Марко 3
Bulgarian
1И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка. 2И наблюдаваха Го, дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят. 3Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се насред. 4Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха. 5А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя. 6И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да Го погубят.

7Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото, и голямо множество от Галилея отиде изподир. 8И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Иордан; и [от местата] около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много [чудеса] правел. 9И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия, поради народа, за да Го не притискат. 10Защото беше изцелил мнозина, така, че онези, които страдаха от язви натискаха Го, за да се допрат до Него. 11И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божий Син. 12Но Той строго им заръчваше да Го не изявяват.

13След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си ония, които си искаше; и те отидоха при Него, 14И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват, 15и да имат власт да изгонват бесове. 16[Определи]: Симона, на когото даде името Петър; 17и Якова Заведеев и Якововия брат Иоан, на които даде и името Воанергес, сиреч, синове на гърма, 18и Андрея и Филипа, Вартоломея и Матея, Тома и Якова Алфеев, Тадея и Симона Зилот, 19и Юда Искариотски, който Го и предаде.

20И дохожда в една къща; и пак се събира народ, така щото те не можаха нито хляб да ядат. 21А своите Му, като чуха това, излязоха за да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си. 22И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. 23Но Той, като ги повика, казваше им с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана? 24Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. 25И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои. 26И ако Сатана е въстанал против себе си, и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят. 27Обаче никой не може да влезе в къщата на силния [човек], да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му.

28Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени, и всичките хули с които биха богохулствували; 29но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях. 30[Това рече Той], защото казваха: Има нечист дух.

31Дохождат, прочее, майка Му и братята Му, и като стояха вън пратиха до Него да Го повикат. 32А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. 33И в отговор им каза: Коя е майка Ми? [кои са] братята Ми? 34И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! 35Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.



Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Mark 2
Top of Page
Top of Page