πονηροὺς
Englishman's Concordance
πονηροὺς (ponērous) — 7 Occurrences

Matthew 5:45 Adj-AMP
GRK: ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς
NAS: to rise on [the] evil and [the] good,
KJV: to rise on the evil and on the good,
INT: he causes to rise on evil and good

Matthew 7:17 Adj-AMP
GRK: δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ
NAS: tree bears bad fruit.
KJV: tree bringeth forth evil fruit.
INT: tree fruits bad produces

Matthew 7:18 Adj-AMP
GRK: ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν οὐδὲ
NAS: cannot produce bad fruit, nor
KJV: cannot bring forth evil fruit, neither
INT: good fruits evil to produce nor

Matthew 13:49 Adj-AMP
GRK: ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου
NAS: and take out the wicked from among
KJV: and sever the wicked from among
INT: will separate the evil from [the] midst

Matthew 22:10 Adj-AMP
GRK: οὓς εὗρον πονηρούς τε καὶ
NAS: both evil and good;
KJV: they found, both bad and good:
INT: as many as they found evil both and

Luke 6:35 Adj-AMP
GRK: ἀχαρίστους καὶ πονηρούς
NAS: is kind to ungrateful and evil [men].
KJV: the unthankful and [to] the evil.
INT: ungrateful and evil

Acts 17:5 Adj-AMP
GRK: ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες
NAS: some wicked men
KJV: certain lewd fellows
INT: men certain evil and having collected a crowd

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page