KATA MARKON 3
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai eisēlthen palin eis sunagōgēn kai ēn ekei anthrōpos exērammenēn echōn tēn cheira 2kai paretēroun auton ei tois sabbasin therapeusei auton ina katēgorēsōsin autou 3kai legei tō anthrōpō tō tēn cheira echonti xēran egeire eis to meson 4kai legei autois exestin tois sabbasin agathopoiēsai ē kakopoiēsai psuchēn sōsai ē apokteinai oi de esiōpōn 5kai periblepsamenos autous met orgēs sullupoumenos epi tē pōrōsei tēs kardias autōn legei tō anthrōpō ekteinon tēn cheira sou kai exeteinen kai apekatestathē ē cheir autou 6kai exelthontes oi pharisaioi euthus meta tōn ērōdianōn sumboulion edidoun kat autou opōs auton apolesōsin

7kai o iēsous meta tōn mathētōn autou anechōrēsen pros tēn thalassan kai polu plēthos apo tēs galilaias ēkolouthēsen kai apo tēs ioudaias 8kai apo ierosolumōn kai apo tēs idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidōna plēthos polu akouontes osa poiei ēlthon pros auton 9kai eipen tois mathētais autou ina ploiarion proskarterē autō dia ton ochlon ina mē thlibōsin auton 10pollous gar etherapeusen ōste epipiptein autō ina autou apsōntai osoi eichon mastigas 11kai ta pneumata ta akatharta otan auton etheōroun prosepipton autō kai ekrazon legonta oti su ei o uios tou theou 12kai polla epetima autois ina mē auton phaneron poiēsōsin

13kai anabainei eis to oros kai proskaleitai ous ēthelen autos kai apēlthon pros auton 14kai epoiēsen dōdeka ous kai apostolous ōnomasen ina ōsin met autou kai ina apostellē autous kērussein 15kai echein exousian ekballein ta daimonia kai epoiēsen tous dōdeka 16kai epethēken onoma tō simōni petron 17kai iakōbon ton tou zebedaiou kai iōannēn ton adelphon tou iakōbou kai epethēken autois onoma boanērges o estin uioi brontēs 18kai andrean kai philippon kai bartholomaion kai maththaion kai thōman kai iakōbon ton tou alphaiou kai thaddaion kai simōna ton kananaion 19kai ioudan iskariōth os kai paredōken auton kai erchetai eis oikon

20kai sunerchetai palin [o] ochlos ōste mē dunasthai autous mēde arton phagein 21kai akousantes oi par autou exēlthon kratēsai auton elegon gar oti exestē 22kai oi grammateis oi apo ierosolumōn katabantes elegon oti beelzeboul echei kai oti en tō archonti tōn daimoniōn ekballei ta daimonia 23kai proskalesamenos autous en parabolais elegen autois pōs dunatai satanas satanan ekballein 24kai ean basileia eph eautēn meristhē ou dunatai stathēnai ē basileia ekeinē 25kai ean oikia eph eautēn meristhē ou dunēsetai ē oikia ekeinē stēnai 26kai ei o satanas anestē eph eauton kai emeristhē ou dunatai stēnai alla telos echei 27all ou dunatai oudeis eis tēn oikian tou ischurou eiselthōn ta skeuē autou diarpasai ean mē prōton ton ischuron dēsē kai tote tēn oikian autou diarpasei

28amēn legō umin oti panta aphethēsetai tois uiois tōn anthrōpōn ta amartēmata kai ai blasphēmiai osa ean blasphēmēsōsin 29os d an blasphēmēsē eis to pneuma to agion ouk echei aphesin eis ton aiōna alla enochos estin aiōniou amartēmatos 30oti elegon pneuma akatharton echei

31kai erchontai ē mētēr autou kai oi adelphoi autou kai exō stēkontes apesteilan pros auton kalountes auton 32kai ekathēto peri auton ochlos kai legousin autō idou ē mētēr sou kai oi adelphoi sou exō zētousin se 33kai apokritheis autois legei tis estin ē mētēr mou kai oi adelphoi 34kai periblepsamenos tous peri auton kuklō kathēmenous legei ide ē mētēr mou kai oi adelphoi mou 35os an poiēsē to thelēma tou theou outos adelphos mou kai adelphē kai mētēr estin

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 2
Top of Page
Top of Page