auzit tot ce făcea, a venit la El. 9Isus a poruncit ucenicilor să -I ţină la îndemînă o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod. 10Căci El vindeca pe mulţi şi de aceea toţi cei ce aveau boli, se înghesuiau spre El ca să se atingă de El. 11Duhurile necurate, cînd Îl vedeau, cădeau la pămînt înaintea Lui, şi strigau: ,,Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.`` 12Dar El le poruncea îndată cu totdinadinsul să nu -L facă cunoscut.

13În urmă, Isus S'a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El. 14A rînduit dintre ei doisprezece, ca să -i aibă cu Sine, şi să -i trimeată să propovăduiască. 15Le -a dat şi putere să vindece boalele şi să scoată dracii. 16Iată cei doisprezece, pe cari i -a rînduit: Simon, căruia i -a pus numele Petru; 17Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le -a pus numele Boanerghes, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Fiii tunetului;`` 18Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Cananitul, 19şi Iuda Iscarioteanul, care L -a şi vîndut.

20Au venit în casă, şi s'a adunat din nou norodul, aşa că nu puteau nici măcar să prînzească. 21Rudele lui Isus, cînd au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mîna pe El. Căci ziceau: ,,Şi -a ieşit din minţi.`` 22Şi cărturarii, cari se pogorîseră din Ierusalim, ziceau: ,,Este stăpînit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.`` 23Isus i -a chemat la El, şi le -a zis, în pilde: ,,Cum poate Satana să scoată afară pe Satana? 24Dacă o împărăţie este desbinată împotriva ei însăş, împărăţia aceea nu poate dăinui. 25Şi dacă o casă este desbinată împotriva ei însăş, casa aceea nu poate dăinui. 26Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuş, este desbinat, şi nu poate dăinui, ci s'a isprăvit cu el. 27Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare şi să -i jăfuiască gospodăria, decît dacă a legat mai întîi pe omul acela tare; numai atunci îi va jăfui casa.

28Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele, pe cari le vor rosti oamenii, li se vor ierta; 29dar oricine va huli împotriva Duhului Sfînt, nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat vecinic.`` 30Aceasta, pentrucă ei ziceau: ,,Are un duh necurat.``

31Atunci au venit mama şi fraţii Lui, şi, stînd afară, au trimes să -L cheme. 32Mulţimea şedea în jurul Lui, cînd I-au spus: ,,Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sînt afară şi Te caută.`` 33El a răspuns: ,,Cine este mama Mea, şi fraţii Mei?`` 34Apoi, aruncîndu-Şi privirile peste cei ce şedeau împrejurul Lui: ,,Iată,`` a zis El, ,,mama Mea şi fraţii Mei! 35Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.``Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Mark 2
Top of Page
Top of Page