σώματι
Englishman's Concordance
σώματι (sōmati) — 25 Occurrences

Matthew 6:25 N-DNS
GRK: μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί
NAS: nor for your body, [as to] what
KJV: your body, what
INT: nor the body of you what

Mark 5:29 N-DNS
GRK: ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται
NAS: up; and she felt in her body that she was healed
KJV: she felt in [her] body that
INT: she knew in [her] body that she was healed

Luke 12:22 N-DNS
GRK: μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί
NAS: nor for your body, [as to] what
KJV: neither for the body, what
INT: nor the body of you what

Romans 6:12 N-DNS
GRK: θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ
NAS: in your mortal body so
KJV: your mortal body, that ye should obey
INT: mortal of you body in order

Romans 12:4 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη
NAS: in one body and all
KJV: in one body, and all
INT: in one body many members

1 Corinthians 5:3 N-DNS
GRK: ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ
NAS: absent in body but present
KJV: as absent in body, but present
INT: being absent in body being present moreover

1 Corinthians 6:13 N-DNS
GRK: κύριος τῷ σώματι
NAS: and the Lord is for the body.
KJV: and the Lord for the body.
INT: Lord for the body

1 Corinthians 6:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ
NAS: glorify God in your body.
KJV: in your body, and in
INT: in the body of you and

1 Corinthians 7:34 N-DNS
GRK: καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ
NAS: both in body and spirit;
KJV: holy both in body and in spirit:
INT: both things in body and things

1 Corinthians 12:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν
NAS: one of them, in the body, just
KJV: in the body, as
INT: in the body as he desired

1 Corinthians 12:25 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι ἀλλὰ τὸ
NAS: division in the body, but [that] the members
KJV: in the body; but
INT: in the body but the

1 Corinthians 15:35 N-DNS
GRK: ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται
NAS: And with what kind of body do they come?
KJV: and with what body do they come?
INT: with what moreover body do they come

2 Corinthians 4:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι περιφέροντες ἵνα
NAS: carrying about in the body the dying
KJV: in the body the dying
INT: in the body bearing about that

2 Corinthians 4:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ
NAS: also may be manifested in our body.
KJV: in our body.
INT: in the body of us might appear

2 Corinthians 5:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ
NAS: that while we are at home in the body we are absent
KJV: in the body, we are absent
INT: in the body we are from home away from

2 Corinthians 12:2 N-DNS
GRK: εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα
NAS: whether in the body I do not know,
KJV: (whether in the body, I cannot tell;
INT: whether in [the] body not I know

2 Corinthians 12:3 N-DNS
GRK: εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς
NAS: a man-- whether in the body or apart
KJV: (whether in the body, or out
INT: whether in [the] body or out of

Galatians 6:17 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω
NAS: for me, for I bear on my body the brand-marks
KJV: in my body the marks of the Lord
INT: on of the body of me bear

Ephesians 2:16 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ
NAS: them both in one body to God through
KJV: in one body by the cross,
INT: in one body to God

Philippians 1:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματί μου εἴτε
NAS: be exalted in my body, whether
KJV: in my body, whether [it be] by
INT: in the body of me whether

Philippians 3:21 N-DNS
GRK: σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης
NAS: into conformity with the body of His glory,
KJV: glorious body, according to
INT: conformed to the body of the glory

Colossians 1:22 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς
NAS: you in His fleshly body through
KJV: In the body of his flesh
INT: in the body of the flesh

Colossians 3:15 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ σώματι καὶ εὐχάριστοι
NAS: in one body; and be thankful.
KJV: in one body; and be ye
INT: in one body and thankful

Hebrews 13:3 N-DNS
GRK: ὄντες ἐν σώματι
NAS: you yourselves also are in the body.
KJV: also in the body.
INT: being in [the] body

1 Peter 2:24 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: our sins in His body on the cross,
KJV: in his own body on the tree,
INT: in the body of him on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page