KATA IOANNEN 11
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ēn de tis asthenōn lazaros apo bēthanias ek tēs kōmēs marias kai marthas tēs adelphēs autēs 2ēn de maria ē aleipsasa ton kurion murō kai ekmaxasa tous podas autou tais thrixin autēs ēs o adelphos lazaros ēsthenei 3apesteilan oun ai adelphai pros auton legousai kurie ide on phileis asthenei 4akousas de o iēsous eipen autē ē astheneia ouk estin pros thanaton all uper tēs doxēs tou theou ina doxasthē o uios tou theou di autēs 5ēgapa de o iēsous tēn marthan kai tēn adelphēn autēs kai ton lazaron 6ōs oun ēkousen oti asthenei tote men emeinen en ō ēn topō duo ēmeras 7epeita meta touto legei tois mathētais agōmen eis tēn ioudaian palin 8legousin autō oi mathētai rabbi nun ezētoun se lithasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei 9apekrithē o iēsous ouchi dōdeka eisin ōrai tēs ēmeras ean tis peripatē en tē ēmera ou proskoptei oti to phōs tou kosmou toutou blepei 10ean de tis peripatē en tē nukti proskoptei oti to phōs ouk estin en autō 11tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o philos ēmōn kekoimētai alla poreuomai ina exupnisō auton 12eipon oun oi mathētai autou kurie ei kekoimētai sōthēsetai 13eirēkei de o iēsous peri tou thanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri tēs koimēseōs tou upnou legei 14tote oun eipen autois o iēsous parrēsia lazaros apethanen 15kai chairō di umas ina pisteusēte oti ouk ēmēn ekei all agōmen pros auton 16eipen oun thōmas o legomenos didumos tois summathētais agōmen kai ēmeis ina apothanōmen met autou

17elthōn oun o iēsous euren auton tessaras ēmeras ēdē echonta en tō mnēmeiō 18ēn de ē bēthania engus tōn ierosolumōn ōs apo stadiōn dekapente 19kai polloi ek tōn ioudaiōn elēlutheisan pros tas peri marthan kai marian ina paramuthēsōntai autas peri tou adelphou autōn 20ē oun martha ōs ēkousen oti o iēsous erchetai upēntēsen autō maria de en tō oikō ekathezeto 21eipen oun ē martha pros ton iēsoun kurie ei ēs ōde o adelphos mou ouk an etethnēkei 22alla kai nun oida oti osa an aitēsē ton theon dōsei soi o theos 23legei autē o iēsous anastēsetai o adelphos sou 24legei autō martha oida oti anastēsetai en tē anastasei en tē eschatē ēmera 25eipen autē o iēsous egō eimi ē anastasis kai ē zōē o pisteuōn eis eme kan apothanē zēsetai 26kai pas o zōn kai pisteuōn eis eme ou mē apothanē eis ton aiōna pisteueis touto 27legei autō nai kurie egō pepisteuka oti su ei o christos o uios tou theou o eis ton kosmon erchomenos

28kai tauta eipousa apēlthen kai ephōnēsen marian tēn adelphēn autēs lathra eipousa o didaskalos parestin kai phōnei se 29ekeinē ōs ēkousen egeiretai tachu kai erchetai pros auton

30oupō de elēluthei o iēsous eis tēn kōmēn all ēn en tō topō opou upēntēsen autō ē martha 31oi oun ioudaioi oi ontes met autēs en tē oikia kai paramuthoumenoi autēn idontes tēn marian oti tacheōs anestē kai exēlthen ēkolouthēsan autē legontes oti upagei eis to mnēmeion ina klausē ekei 32ē oun maria ōs ēlthen opou ēn o iēsous idousa auton epesen eis tous podas autou legousa autō kurie ei ēs ōde ouk an apethanen mou o adelphos 33iēsous oun ōs eiden autēn klaiousan kai tous sunelthontas autē ioudaious klaiontas enebrimēsato tō pneumati kai etaraxen eauton 34kai eipen pou tetheikate auton legousin autō kurie erchou kai ide 35edakrusen o iēsous 36elegon oun oi ioudaioi ide pōs ephilei auton 37tines de ex autōn eipon ouk ēdunato outos o anoixas tous ophthalmous tou tuphlou poiēsai ina kai outos mē apothanē

38iēsous oun palin embrimōmenos en eautō erchetai eis to mnēmeion ēn de spēlaion kai lithos epekeito ep autō 39legei o iēsous arate ton lithon legei autō ē adelphē tou tethnēkotos martha kurie ēdē ozei tetartaios gar estin 40legei autē o iēsous ouk eipon soi oti ean pisteusēs opsei tēn doxan tou theou 41ēran oun ton lithon ou ēn o tethnēkōs keimenos o de iēsous ēren tous ophthalmous anō kai eipen pater eucharistō soi oti ēkousas mou 42egō de ēdein oti pantote mou akoueis alla dia ton ochlon ton periestōta eipon ina pisteusōsin oti su me apesteilas 43kai tauta eipōn phōnē megalē ekraugasen lazare deuro exō 44kai exēlthen o tethnēkōs dedemenos tous podas kai tas cheiras keiriais kai ē opsis autou soudariō periededeto legei autois o iēsous lusate auton kai aphete upagein

45polloi oun ek tōn ioudaiōn oi elthontes pros tēn marian kai theasamenoi a epoiēsen o iēsous episteusan eis auton 46tines de ex autōn apēlthon pros tous pharisaious kai eipon autois a epoiēsen o iēsous

47sunēgagon oun oi archiereis kai oi pharisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anthrōpos polla sēmeia poiei 48ean aphōmen auton outōs pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rōmaioi kai arousin ēmōn kai ton topon kai to ethnos 49eis de tis ex autōn kaiaphas archiereus ōn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden 50oude dialogizesthe oti sumpherei ēmin ina eis anthrōpos apothanē uper tou laou kai mē olon to ethnos apolētai 51touto de aph eautou ouk eipen alla archiereus ōn tou eniautou ekeinou proephēteusen oti emellen o iēsous apothnēskein uper tou ethnous 52kai ouch uper tou ethnous monon all ina kai ta tekna tou theou ta dieskorpismena sunagagē eis en 53ap ekeinēs oun tēs ēmeras sunebouleusanto ina apokteinōsin auton

54iēsous oun ouk eti parrēsia periepatei en tois ioudaiois alla apēlthen ekeithen eis tēn chōran engus tēs erēmou eis ephraim legomenēn polin kakei dietriben meta tōn mathētōn autou

55ēn de engus to pascha tōn ioudaiōn kai anebēsan polloi eis ierosoluma ek tēs chōras pro tou pascha ina agnisōsin eautous 56ezētoun oun ton iēsoun kai elegon met allēlōn en tō ierō estēkotes ti dokei umin oti ou mē elthē eis tēn eortēn 57dedōkeisan de kai oi archiereis kai oi pharisaioi entolēn ina ean tis gnō pou estin mēnusē opōs piasōsin auton

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 10
Top of Page
Top of Page