πειραζόμενος
Englishman's Concordance
πειραζόμενος (peirazomenos) — 4 Occurrences

Mark 1:13 V-PPM/P-NMS
GRK: τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ
NAS: days being tempted by Satan;
KJV: forty days, tempted of Satan;
INT: forty days tempted by

Luke 4:2 V-PPM/P-NMS
GRK: ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ
NAS: days, being tempted by the devil.
KJV: forty days tempted of the devil.
INT: days forty being tempted by the

Hebrews 11:17 V-PPM/P-NMS
GRK: τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος καὶ τὸν
NAS: Abraham, when he was tested, offered
KJV: Abraham, when he was tried, offered up
INT: Isaac being tested and [his]

James 1:13 V-PPM/P-NMS
GRK: μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι
NAS: say when he is tempted, I am being tempted
KJV: say when he is tempted,
INT: No one being tempted let say

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page