ἐπειράσθησαν
Englishman's Concordance
ἐπειράσθησαν (epeirasthēsan) — 1 Occurrence

Hebrews 11:37 V-AIP-3P
GRK: ἐλιθάσθησαν ἐπειράσθησαν ἐπρίσθησαν ἐν
NAS: they were sawn in two, they were tempted, they were put to death
KJV: they were sawn asunder, were tempted, were slain
INT: They were stoned they were tempted they were sawed in two by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page