3985. πειράζω (peirazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3985. πειράζω (peirazó) — 39 Occurrences

Matthew 4:1 V-ANP
GRK: τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ
NAS: into the wilderness to be tempted by the devil.
KJV: the wilderness to be tempted of
INT: the Spirit to be tempted by the

Matthew 4:3 V-PPA-NMS
GRK: προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ
NAS: And the tempter came and said
KJV: And when the tempter came to him,
INT: having come the tempter said to him

Matthew 16:1 V-PPA-NMP
GRK: καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν
NAS: came up, and testing Jesus, they asked
KJV: came, and tempting desired him
INT: and Sadducees tempting [him] asked him

Matthew 19:3 V-PPA-NMP
GRK: αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ
NAS: came to Jesus, testing Him and asking,
KJV: came unto him, tempting him, and
INT: to him Pharisees testing him and

Matthew 22:18 V-PIA-2P
GRK: Τί με πειράζετε ὑποκριταί
NAS: Why are you testing Me, you hypocrites?
KJV: Why tempt ye me,
INT: Why me do you tempt hypocrites

Matthew 22:35 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῶν νομικὸς πειράζων αὐτόν
NAS: asked Him [a question], testing Him,
KJV: asked [him a question], tempting him,
INT: them a lawyer testing him

Mark 1:13 V-PPM/P-NMS
GRK: τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ
NAS: days being tempted by Satan;
KJV: forty days, tempted of Satan;
INT: forty days tempted by

Mark 8:11 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ οὐρανοῦ πειράζοντες αὐτόν
NAS: from heaven, to test Him.
KJV: from heaven, tempting him.
INT: heaven testing him

Mark 10:2 V-PPA-NMP
GRK: γυναῖκα ἀπολῦσαι πειράζοντες αὐτόν
NAS: came up to Jesus, testing Him, and [began] to question
KJV: to put away [his] wife? tempting him.
INT: a wife to divorce testing him

Mark 12:15 V-PIA-2P
GRK: Τί με πειράζετε φέρετέ μοι
NAS: to them, Why are you testing Me? Bring
KJV: unto them, Why tempt ye me? bring
INT: Why me do you tempt Bring me

Luke 4:2 V-PPM/P-NMS
GRK: ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ
NAS: days, being tempted by the devil.
KJV: forty days tempted of the devil.
INT: days forty being tempted by the

Luke 11:16 V-PPA-NMP
GRK: ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ
NAS: Others, to test [Him], were demanding
KJV: And others, tempting [him], sought of
INT: others moreover testing a sign from

John 6:6 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν αὐτὸς
NAS: He was saying to test him, for He Himself
KJV: this he said to prove him: for
INT: moreover he said testing him he

John 8:6 V-PPA-NMP
GRK: δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν ἵνα
NAS: this, testing Him, so
KJV: This they said, tempting him, that
INT: moreover they said testing him that

Acts 5:9 V-ANA
GRK: συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα
NAS: is it that you have agreed together to put the Spirit
KJV: have agreed together to tempt the Spirit
INT: agreed together you to test the Spirit

Acts 9:26 V-IIA-3S
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς
NAS: to Jerusalem, he was trying to associate
INT: at Jerusalem he attempted to join himself to the

Acts 15:10 V-PIA-2P
GRK: οὖν τί πειράζετε τὸν θεόν
NAS: why do you put God
KJV: therefore why tempt ye God, to put
INT: therefore why tempt you God

Acts 16:7 V-IIA-3P
GRK: τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν
NAS: to Mysia, they were trying to go
KJV: to Mysia, they assayed to go into
INT: Mysia they attempted into

Acts 24:6 V-IIA-3S
GRK: τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι ὃν
NAS: And he even tried to desecrate
KJV: also hath gone about to profane
INT: the temple attempted to profane whom

1 Corinthians 7:5 V-PSA-3S
GRK: ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ
NAS: that Satan will not tempt you because
KJV: that Satan tempt you not
INT: that not might tempt you

1 Corinthians 10:9 V-AIA-3P
GRK: τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ
NAS: as some of them did, and were destroyed
KJV: also tempted, and
INT: some of them tested and by

1 Corinthians 10:13 V-ANP
GRK: ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ
NAS: will not allow you to be tempted beyond
KJV: suffer you to be tempted above that
INT: will allow you to be tempted above what

2 Corinthians 13:5 V-PMA-2P
GRK: Ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ
NAS: Test yourselves [to see] if
KJV: Examine yourselves, whether
INT: yourselves examine you if you are

Galatians 6:1 V-ASP-2S
GRK: καὶ σὺ πειρασθῇς
NAS: so that you too will not be tempted.
KJV: thou also be tempted.
INT: also you be tempted

1 Thessalonians 3:5 V-IIA-3S
GRK: μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ
NAS: for fear that the tempter might have tempted
KJV: lest by some means the tempter have tempted
INT: lest somehow did tempt you he who

1 Thessalonians 3:5 V-PPA-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ εἰς
NAS: that the tempter might have tempted you, and our labor
KJV: the tempter have tempted you,
INT: you he who tempts and to

Hebrews 2:18 V-APP-NMS
GRK: πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς δύναται τοῖς
NAS: For since He Himself was tempted in that which
KJV: hath suffered being tempted, he is able
INT: he has suffered himself having been tempted he is able those

Hebrews 2:18 V-PPM/P-DMP
GRK: δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι
NAS: of those who are tempted.
KJV: to succour them that are tempted.
INT: he is able those being tempted to help

Hebrews 3:9 V-AIA-3P
GRK: οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες
NAS: YOUR FATHERS TRIED [Me] BY TESTING
KJV: your fathers tempted me, proved
INT: where tried the Fathers

Hebrews 4:15 V-RPM/P-AMS
GRK: ἀσθενείαις ἡμῶν πεπειρασμένον δὲ κατὰ
NAS: but One who has been tempted in all things
KJV: in all points tempted like as
INT: weaknesses of us has been tempted moreover in

Hebrews 11:17 V-PPM/P-NMS
GRK: τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος καὶ τὸν
NAS: Abraham, when he was tested, offered
KJV: Abraham, when he was tried, offered up
INT: Isaac being tested and [his]

Hebrews 11:37 V-AIP-3P
GRK: ἐλιθάσθησαν ἐπειράσθησαν ἐπρίσθησαν ἐν
NAS: they were sawn in two, they were tempted, they were put to death
KJV: they were sawn asunder, were tempted, were slain
INT: They were stoned they were tempted they were sawed in two by

James 1:13 V-PPM/P-NMS
GRK: μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι
NAS: say when he is tempted, I am being tempted
KJV: say when he is tempted,
INT: No one being tempted let say

James 1:13 V-PIM/P-1S
GRK: Ἀπὸ θεοῦ πειράζομαι ὁ γὰρ
NAS: when he is tempted, I am being tempted by God;
KJV: I am tempted of
INT: From God I am tempted indeed

James 1:13 V-PIA-3S
GRK: ἐστιν κακῶν πειράζει δὲ αὐτὸς
NAS: and He Himself does not tempt anyone.
KJV: neither tempteth he
INT: is by evils tempts moreover himself

James 1:14 V-PIM/P-3S
GRK: ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς
NAS: But each one is tempted when he is carried away
KJV: every man is tempted, when he is drawn away
INT: man however is tempted by the

Revelation 2:2 V-AIA-2S
GRK: κακούς καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας
NAS: evil men, and you put to the test those
KJV: and thou hast tried them which say
INT: evil [ones] and you did try those who declare [themselves]

Revelation 2:10 V-ASP-2P
GRK: φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε καὶ ἕξετε
NAS: so that you will be tested, and you will have
KJV: that ye may be tried; and
INT: prison that you might be tried and you shall have

Revelation 3:10 V-ANA
GRK: οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας
NAS: world, to test those
KJV: the world, to try them that dwell
INT: habitable world whole to try them that dwell

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page