KATA IOANNEN 10
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1amēn amēn legō umin o mē eiserchomenos dia tēs thuras eis tēn aulēn tōn probatōn alla anabainōn allachothen ekeinos kleptēs estin kai lēstēs 2o de eiserchomenos dia tēs thuras poimēn estin tōn probatōn 3toutō o thurōros anoigei kai ta probata tēs phōnēs autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta 4kai otan ta idia probata ekbalē emprosthen autōn poreuetai kai ta probata autō akolouthei oti oidasin tēn phōnēn autou 5allotriō de ou mē akolouthēsōsin alla pheuxontai ap autou oti ouk oidasin tōn allotriōn tēn phōnēn 6tautēn tēn paroimian eipen autois o iēsous ekeinoi de ouk egnōsan tina ēn a elalei autois

7eipen oun palin autois o iēsous amēn amēn legō umin oti egō eimi ē thura tōn probatōn 8pantes osoi pro emou ēlthon kleptai eisin kai lēstai all ouk ēkousan autōn ta probata 9egō eimi ē thura di emou ean tis eiselthē sōthēsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomēn eurēsei 10o kleptēs ouk erchetai ei mē ina klepsē kai thusē kai apolesē egō ēlthon ina zōēn echōsin kai perisson echōsin

11egō eimi o poimēn o kalos o poimēn o kalos tēn psuchēn autou tithēsin uper tōn probatōn 12o misthōtos de kai ouk ōn poimēn ou ouk eisin ta probata idia theōrei ton lukon erchomenon kai aphiēsin ta probata kai pheugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei ta probata 13o de misthōtos pheugei oti misthōtos estin kai ou melei autō peri tōn probatōn 14egō eimi o poimēn o kalos kai ginōskō ta ema kai ginōskomai upo tōn emōn 15kathōs ginōskei me o patēr kagō ginōskō ton patera kai tēn psuchēn mou tithēmi uper tōn probatōn 16kai alla probata echō a ouk estin ek tēs aulēs tautēs kakeina me dei agagein kai tēs phōnēs mou akousousin kai genēsetai mia poimnē eis poimēn 17dia touto o patēr me agapa oti egō tithēmi tēn psuchēn mou ina palin labō autēn 18oudeis airei autēn ap emou all egō tithēmi autēn ap emautou exousian echō theinai autēn kai exousian echō palin labein autēn tautēn tēn entolēn elabon para tou patros mou

19schisma oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous 20elegon de polloi ex autōn daimonion echei kai mainetai ti autou akouete 21alloi elegon tauta ta rēmata ouk estin daimonizomenou mē daimonion dunatai tuphlōn ophthalmous anoigein

22egeneto de ta enkainia en tois ierosolumois kai cheimōn ēn 23kai periepatei o iēsous en tō ierō en tē stoa tou solomōntos 24ekuklōsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autō eōs pote tēn psuchēn ēmōn aireis ei su ei o christos eipe ēmin parrēsia 25apekrithē autois o iēsous eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egō poiō en tō onomati tou patros mou tauta marturei peri emou 26all umeis ou pisteuete ou gar este ek tōn probatōn tōn emōn kathōs eipon umin 27ta probata ta ema tēs phōnēs mou akouei kagō ginōskō auta kai akolouthousin moi 28kagō zōēn aiōnion didōmi autois kai ou mē apolōntai eis ton aiōna kai ouch arpasei tis auta ek tēs cheiros mou 29o patēr mou os dedōken moi meizōn pantōn estin kai oudeis dunatai arpazein ek tēs cheiros tou patros mou 30egō kai o patēr en esmen

31ebastasan oun palin lithous oi ioudaioi ina lithasōsin auton 32apekrithē autois o iēsous polla kala erga edeixa umin ek tou patros mou dia poion autōn ergon lithazete me 33apekrithēsan autō oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou lithazomen se alla peri blasphēmias kai oti su anthrōpos ōn poieis seauton theon 34apekrithē autois o iēsous ouk estin gegrammenon en tō nomō umōn egō eipa theoi este 35ei ekeinous eipen theous pros ous o logos tou theou egeneto kai ou dunatai luthēnai ē graphē 36on o patēr ēgiasen kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasphēmeis oti eipon uios tou theou eimi 37ei ou poiō ta erga tou patros mou mē pisteuete moi 38ei de poiō kan emoi mē pisteuēte tois ergois pisteusate ina gnōte kai pisteusēte oti en emoi o patēr kagō en autō 39ezētoun oun palin auton piasai kai exēlthen ek tēs cheiros autōn

40kai apēlthen palin peran tou iordanou eis ton topon opou ēn iōannēs to prōton baptizōn kai emeinen ekei 41kai polloi ēlthon pros auton kai elegon oti iōannēs men sēmeion epoiēsen ouden panta de osa eipen iōannēs peri toutou alēthē ēn 42kai episteusan polloi ekei eis auton

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 9
Top of Page
Top of Page