3986. πειρασμός (peirasmos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3986. πειρασμός (peirasmos) — 21 Occurrences

Matthew 6:13 N-AMS
GRK: ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι
NAS: And do not lead us into temptation, but deliver
KJV: not into temptation, but deliver
INT: us into temptation but deliver

Matthew 26:41 N-AMS
GRK: εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν τὸ μὲν
NAS: that you may not enter into temptation; the spirit
KJV: not into temptation: the spirit indeed
INT: you enter into temptation the indeed

Mark 14:38 N-AMS
GRK: ἔλθητε εἰς πειρασμόν τὸ μὲν
NAS: that you may not come into temptation; the spirit
KJV: into temptation. The spirit
INT: you enter into temptation The indeed

Luke 4:13 N-AMS
GRK: συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος
NAS: every temptation, he left
KJV: all the temptation, he departed
INT: having finished every temptation the devil

Luke 8:13 N-GMS
GRK: ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται
NAS: and in time of temptation fall away.
KJV: in time of temptation fall away.
INT: in time of testing fall away

Luke 11:4 N-AMS
GRK: ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι
NAS: to us. And lead us not into temptation.'
KJV: not into temptation; but deliver
INT: us into temptation but deliver

Luke 22:28 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου
NAS: who have stood by Me in My trials;
KJV: in my temptations.
INT: in the trials of me

Luke 22:40 N-AMS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν
NAS: that you may not enter into temptation.
KJV: not into temptation.
INT: to enter into temptation

Luke 22:46 N-AMS
GRK: εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν
NAS: that you may not enter into temptation.
KJV: ye enter into temptation.
INT: you might enter into temptation

Acts 20:19 N-GMP
GRK: δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων
NAS: and with tears and with trials which came
KJV: tears, and temptations, which befell
INT: tears and temptations having happened

1 Corinthians 10:13 N-NMS
GRK: πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ
NAS: No temptation has overtaken
KJV: There hath no temptation taken you
INT: Temptation you not

1 Corinthians 10:13 N-DMS
GRK: σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν
NAS: you are able, but with the temptation will provide
KJV: will with the temptation also make
INT: with the temptation also the

Galatians 4:14 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν
NAS: and that which was a trial to you in my bodily condition
KJV: And my temptation which was in my
INT: and the test of you in

1 Timothy 6:9 N-AMS
GRK: ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα
NAS: fall into temptation and a snare
KJV: fall into temptation and a snare,
INT: fall into temptation and a snare

Hebrews 3:8 N-GMS
GRK: ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ
NAS: ME, AS IN THE DAY OF TRIAL IN THE WILDERNESS,
KJV: the day of temptation in
INT: day of temptation in the

James 1:2 N-DMP
GRK: μου ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις
NAS: you encounter various trials,
KJV: ye fall into divers temptations;
INT: of me when temptations you might encounter various

James 1:12 N-AMS
GRK: ὃς ὑπομένει πειρασμόν ὅτι δόκιμος
NAS: perseveres under trial; for once he has been
KJV: endureth temptation: for
INT: who endures trial because proved

1 Peter 1:6 N-DMP
GRK: ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς
NAS: by various trials,
KJV: through manifold temptations:
INT: by various trials

1 Peter 4:12 N-AMS
GRK: πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ
NAS: you, which comes upon you for your testing, as though
KJV: is to try you, as
INT: fire for trial to you [which is] taking place

2 Peter 2:9 N-GMS
GRK: εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι ἀδίκους
NAS: the godly from temptation, and to keep
KJV: out of temptations, and
INT: [how the] devout out of temptation to deliver [the] unrighteous

Revelation 3:10 N-GMS
GRK: ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης
NAS: you from the hour of testing, that [hour] which is about
KJV: the hour of temptation, which
INT: hour of the of trial which [is] about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page