KATA MARKON 4
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai palin ērxato didaskein para tēn thalassan kai sunagetai pros auton ochlos pleistos ōste auton eis ploion embanta kathēsthai en tē thalassē kai pas o ochlos pros tēn thalassan epi tēs gēs ēsan 2kai edidasken autous en parabolais polla kai elegen autois en tē didachē autou 3akouete idou exēlthen o speirōn speirai 4kai egeneto en tō speirein o men epesen para tēn odon kai ēlthen ta peteina kai katephagen auto 5kai allo epesen epi to petrōdes [kai] opou ouk eichen gēn pollēn kai euthus exaneteilen dia to mē echein bathos gēs 6kai ote aneteilen o ēlios ekaumatisthē kai dia to mē echein rizan exēranthē 7kai allo epesen eis tas akanthas kai anebēsan ai akanthai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edōken 8kai alla epesen eis tēn gēn tēn kalēn kai edidou karpon anabainonta kai auxanomena kai epheren eis triakonta kai en exēkonta kai en ekaton 9kai elegen os echei ōta akouein akouetō

10kai ote egeneto kata monas ērōtōn auton oi peri auton sun tois dōdeka tas parabolas 11kai elegen autois umin to mustērion dedotai tēs basileias tou theou ekeinois de tois exō en parabolais ta panta ginetai 12ina blepontes blepōsin kai mē idōsin kai akouontes akouōsin kai mē suniōsin mēpote epistrepsōsin kai aphethē autois

13kai legei autois ouk oidate tēn parabolēn tautēn kai pōs pasas tas parabolas gnōsesthe 14o speirōn ton logon speirei 15outoi de eisin oi para tēn odon opou speiretai o logos kai otan akousōsin euthus erchetai o satanas kai airei ton logon ton esparmenon eis autous 16kai outoi eisin omoiōs oi epi ta petrōdē speiromenoi oi otan akousōsin ton logon euthus meta charas lambanousin auton 17kai ouk echousin rizan en eautois alla proskairoi eisin eita genomenēs thlipseōs ē diōgmou dia ton logon euthus skandalizontai 18kai alloi eisin oi eis tas akanthas speiromenoi outoi eisin oi ton logon akousantes 19kai ai merimnai tou aiōnos kai ē apatē tou ploutou kai ai peri ta loipa epithumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpos ginetai 20kai ekeinoi eisin oi epi tēn gēn tēn kalēn sparentes oitines akouousin ton logon kai paradechontai kai karpophorousin en triakonta kai [en] exēkonta kai [en] ekaton

21kai elegen autois oti mēti erchetai o luchnos ina upo ton modion tethē ē upo tēn klinēn ouch ina epi tēn luchnian tethē 22ou gar estin krupton ean mē ina phanerōthē oude egeneto apokruphon all ina elthē eis phaneron 23ei tis echei ōta akouein akouetō 24kai elegen autois blepete ti akouete en ō metrō metreite metrēthēsetai umin kai prostethēsetai umin 25os gar echei dothēsetai autō kai os ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou

26kai elegen outōs estin ē basileia tou theou ōs anthrōpos balē ton sporon epi tēs gēs 27kai katheudē kai egeirētai nukta kai ēmeran kai o sporos blasta kai mēkunētai ōs ouk oiden autos 28automatē ē gē karpophorei prōton chorton eiten stachun eiten plērē siton en tō stachui 29otan de paradoi o karpos euthus apostellei to drepanon oti parestēken o therismos

30kai elegen pōs omoiōsōmen tēn basileian tou theou ē en tini autēn parabolē thōmen 31ōs kokkō sinapeōs os otan sparē epi tēs gēs mikroteron on pantōn tōn spermatōn tōn epi tēs gēs 32kai otan sparē anabainei kai ginetai meizon pantōn tōn lachanōn kai poiei kladous megalous ōste dunasthai upo tēn skian autou ta peteina tou ouranou kataskēnoun

33kai toiautais parabolais pollais elalei autois ton logon kathōs ēdunanto akouein 34chōris de parabolēs ouk elalei autois kat idian de tois idiois mathētais epeluen panta

35kai legei autois en ekeinē tē ēmera opsias genomenēs dielthōmen eis to peran 36kai aphentes ton ochlon paralambanousin auton ōs ēn en tō ploiō kai alla ploia ēn met autou 37kai ginetai lailaps megalē anemou kai ta kumata epeballen eis to ploion ōste ēdē gemizesthai to ploion 38kai autos ēn en tē prumnē epi to proskephalaion katheudōn kai egeirousin auton kai legousin autō didaskale ou melei soi oti apollumetha 39kai diegertheis epetimēsen tō anemō kai eipen tē thalassē siōpa pephimōso kai ekopasen o anemos kai egeneto galēnē megalē 40kai eipen autois ti deiloi este oupō echete pistin 41kai ephobēthēsan phobon megan kai elegon pros allēlous tis ara outos estin oti kai o anemos kai ē thalassa upakouei autō

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Mark 3
Top of Page
Top of Page