1 Samuel 17
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ya·'as·fu fe·lish·tim et-ma·cha·nei·hem lam·mil·cha·mah, vai·ye·'a·se·fu, so·choh a·sher li·hu·dah; vai·ya·cha·nu bein-so·v·choh u·vein-a·ze·kah be·'e·fes dam·mim. 2ve·sha·'ul ve·'ish-yis·ra·'el ne·'es·fu, vai·ya·cha·nu be·'e·mek ha·'e·lah; vai·ya·'ar·chu mil·cha·mah lik·rat pe·lish·tim. 3u·fe·lish·tim o·me·dim el-ha·har miz·zeh, ve·yis·ra·'el o·me·dim el-ha·har miz·zeh; ve·hag·gay· bei·nei·hem. 4vai·ye·tze ish-hab·be·na·yim mim·ma·cha·no·vt pe·lish·tim, ga·le·yat she·mov mig·gat; ga·ve·hov shesh am·mo·vt va·za·ret. 5ve·cho·v·va ne·cho·shet al-ro·shov, ve·shir·yo·vn kas·kas·sim hu la·vush; u·mish·kal ha·shir·yo·vn, cha·me·shet-a·la·fim she·ka·lim ne·cho·shet. 6u·mitz·chat ne·cho·shet al-rag·lav; ve·chi·do·vn ne·cho·shet bein ke·te·fav. 7ve·chatz ch ve·'etz k cha·ni·tov kim·no·vr o·re·gim, ve·la·he·vet cha·ni·tov, shesh-me·'o·vt she·ka·lim bar·zel; ve·no·se ha·tzin·nah ho·lech le·fa·nav. 8vai·ya·'a·mod vai·yik·ra el-ma·'ar·chot yis·ra·'el, vai·yo·mer la·hem, lam·mah te·tze·'u la·'a·roch mil·cha·mah; ha·lo·v a·no·chi hap·pe·lish·ti ve·'at·tem a·va·dim le·sha·'ul, be·ru-la·chem ish ve·ye·red e·lai. 9im-yu·chal le·hil·la·chem it·ti ve·hik·ka·ni, ve·ha·yi·nu la·chem la·'a·va·dim; ve·'im-a·ni u·chal-lov ve·hik·ki·tiv, vih·yi·tem la·nu la·'a·va·dim, va·'a·vad·tem o·ta·nu. 10vai·yo·mer hap·pe·lish·ti, a·ni che·raf·ti et-ma·'ar·cho·vt yis·ra·'el hai·yo·vm haz·zeh; te·nu-li ish, ve·nil·la·cha·mah ya·chad. 11vai·yish·ma sha·'ul ve·chol-yis·ra·'el, et-div·rei hap·pe·lish·ti ha·'el·leh; vai·ye·chat·tu vai·yir·'u me·'od. f

12ve·da·vid ben-ish ef·ra·ti haz·zeh mib·beit le·chem ye·hu·dah, u·she·mov yi·shai, ve·lov she·mo·nah va·nim; ve·ha·'ish bi·mei sha·'ul, za·ken ba va·'a·na·shim. 13vai·ye·le·chu she·lo·shet be·nei-yi·shai hag·ge·do·lim, ha·le·chu a·cha·rei-sha·'ul lam·mil·cha·mah; ve·shem she·lo·shet ba·nav a·sher ha·le·chu bam·mil·cha·mah, e·li·'av hab·be·cho·vr u·mish·ne·hu a·vi·na·dav, ve·ha·she·li·shi sham·mah. 14ve·da·vid hu hak·ka·tan; u·she·lo·shah hag·ge·do·lim, ha·le·chu a·cha·rei sha·'ul. s 15ve·da·vid ho·lech va·shav me·'al sha·'ul; lir·'o·vt et-tzon a·viv beit-la·chem. 16vai·yig·gash hap·pe·lish·ti hash·kem ve·ha·'a·rev; vai·yit·ya·tzev ar·ba·'im yo·vm. f

17vai·yo·mer yi·shai le·da·vid be·nov kach-na le·'a·chei·cha ei·fat hak·ka·li haz·zeh, va·'a·sa·rah le·chem haz·zeh; ve·ha·retz ham·ma·cha·neh le·'a·chei·cha. 18ve·'et a·se·ret cha·ri·tzei he·cha·lav ha·'el·leh, ta·vi le·sar-ha·'a·lef; ve·'et-a·chei·cha tif·kod le·sha·lo·vm, ve·'et-a·rub·ba·tam tik·kach. 19ve·sha·'ul ve·hem·mah ve·chol-ish yis·ra·'el, be·'e·mek ha·'e·lah; nil·cha·mim im-pe·lish·tim.

20vai·yash·kem da·vid bab·bo·ker vai·yit·tosh et-ha·tzon al-sho·mer, vai·yis·sa vai·ye·lech, ka·'a·sher tziv·va·hu yi·shai; vai·ya·vo ham·ma'·ga·lah, ve·ha·cha·yil hai·yo·tze el-ham·ma·'a·ra·chah, ve·he·re·'u bam·mil·cha·mah. 21vat·ta·'a·roch yis·ra·'el u·fe·lish·tim, ma·'a·ra·chah lik·rat ma·'a·ra·chah. 22vai·yit·tosh da·vid et-hak·ke·lim me·'a·lav al-yad sho·v·mer hak·ke·lim, vai·ya·ratz ham·ma·'a·ra·chah; vai·ya·vo vai·yish·'al le·'e·chav le·sha·lo·vm. 23ve·hu me·dab·ber im·mam ve·hin·neh ish hab·be·na·yim o·v·leh ga·le·yat hap·pe·lish·ti she·mov mig·gat mim·ma·'a·ro·vt ch mim·ma·'ar·cho·vt k pe·lish·tim, vay·dab·ber kad·de·va·rim ha·'el·leh; vai·yish·ma da·vid.

24ve·chol ish yis·ra·'el, bir·'o·v·tam et-ha·'ish; vai·ya·nu·su mip·pa·nav, vai·yi·re·'u me·'od. 25vai·yo·mer ish yis·ra·'el har·re·'i·tem ha·'ish ha·'o·leh haz·zeh, ki le·cha·ref et-yis·ra·'el o·leh; ve·ha·yah ha·'ish a·sher-yak·ken·nu ya'·she·ren·nu ham·me·lech o·sher ga·do·vl ve·'et-bit·tov yit·ten-lov, ve·'et beit a·viv, ya·'a·seh cha·fe·shi be·yis·ra·'el.

26vai·yo·mer da·vid el-ha·'a·na·shim ha·'o·me·dim im·mov le·mor mah-ye·'a·seh la·'ish a·sher yak·keh et-hap·pe·lish·ti hal·laz, ve·he·sir cher·pah me·'al yis·ra·'el; ki mi hap·pe·lish·ti he·'a·rel haz·zeh, ki che·ref, ma·'ar·cho·vt e·lo·him chai·yim. 27vai·yo·mer lov ha·'am, kad·da·var haz·zeh le·mor; koh ye·'a·seh, la·'ish a·sher yak·ken·nu.

28vai·yish·ma e·li·'av a·chiv hag·ga·do·vl, be·dab·be·rov el-ha·'a·na·shim; vai·yi·char-af e·li·'av be·da·vid vai·yo·mer lam·mah-zeh ya·rad·ta ve·'al-mi na·tash·ta me·'at ha·tzon ha·hen·nah bam·mid·bar, a·ni ya·da'·ti et-ze·do·ne·cha ve·'et ro·a' le·va·ve·cha, ki le·ma·'an re·'o·vt ham·mil·cha·mah ya·ra·de·ta. 29vai·yo·mer da·vid, meh a·si·ti at·tah; ha·lo·v da·var hu. 30vai·yis·sov me·'etz·lov el-mul a·cher, vai·yo·mer kad·da·var haz·zeh; vay·shi·vu·hu ha·'am da·var, kad·da·var ha·ri·sho·vn.

31vaiy·sha·me·'u had·de·va·rim, a·sher dib·ber da·vid; vai·yag·gi·du lif·nei-sha·'ul vai·yik·ka·che·hu. 32vai·yo·mer da·vid el-sha·'ul, al-yip·pol lev-a·dam a·lav; av·de·cha ye·lech, ve·nil·cham im-hap·pe·lish·ti haz·zeh. 33vai·yo·mer sha·'ul el-da·vid lo tu·chal la·le·chet el-hap·pe·lish·ti haz·zeh, le·hil·la·chem im·mov; ki-na·'ar at·tah, ve·hu ish mil·cha·mah min·ne·'u·rav. s 34vai·yo·mer da·vid el-sha·'ul, ro·'eh ha·yah av·de·cha le·'a·viv ba·tzon; u·va ha·'a·ri ve·'et-had·do·vv, ve·na·sa seh me·ha·'e·der. 35ve·ya·tza·ti a·cha·rav ve·hik·ki·tiv ve·hi·tzal·ti mip·piv; vai·ya·kam a·lai, ve·he·che·zak·ti biz·ka·nov, ve·hik·ki·tiv va·ha·mi·tiv. 36gam et-ha·'a·ri gam-had·do·vv hik·kah av·de·cha; ve·ha·yah hap·pe·lish·ti he·'a·rel haz·zeh ke·'a·chad me·hem, ki che·ref, ma·'ar·chot e·lo·him chai·yim. s 37vai·yo·mer da·vid ha·shem a·sher hi·tzi·la·ni mi·yad ha·'a·ri u·mi·yad had·dov, hu ya·tzi·le·ni, mi·yad hap·pe·lish·ti haz·zeh; s vai·yo·mer sha·'ul el-da·vid lech, va·shem yih·yeh im·mach. 38vai·yal·besh sha·'ul et-da·vid mad·dav, ve·na·tan ko·v·va ne·cho·shet al-ro·shov; vai·yal·besh o·tov shir·yo·vn. 39vai·yach·gor da·vid et-char·bov me·'al le·mad·dav vai·yo·'el la·le·chet ki lo-nis·sah vai·yo·mer da·vid el-sha·'ul lo u·chal la·le·chet ba·'el·leh ki lo nis·si·ti; vay·si·rem da·vid me·'a·lav. 40vai·yik·kach mak·lov be·ya·dov vai·yiv·char-lov cha·mi·shah chal·lu·kei-a·va·nim min-han·na·chal vai·ya·sem o·tam bich·li ha·ro·'im a·sher-lov u·vai·yal·kut ve·kal·le·'ov ve·ya·dov; vai·yig·gash el-hap·pe·lish·ti.

41vai·ye·lech hap·pe·lish·ti, ho·lech ve·ka·rev el-da·vid; ve·ha·'ish no·se ha·tzin·nah le·fa·nav. 42vai·yab·bet hap·pe·lish·ti vai·yir·'eh et-da·vid vai·yiv·ze·hu; ki-ha·yah na·'ar, ve·'ad·mo·ni im-ye·feh mar·'eh. 43vai·yo·mer hap·pe·lish·ti el-da·vid, ha·che·lev a·no·chi, ki-at·tah va-e·lai bam·mak·lo·vt; vay·kal·lel hap·pe·lish·ti et-da·vid be·lo·hav. 44vai·yo·mer hap·pe·lish·ti el-da·vid; le·chah e·lai, ve·'et·te·nah et-be·sa·re·cha, le·'o·vf ha·sha·ma·yim u·le·ve·he·mat has·sa·deh. s 45vai·yo·mer da·vid el-hap·pe·lish·ti, at·tah ba e·lai, be·che·rev u·va·cha·nit u·ve·chi·do·vn; ve·'a·no·chi va-e·lei·cha be·shem ha·shem tze·va·'o·vt, e·lo·hei ma·'ar·cho·vt yis·ra·'el a·sher che·raf·ta. 46hai·yo·vm haz·zeh ye·sag·ger·cha ha·shem be·ya·di ve·hik·ki·ti·cha va·ha·si·ro·ti et-ro·she·cha me·'a·lei·cha, ve·na·tat·ti pe·ger ma·cha·neh fe·lish·tim hai·yo·vm haz·zeh, le·'o·vf ha·sha·ma·yim u·le·chai·yat ha·'a·retz; ve·ye·de·'u kol-ha·'a·retz, ki yesh e·lo·him le·yis·ra·'el. 47ve·ye·de·'u kol-hak·ka·hal haz·zeh, ki-lo be·che·rev u·va·cha·nit ye·ho·v·shi·a' ha·shem; ki la·shem ham·mil·cha·mah, ve·na·tan et·chem be·ya·de·nu.

48ve·ha·yah ki-kam hap·pe·lish·ti, vai·ye·lech vai·yik·rav lik·rat da·vid; vay·ma·her da·vid, vai·ya·ratz ham·ma·'a·ra·chah lik·rat hap·pe·lish·ti. 49vai·yish·lach da·vid et-ya·dov el-hak·ke·li vai·yik·kach mi·sham e·ven vay·kal·la, vai·yach et-hap·pe·lish·ti el-mitz·chov; vat·tit·ba ha·'e·ven be·mitz·chov, vai·yip·pol al-pa·nav a·re·tzah.

50vai·ye·che·zak da·vid min-hap·pe·lish·ti bak·ke·la u·va·'e·ven, vai·yach et-hap·pe·lish·ti vay·mi·te·hu; ve·che·rev ein be·yad-da·vid. 51vai·ya·ratz da·vid vai·ya·'a·mod el-hap·pe·lish·ti vai·yik·kach et-char·bov vai·yish·le·fah mit·ta'·rah vay·mo·te·te·hu, vai·yich·rat-bah et-ro·shov; vai·yir·'u hap·pe·lish·tim ki-met gib·bo·v·ram vai·ya·nu·su. 52vai·ya·ku·mu an·shei yis·ra·'el vi·hu·dah vai·ya·ri·'u vai·yir·de·fu et-hap·pe·lish·tim, ad-bo·v·'a·cha gay·, ve·'ad sha·'a·rei ek·ro·vn; vai·yip·pe·lu chal·lei fe·lish·tim be·de·rech sha·'a·ra·yim, ve·'ad-gat ve·'ad-ek·ro·vn. 53vai·ya·shu·vu be·nei yis·ra·'el, mid·de·lok a·cha·rei fe·lish·tim; vai·ya·shos·su et-ma·cha·nei·hem. 54vai·yik·kach da·vid et-rosh hap·pe·lish·ti, vay·vi·'e·hu ye·ru·sha·lim; ve·'et-ke·lav sam be·'a·ho·lov. s

55ve·chir·'o·vt sha·'ul et-da·vid yo·tze lik·rat hap·pe·lish·ti, a·mar el-av·ner sar ha·tza·va, ben-mi-zeh han·na·'ar av·ner; vai·yo·mer av·ner, chei-naf·she·cha ham·me·lech im-ya·da·'e·ti. 56vai·yo·mer ham·me·lech; she·'al at·tah, ben-mi-zeh ha·'a·lem. s 57u·che·shuv da·vid me·hak·ko·vt et-hap·pe·lish·ti, vai·yik·kach o·tov av·ner, vay·vi·'e·hu lif·nei sha·'ul; ve·rosh hap·pe·lish·ti be·ya·dov. 58vai·yo·mer e·lav sha·'ul, ben-mi at·tah han·na·'ar; vai·yo·mer da·vid, ben-av·de·cha yi·shai beit hal·lach·mi.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

1 Samuel 16
Top of Page
Top of Page