σώματός
Englishman's Concordance
σώματός (sōmatos) — 36 Occurrences

Matthew 6:22 N-GNS
GRK: λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ
NAS: is the lamp of the body; so then
KJV: The light of the body is the eye:
INT: lamp of the body is the

Matthew 26:12 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς
NAS: perfume on My body, she did
KJV: on my body, she did [it] for
INT: on the body of me for

Luke 11:34 N-GNS
GRK: λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ
NAS: is the lamp of your body; when
KJV: The light of the body is the eye:
INT: lamp of your body is the

John 2:21 N-GNS
GRK: ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ
NAS: of the temple of His body.
KJV: the temple of his body.
INT: temple of the body of him

Romans 7:4 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ
NAS: through the body of Christ,
KJV: to the law by the body of Christ; that
INT: by the body of Christ

Romans 7:24 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου
NAS: will set me free from the body of this
KJV: me from the body of this death?
INT: out of the body of death

Romans 8:13 N-GNS
GRK: πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε ζήσεσθε
NAS: the deeds of the body, you will live.
KJV: the deeds of the body, ye shall live.
INT: deeds of the body you put to death you will live

Romans 8:23 N-GNS
GRK: ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν
NAS: the redemption of our body.
KJV: [to wit], the redemption of our body.
INT: redemption of the body of us

1 Corinthians 6:18 N-GNS
GRK: ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν ὁ
NAS: is outside the body, but the immoral
KJV: without the body; but
INT: outside the body is he who

1 Corinthians 7:4 N-GNS
GRK: τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
NAS: her own body, but the husband
KJV: of her own body, but
INT: the own body not has authority over

1 Corinthians 7:4 N-GNS
GRK: τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
NAS: his own body, but the wife
KJV: power of his own body, but the wife.
INT: of the own body not has authority over

1 Corinthians 10:16 N-GNS
GRK: κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ
NAS: a sharing in the body of Christ?
KJV: the communion of the body of Christ?
INT: fellowship of the body of Christ

1 Corinthians 11:27 N-GNS
GRK: ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ
NAS: shall be guilty of the body and the blood
KJV: shall be guilty of the body and blood
INT: will be of the body and of the

1 Corinthians 12:12 N-GNS
GRK: μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα
NAS: the members of the body, though they are many,
KJV: of that one body, being
INT: members of the body many being

1 Corinthians 12:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος οὐ παρὰ
NAS: I am not [a part] of the body, it is not for this
KJV: not of the body; is it therefore
INT: of the body not on account of

1 Corinthians 12:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος
NAS: any the less [a part] of the body.
KJV: not of the body?
INT: of the body

1 Corinthians 12:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος οὐ παρὰ
NAS: I am not [a part] of the body, it is not for this
KJV: not of the body; is it therefore
INT: of the body not on account of

1 Corinthians 12:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος
NAS: any the less [a part] of the body.
KJV: not of the body?
INT: of the body

1 Corinthians 12:22 N-GNS
GRK: μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν
NAS: that the members of the body which seem
KJV: those members of the body, which seem
INT: members of the body weaker to be

1 Corinthians 12:23 N-GNS
GRK: εἶναι τοῦ σώματος τούτοις τιμὴν
NAS: and those [members] of the body which
KJV: those [members] of the body, which we think
INT: to be of the body these honor

2 Corinthians 5:8 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι
NAS: to be absent from the body and to be at home
KJV: from the body, and
INT: out of the body and to be at home

2 Corinthians 5:10 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ
NAS: may be recompensed for his deeds in the body, according
KJV: the things [done] in [his] body, according
INT: in the body according to what

2 Corinthians 10:10 N-GNS
GRK: παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ
NAS: and strong, but his personal presence
KJV: but [his] bodily presence
INT: [the] presence of the body weak and

2 Corinthians 12:2 N-GNS
GRK: ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα
NAS: or out of the body I do not know,
KJV: out of the body, I cannot
INT: out of the body not I know

2 Corinthians 12:3 N-GNS
GRK: χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα
NAS: apart from the body I do not know,
KJV: or out of the body, I cannot tell:
INT: out of the body not I know

Ephesians 4:12 N-GNS
GRK: οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ
NAS: to the building up of the body of Christ;
KJV: the edifying of the body of Christ:
INT: building up of the body of Christ

Ephesians 4:16 N-GNS
GRK: αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς
NAS: the growth of the body for the building
KJV: increase of the body unto
INT: increase of the body makes for itself to

Ephesians 5:23 N-GNS
GRK: σωτὴρ τοῦ σώματος
NAS: [being] the Savior of the body.
KJV: is the saviour of the body.
INT: Savior of the body

Ephesians 5:30 N-GNS
GRK: ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐκ
NAS: because we are members of His body.
KJV: members of his body, of his
INT: we are of the body of him of

Colossians 1:18 N-GNS
GRK: κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας
NAS: head of the body, the church;
KJV: the head of the body, the church:
INT: head of the body the church

Colossians 1:24 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ ὅ
NAS: on behalf of His body, which
KJV: for his body's sake, which is
INT: for the body of him which

Colossians 2:11 N-GNS
GRK: ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός
NAS: in the removal of the body of the flesh
KJV: putting off the body of the sins
INT: putting off of the body of the flesh

Colossians 2:23 N-GNS
GRK: καὶ ἀφειδίᾳ σώματος οὐκ ἐν
NAS: and severe treatment of the body, [but are] of no
KJV: and neglecting of the body; not in
INT: and unsparing treatment of [the] body not in

Hebrews 10:10 N-GNS
GRK: προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the offering of the body of Jesus
KJV: the offering of the body of Jesus
INT: offering of the body of Jesus Christ

James 2:16 N-GNS
GRK: ἐπιτήδεια τοῦ σώματος τί τὸ
NAS: them what is necessary for [their] body, what
KJV: those things which are needful to the body; what
INT: needful things for the body what [is] the

Jude 1:9 N-GNS
GRK: τοῦ Μωυσέως σώματος οὐκ ἐτόλμησεν
NAS: about the body of Moses,
KJV: about the body of Moses,
INT: Moses' body not did dare

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page