πονηρὸς
Englishman's Concordance
πονηρὸς (ponēros) — 8 Occurrences

Matthew 6:23 Adj-NMS
GRK: ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ ὅλον
NAS: your eye is bad, your whole
KJV: eye be evil, thy whole
INT: eye of you bad be all

Matthew 12:35 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ
NAS: what is good; and the evil man
KJV: good things: and an evil man out of
INT: and the evil man out of

Matthew 13:19 Adj-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει
NAS: and does not understand it, the evil [one] comes
KJV: then cometh the wicked [one], and
INT: comes the evil one and snaches away

Matthew 20:15 Adj-NMS
GRK: ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι
NAS: Or is your eye envious because I am
KJV: thine eye evil, because I
INT: eye of you envious Is because

Mark 7:22 Adj-NMS
GRK: ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς πονηρός βλασφημία ὑπερηφανία
KJV: lasciviousness, an evil eye,
INT: sensuality envy evil slander pride

Luke 6:45 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ
NAS: what is good; and the evil [man] out of the evil
KJV: and an evil man
INT: and the evil out of the

Luke 11:34 Adj-NMS
GRK: ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ καὶ
NAS: but when it is bad, your body
KJV: when [thine eye] is evil, thy body
INT: when however evil it be also

1 John 5:18 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται
NAS: keeps him, and the evil one does not touch
KJV: and that wicked one toucheth
INT: and the evil [one] not does touch

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page