Hebrews 10
Kabyle: NT
1Ccariɛa n Musa ur d-țbeggin ara tideț akken tella, meɛna d lemtel n lxiṛat i d-iteddun, daymi ur tezmir ara aț-țessiweḍ ɣer tezdeg ikemlen wid yețqeṛṛiben ɣer Ṛebbi s iseflawen i țqeddimen seg useggas ɣer useggas. 2Ihi tura lemmer wid yețqeddimen iseflawen-agi, țwaṣeffan si ddnubat nsen, tili ur țțuɣalen ara ad fken iseflawen ɣef ddnubat-nsen, imi ad ḥṣun deg wulawen-nsen belli ṣfan. 3Meɛna s iseflawen-agi țmektayen-d yal aseggas belli mazal-iten d imednuben. 4Imi d lmuḥal idammen n iɛejmiyen d iqelwacen ad kksen ddnubat.

5Daymi mi i gțeddu a d-yas Lmasiḥ ɣer ddunit yenna i Sidi Ṛebbi : Ur tebɣiḍ iseflawen, ur tebɣiḍ lewɛadi ; lameɛna tefkiḍ-iyi-d ɣer ddunit s ṣṣifa n wemdan.

6 Ur teqbileḍ iseflawen n lmal i tețțeț tmes, ur teqbileḍ iseflawen itekksen ddnub ;

7 Dɣa nniɣ : Aql-iyi-n ay Illu-yiw, usiɣ-ed ad xedmeɣ lebɣi-k, akken yura fell-i di tektabt iqedsen.

8Teslam d acu i d-yenna Lmasiḥ ! Yenna : Ur tebɣiḍ iseflawen d lewɛadi, ur teqbileḍ iseflawen n lmal i tețțețtmes ur teqbileḍ iseflawen itekksen ddnub, ɣas akken iseflawen-agi țțunefken akken yura di ccariɛa. 9Yerna yenna : Aql-iyi usiɣ-ed iwakken ad xedmeɣ lebɣi-k . S wakka Sidi Ṛebbi yekkes akk iseflawen imezwura, yerra-d deg wemkan-nsen asfel n Lmasiḥ. 10Ɛisa Lmasiḥ yexdem lebɣi n Sidi Ṛebbi, isebbel iman-is d asfel, iṣeffa-yaɣ si ddnub ɣef yiwet n tikkelt.

11Lmuqedmin țqeddimen mkul ass iseflawen n lmal ur nezmir ad kksen ddnub. 12Ma d nețța yefka yiwen wesfel kan i dayem ɣef ddemma n ddnubat ; dɣa yeṭṭef amkan n lḥekma ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi, 13alamma uɣalen yeɛdawen-is seddaw iḍaṛṛen-is. 14S yiwen wesfel kan yessazdeg i dayem wid yețwaxtaṛen. 15Ula d Ṛṛuḥ iqedsen ibeggen-it-id imi gura di tira iqedsen :

16 Sidi Ṛebbi yenna : atan leɛqed ara sbeddeɣ gar-i yid-sen, M 'ara ɛeddin wussan-agi ad skecmeɣ lumuṛ-inu deg wulawen-nsen, a ten-aruɣ di lɛeqliya-nsen

17Yenna daɣen : Ur d-țmektayeɣ ara ddnubat akk-d yir lecɣal-nsen.

18Ma yella Sidi Ṛebbi yeɛfa-yaɣ ddnubat-nneɣ, acuɣeṛ ihi i neḥwaǧ tura iseflawen n lmal ɣef ddnub.

19Ay atmaten, imi uzzlen idammen n Ɛisa Lmasiḥ fell-aneɣ, nețkel a nekcem ɣer wemkan iqedsen, 20axaṭer yeldi-yaɣ abrid ajdid ɣer tudert mi gcerreg leḥjab, yeɛni lǧețța-s ițțusemmṛen. 21Nesɛa lmuqeddem ameqqran yellan d aqeṛṛuy ɣef wexxam n Sidi Ṛebbi. 22A nqeṛṛeb ihi ɣer Ṛebbi s wul d liman ikemlen, s wulawen-nneɣ zeddigen seg yir ixemmimen, s lǧețțat-nneɣ yuraden s waman yeṣfan. 23Ilaq a neṭṭef deg usirem-nneɣ s wayes i nețcehhid, axaṭer win i ɣ-iɛuhden iteṭṭef deg wawal-is. 24A nțemḥadar wway gar-aneɣ, a nțemweṣṣi ɣef leḥmala d lecɣal yelhan. 25Ur ilaq ara a neṭṭixeṛ si tejmaɛt n watmaten akken uɣen tannumi kra nniḍen, meɛna a nțemyenhut wway gar-aneɣ imi ass n tuɣalin n Ssid nneɣ iqeṛṛeb-ed.

26Ma yella nețkemmil nețɛici di ddnub s lebɣi-nneɣ yili nukni nessen tideț, ur d-yeqqim ara wesfel ara ɣ-yekksen ddnub-nneɣ, 27yeqqim-aɣ-ed kan a neṛǧu s lxuf ameqqran lḥisab i d-ițeddun ț-țmes iṛeqqen ara yeččen wid iɛuṣan Ṛebbi. 28Kra n win i gxulfen ccariɛa n Musa, ma yella cehden-d fell-as sin neɣ tlata inigan belli yuklal lmut ad immet mbla ṛṛeḥma ; 29amek ihi ara tedṛu d win ara yewten di Mmi-s n Ṛebbi, ur neḥsib ara idammen n leɛqed i t-iṣeffan, ara iregmen Ṛṛuḥ iqedsen i ɣ-d-yewwin ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi. 30Axaṭer neẓra anwa i d-yennan : ?țaṛ d ayla-w, d nekk ara ten-ixelṣen akken uklalen Yenna daɣen : D nețța ara iḥasben agdud-is. 31A nnger n win ara d-yeɣlin ger ifassen n Sidi Ṛebbi yeddren !

32Mmektit-ed ussan imezwura i deg twalam tafat n Sidi Ṛebbi d wamek tqublem leɛtab di tegniț n ccedda : 33seg yiwet n tama reggmen-kkun, kksen fell-awen sser, si tama nniḍen tbeddem ɣer wid iwumi yedṛa wayagi. 34?-țideț tḥunnem ɣef yimeḥbas yerna tqeblem s lfeṛḥ a wen-kksen ayla nwen, axaṭer teẓram belli tesɛam ayen yugaren ayagi yerna d ayen yețdumun. 35Ihi ḥadret a wen-iṛuḥ laman i tesɛam ɣer Ṛebbi axaṭer a wen-d-yawi rrbeḥ d ameqqran. 36Ilaq-awen aț-țesɛum ṣṣbeṛ iwakken aț-țxedmem lebɣi n Ṛebbi iwakken a wen-d-yefk ayen i wen yewɛed.

37 Drus i mazal, di kra n lweqt a d-yaweḍ win akken ara d-yasen, ur yețɛeṭṭil ara.

38Aḥeqqi ɣer ɣuṛ-i d win i gțeklen fell-i, yesɛan liman deg wul-is meɛna ma iwexxeṛ fell-i ad zziɣ udem-iw fell-as.

39Ma d nukni ur nelli ara seg wid yeṭṭixiṛen i webrid n Ṛebbi, ur nelli ara seg wid yețțuɣalen ɣer deffir, yețḍiɛen, lameɛna nukni seg wid yesɛan liman, nețțeddu deg ubrid n leslak.Kabyle: NT

Bible Hub

Hebrews 9
Top of Page
Top of Page