Mark 3
Indonesian Terjemahan Lama

1Maka masuklah pula Yesus ke dalam rumah sembahyang, maka adalah di situ seorang yang mati tangan sebelah. 2Maka orang pun mengintai Dia, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabbat, supaya dapat menyalahkan Dia. 3Maka kata Yesus kepada orang yang mati tangan sebelah itu, Berdirilah engkau di tengah-tengah. 4Lalu kata-Nya kepada mereka itu sekalian, Patutkah pada hari Sabbat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh? Maka diamlah mereka itu. 5Lalu Yesus memandang sekeliling kepada mereka itu dengan marah sambil berdukacita, sebab keras hati mereka itu, lalu kata-Nya kepada orang sakit itu, Kedangkanlah tanganmu! Maka dikedangkannya, lalu sembuhlah tangannya itu. 6Apabila orang Parisi itu keluar, langsunglah mereka itu berpakat dengan orang Herodiani ke atas Yesus, bagaimana dapat membunuh Dia.

7Maka berangkatlah Yesus dengan murid-murid-Nya menuju ke tasik, maka terlalu banyak orang mengikut Dia, yaitu orang dari Galilea dan dari Yudea, 8dari Yeruzalem dan dari Idumea, dan lagi dari seberang Sungai Yarden dan orang dari daerah Tsur dan Sidon, terlalu banyak orang datang kepada-Nya setelah didengarnya akan segala perbuatan-Nya yang ganjil itu. 9Maka disuruh-Nya murid-murid-Nya selalu menyediakan sebuah perahu kecil bagi-Nya, supaya jangan orang menyesak Dia. 10Karena banyak orang sudah disembuhkan-Nya, sehingga seberapa orang pun yang ditimpa barang penyakit datang mendesak-desakkan Dia, hendak menjamah Dia sahaja. 11Maka segala orang yang dirasuk setan itu pun, apabila dilihatnya akan Yesus, mereka itu meniarap ke hadapan-Nya sambil berteriak, katanya, Engkaulah Anak Allah. 12Maka berpesanlah Yesus sangat-sangat kepada mereka itu, supaya jangan mereka itu memasyhurkan Dia.

13Maka naiklah Yesus ke atas sebuah gunung, lalu dipanggil-Nya barangsiapa yang dikehendaki-Nya, maka datanglah mereka itu kepada-Nya. 14Maka ditetapkan-Nya dua belas orang, supaya mereka itu bersama-sama dengan Dia, dan supaya mereka itu disuruh-Nya pergi mengajar orang, 15dan lagi akan beroleh kuasa membuangkan setan. 16Maka ditetapkan-Nya kedua belas orang itu, yaitu Simon, yang digelar-Nya Petrus, 17dan Yakub anak Zabdi, dan Yahya saudara Yakub; keduanya itu digelar-Nya Buanergis, artinya, anak-anak guruh. 18Dan Andreas, dan Pilipus, dan Bartolomius, dan Matius, dan Tomas, dan Yakub anak Alpius, dan Tadius, dan Simon orang Kanani, 19dan Yudas Iskariot, yaitu yang menyerahkan Yesus.

20Maka masuklah Ia ke dalam sebuah rumah, lalu orang banyak itu pun datanglah berhimpun pula, sehingga tiada lagi sempat mereka itu makan. 21Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan Dia, karena kata orang, Ia gila. 22Demikian pun segala ahli Taurat, yang sudah datang dari Yeruzalem, berkata, Ia menaruh Baalzebul, dan dengan pertolongan penghulu setan Ia membuangkan segala setan itu. 23Lalu Yesus memanggil mereka itu sekalian serta berkata kepada mereka itu dengan perumpamaan, Bagaimanakah Iblis boleh membuangkan Iblis? 24Jikalau barang suatu kerajaan berlawan-lawan sama sendiri, tiadalah boleh kerajaan itu berdiri. 25Dan jikalau seisi rumah tangga berlawan-lawan sama sendiri, tiadalah boleh isi rumah itu berdiri. 26Dan jikalau Iblis berbangkit berlawan sama sendiri serta berselisih, tiadalah boleh ia berdiri, melainkan itulah kesudahannya. 27Maka tiada barang seorang pun dapat masuk ke dalam rumah orang yang kuat akan merampas hartanya, kecuali diikatnya dahulu orang yang kuat itu, baharulah dapat ia merampasi rumahnya itu.

28Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, bahwa segala jenis dosa akan diampuni kepada segala anak Adam, demikian juga segala rupa hujat yang dihujatkannya; 29akan tetapi barangsiapa yang menghujat Rohulkudus, tiadalah ia beroleh keampunan selama-lamanya, melainkan kekallah dosanya itu. 30Demikianlah ujar Yesus, sebab kata mereka itu, Ia menaruh setan.

31Maka datanglah ibu Yesus dan saudara-saudara-Nya, berdiri di luar serta menyuruhkan orang memanggil Dia. 32Maka orang banyak pun duduklah berkeliling Dia, maka kata beberapa orang kepada-Nya, Tengoklah, ibu dan saudara Tuan berdiri di luar mencari Tuan! 33Maka jawab-Nya kepada mereka itu, kata-Nya, Siapakah ibu-Ku dan siapakah saudara-saudara-Ku? 34Lalu Ia menoleh memandangi sekalian orang yang keliling-Nya, sambil berkata, Tengok, inilah ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku! 35Karena barangsiapa yang melakukan kehendak Allah, ialah saudara-Ku laki-laki, dan saudara-Ku yang perempuan dan ibu-Ku adanya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Mark 2
Top of Page
Top of Page