KATA MARKON 2
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai eiselthōn palin eis kapharnaoum di ēmerōn ēkousthē oti en oikō estin 2kai sunēchthēsan polloi ōste mēketi chōrein mēde ta pros tēn thuran kai elalei autois ton logon 3kai erchontai pherontes pros auton paralutikon airomenon upo tessarōn 4kai mē dunamenoi prosenenkai autō dia ton ochlon apestegasan tēn stegēn opou ēn kai exoruxantes chalōsin ton krabatton opou o paralutikos katekeito 5kai idōn o iēsous tēn pistin autōn legei tō paralutikō teknon aphientai sou ai amartiai 6ēsan de tines tōn grammateōn ekei kathēmenoi kai dialogizomenoi en tais kardiais autōn 7ti outos outōs lalei blasphēmei tis dunatai aphienai amartias ei mē eis o theos 8kai euthus epignous o iēsous tō pneumati autou oti [outōs] dialogizontai en eautois legei [autois] ti tauta dialogizesthe en tais kardiais umōn 9ti estin eukopōteron eipein tō paralutikō aphientai sou ai amartiai ē eipein egeirou [kai] aron ton krabatton sou kai peripatei 10ina de eidēte oti exousian echei o uios tou anthrōpou aphienai amartias epi tēs gēs legei tō paralutikō 11soi legō egeire aron ton krabatton sou kai upage eis ton oikon sou 12kai ēgerthē kai euthus aras ton krabatton exēlthen emprosthen pantōn ōste existasthai pantas kai doxazein ton theon [legontas] oti outōs oudepote eidomen

13kai exēlthen palin para tēn thalassan kai pas o ochlos ērcheto pros auton kai edidasken autous

14kai paragōn eiden leuin ton tou alphaiou kathēmenon epi to telōnion kai legei autō akolouthei moi kai anastas ēkolouthēsen autō

15kai ginetai katakeisthai auton en tē oikia autou kai polloi telōnai kai amartōloi sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou ēsan gar polloi kai ēkolouthoun autō 16kai oi grammateis tōn pharisaiōn idontes oti esthiei meta tōn amartōlōn kai telōnōn elegon tois mathētais autou oti meta tōn telōnōn kai amartōlōn esthiei 17kai akousas o iēsous legei autois [oti] ou chreian echousin oi ischuontes iatrou all oi kakōs echontes ouk ēlthon kalesai dikaious alla amartōlous

18kai ēsan oi mathētai iōannou kai oi pharisaioi nēsteuontes kai erchontai kai legousin autō dia ti oi mathētai iōannou kai oi mathētai tōn pharisaiōn nēsteuousin oi de soi [mathētai] ou nēsteuousin 19kai eipen autois o iēsous mē dunantai oi uioi tou numphōnos en ō o numphios met autōn estin nēsteuein oson chronon echousin ton numphion met autōn ou dunantai nēsteuein 20eleusontai de ēmerai otan aparthē ap autōn o numphios kai tote nēsteusousin en ekeinē tē ēmera

21oudeis epiblēma rakous agnaphou epiraptei epi imation palaion ei de mē airei to plērōma ap autou to kainon tou palaiou kai cheiron schisma ginetai 22kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mē rēxei o oinos tous askous kai o oinos apollutai kai oi askoi [alla oinon neon eis askous kainous]

23kai egeneto auton en tois sabbasin diaporeuesthai dia tōn sporimōn kai oi mathētai autou ērxanto odon poiein tillontes tous stachuas 24kai oi pharisaioi elegon autō ide ti poiousin tois sabbasin o ouk exestin 25kai legei autois oudepote anegnōte ti epoiēsen dauid ote chreian eschen kai epeinasen autos kai oi met autou 26 [pōs] eisēlthen eis ton oikon tou theou epi abiathar archiereōs kai tous artous tēs protheseōs ephagen ous ouk exestin phagein ei mē tous iereis kai edōken kai tois sun autō ousin 27kai elegen autois to sabbaton dia ton anthrōpon egeneto kai ouch o anthrōpos dia to sabbaton 28ōste kurios estin o uios tou anthrōpou kai tou sabbatou

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 1
Top of Page
Top of Page