KATA IOANNEN 9
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai paragōn eiden anthrōpon tuphlon ek genetēs 2kai ērōtēsan auton oi mathētai autou legontes rabbi tis ēmarten outos ē oi goneis autou ina tuphlos gennēthē 3apekrithē o iēsous oute outos ēmarten oute oi goneis autou all ina phanerōthē ta erga tou theou en autō 4eme dei ergazesthai ta erga tou pempsantos me eōs ēmera estin erchetai nux ote oudeis dunatai ergazesthai 5otan en tō kosmō ō phōs eimi tou kosmou 6tauta eipōn eptusen chamai kai epoiēsen pēlon ek tou ptusmatos kai epechrisen ton pēlon epi tous ophthalmous tou tuphlou 7kai eipen autō upage nipsai eis tēn kolumbēthran tou silōam o ermēneuetai apestalmenos apēlthen oun kai enipsato kai ēlthen blepōn 8oi oun geitones kai oi theōrountes auton to proteron oti tuphlos ēn elegon ouch outos estin o kathēmenos kai prosaitōn 9alloi elegon oti outos estin alloi de oti omoios autō estin ekeinos elegen oti egō eimi 10elegon oun autō pōs aneōchthēsan sou oi ophthalmoi 11apekrithē ekeinos kai eipen anthrōpos legomenos iēsous pēlon epoiēsen kai epechrisen mou tous ophthalmous kai eipen moi upage eis tēn kolumbēthran tou silōam kai nipsai apelthōn de kai nipsamenos aneblepsa 12eipon oun autō pou estin ekeinos legei ouk oida

13agousin auton pros tous pharisaious ton pote tuphlon 14ēn de sabbaton ote ton pēlon epoiēsen o iēsous kai aneōxen autou tous ophthalmous 15palin oun ērōtōn auton kai oi pharisaioi pōs aneblepsen o de eipen autois pēlon epethēken epi tous ophthalmous mou kai enipsamēn kai blepō 16elegon oun ek tōn pharisaiōn tines outos o anthrōpos ouk estin para tou theou oti to sabbaton ou tērei alloi elegon pōs dunatai anthrōpos amartōlos toiauta sēmeia poiein kai schisma ēn en autois 17legousin tō tuphlō palin su ti legeis peri autou oti ēnoixen sou tous ophthalmous o de eipen oti prophētēs estin

18ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuphlos ēn kai aneblepsen eōs otou ephōnēsan tous goneis autou tou anablepsantos 19kai ērōtēsan autous legontes outos estin o uios umōn on umeis legete oti tuphlos egennēthē pōs oun arti blepei 20apekrithēsan autois oi goneis autou kai eipon oidamen oti outos estin o uios ēmōn kai oti tuphlos egennēthē 21pōs de nun blepei ouk oidamen ē tis ēnoixen autou tous ophthalmous ēmeis ouk oidamen autos ēlikian echei auton erōtēsate autos peri autou lalēsei 22tauta eipon oi goneis autou oti ephobounto tous ioudaious ēdē gar sunetetheinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologēsē christon aposunagōgos genētai 23dia touto oi goneis autou eipon oti ēlikian echei auton erōtēsate

24ephōnēsan oun ek deuterou ton anthrōpon os ēn tuphlos kai eipon autō dos doxan tō theō ēmeis oidamen oti o anthrōpos outos amartōlos estin 25apekrithē oun ekeinos kai eipen ei amartōlos estin ouk oida en oida oti tuphlos ōn arti blepō 26eipon de autō palin ti epoiēsen soi pōs ēnoixen sou tous ophthalmous 27apekrithē autois eipon umin ēdē kai ouk ēkousate ti palin thelete akouein mē kai umeis thelete autou mathētai genesthai 28eloidorēsan oun auton kai eipon su ei mathētēs ekeinou ēmeis de tou mōseōs esmen mathētai 29ēmeis oidamen oti mōsē lelalēken o theos touton de ouk oidamen pothen estin 30apekrithē o anthrōpos kai eipen autois en gar toutō thaumaston estin oti umeis ouk oidate pothen estin kai aneōxen mou tous ophthalmous 31oidamen de oti amartōlōn o theos ouk akouei all ean tis theosebēs ē kai to thelēma autou poiē toutou akouei 32ek tou aiōnos ouk ēkousthē oti ēnoixen tis ophthalmous tuphlou gegennēmenou 33ei mē ēn outos para theou ouk ēdunato poiein ouden 34apekrithēsan kai eipon autō en amartiais su egennēthēs olos kai su didaskeis ēmas kai exebalon auton exō

35ēkousen o iēsous oti exebalon auton exō kai eurōn auton eipen autō su pisteueis eis ton uion tou theou 36apekrithē ekeinos kai eipen tis estin kurie ina pisteusō eis auton 37eipen de autō o iēsous kai eōrakas auton kai o lalōn meta sou ekeinos estin 38o de ephē pisteuō kurie kai prosekunēsen autō 39kai eipen o iēsous eis krima egō eis ton kosmon touton ēlthon ina oi mē blepontes blepōsin kai oi blepontes tuphloi genōntai 40kai ēkousan ek tōn pharisaiōn tauta oi ontes met autou kai eipon autō mē kai ēmeis tuphloi esmen 41eipen autois o iēsous ei tuphloi ēte ouk an eichete amartian nun de legete oti blepomen ē oun amartia umōn menei

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 8
Top of Page
Top of Page