πονηρὰ
Englishman's Concordance
πονηρὰ (ponēra) — 15 Occurrences

Matthew 9:4 Adj-ANP
GRK: τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς
NAS: are you thinking evil in your hearts?
KJV: think ye evil in your
INT: why think you evil in the

Matthew 12:35 Adj-ANP
GRK: θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά
NAS: treasure what is evil.
KJV: treasure bringeth forth evil things.
INT: treasure puts forth evil things

Matthew 12:39 Adj-NFS
GRK: αὐτοῖς Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς
NAS: and said to them, An evil and adulterous
KJV: unto them, An evil and
INT: to them A generation evil and adulterous

Matthew 12:45 Adj-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ πονηρᾷ
INT: this the evil

Matthew 16:4 Adj-NFS
GRK: Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς
NAS: An evil and adulterous generation
KJV: A wicked and adulterous
INT: A generation evil and adulterous

Mark 7:23 Adj-NNP
GRK: ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται
NAS: these evil things proceed
KJV: these evil things come
INT: these evils from within go forth

Luke 11:29 Adj-NFS
GRK: αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν σημεῖον
NAS: generation is a wicked generation;
KJV: This is an evil generation: they seek
INT: this generation an evil is a sign

John 3:19 Adj-NNP
GRK: γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα
NAS: the Light, for their deeds were evil.
KJV: deeds were evil.
INT: indeed of them evil the works

John 7:7 Adj-NNP
GRK: ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν
NAS: of it, that its deeds are evil.
KJV: thereof are evil.
INT: works of it evil are

Acts 19:12 Adj-ANP
GRK: πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι
NAS: left them and the evil spirits
KJV: them, and the evil spirits went
INT: spirits evil went out

Acts 19:13 Adj-ANP
GRK: πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα
NAS: who had the evil spirits
KJV: them which had evil spirits
INT: spirits evil the name

Ephesians 6:13 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα
NAS: to resist in the evil day,
KJV: to withstand in the evil day, and
INT: day evil and all things

Hebrews 3:12 Adj-NFS
GRK: ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν
NAS: that there not be in any one of you an evil, unbelieving
KJV: any of you an evil heart of unbelief,
INT: of you a heart evil of unbelief in

James 4:16 Adj-NFS
GRK: καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν
NAS: such boasting is evil.
KJV: rejoicing is evil.
INT: boasting such evil is

1 John 3:12 Adj-NNP
GRK: ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν τὰ
NAS: [who] was of the evil one and slew
KJV: works were evil, and his
INT: works of him evil were those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page