Acts 14
Study Bible
Paul and Barnabas at Iconium

Ἐγένετο  δὲ  ἐν  Ἰκονίῳ  κατὰ  τὸ  αὐτὸ  εἰσελθεῖν  αὐτοὺς  εἰς  τὴν  συναγωγὴν  τῶν  Ἰουδαίων  καὶ  λαλῆσαι  οὕτως  ὥστε  πιστεῦσαι  Ἰουδαίων  τε  καὶ  Ἑλλήνων  πολὺ  πλῆθος.  οἱ  δὲ  ἀπειθήσαντες  Ἰουδαῖοι  ἐπήγειραν  καὶ  ἐκάκωσαν  τὰς  ψυχὰς  τῶν  ἐθνῶν  κατὰ  τῶν  ἀδελφῶν.  ἱκανὸν  μὲν  οὖν  χρόνον  διέτριψαν  παρρησιαζόμενοι  ἐπὶ  τῷ  Κυρίῳ  τῷ  μαρτυροῦντι  ἐπὶ  τῷ  λόγῳ  τῆς  χάριτος  αὐτοῦ,  διδόντι  σημεῖα  καὶ  τέρατα  γίνεσθαι  διὰ  τῶν  χειρῶν  αὐτῶν.  ἐσχίσθη  δὲ  τὸ  πλῆθος  τῆς  πόλεως,  καὶ  οἱ  μὲν  ἦσαν  σὺν  τοῖς  Ἰουδαίοις,  οἱ  δὲ  σὺν  τοῖς  ἀποστόλοις.  ὡς  δὲ  ἐγένετο  ὁρμὴ  τῶν  ἐθνῶν  τε  καὶ  Ἰουδαίων  σὺν  τοῖς  ἄρχουσιν  αὐτῶν  ὑβρίσαι  καὶ  λιθοβολῆσαι  αὐτούς,  συνιδόντες  κατέφυγον  εἰς  τὰς  πόλεις  τῆς  Λυκαονίας  Λύστραν  καὶ  Δέρβην  καὶ  τὴν  περίχωρον·  κἀκεῖ  εὐαγγελιζόμενοι  ἦσαν. 

The Visit to Lystra and Derbe

Καί  τις  ἀνὴρ  ἀδύνατος  ἐν  Λύστροις  τοῖς  ποσὶν  ἐκάθητο,  χωλὸς  ἐκ  κοιλίας  μητρὸς  αὐτοῦ  ὃς  οὐδέποτε  περιεπάτησεν.  οὗτος  ἤκουσεν*  τοῦ  Παύλου  λαλοῦντος·  ὃς  ἀτενίσας  αὐτῷ  καὶ  ἰδὼν  ὅτι  ἔχει  πίστιν  τοῦ  σωθῆναι,  10 εἶπεν  μεγάλῃ  φωνῇ  Ἀνάστηθι  ἐπὶ  τοὺς  πόδας  σου  ὀρθός.  καὶ  ἥλατο  καὶ  περιεπάτει.  11 οἵ  τε  ὄχλοι  ἰδόντες    ἐποίησεν  Παῦλος  ἐπῆραν  τὴν  φωνὴν  αὐτῶν  Λυκαονιστὶ  λέγοντες  Οἱ  θεοὶ  ὁμοιωθέντες  ἀνθρώποις  κατέβησαν  πρὸς  ἡμᾶς,  12 ἐκάλουν  τε  τὸν  Βαρνάβαν  Δία,  τὸν  δὲ  Παῦλον  Ἑρμῆν,  ἐπειδὴ  αὐτὸς  ἦν    ἡγούμενος  τοῦ  λόγου.  13   τε  ἱερεὺς  τοῦ  Διὸς  τοῦ  ὄντος  πρὸ  τῆς  πόλεως,  ταύρους  καὶ  στέμματα  ἐπὶ  τοὺς  πυλῶνας  ἐνέγκας,  σὺν  τοῖς  ὄχλοις  ἤθελεν  θύειν.  14 ἀκούσαντες  δὲ  οἱ  ἀπόστολοι  Βαρνάβας  καὶ  Παῦλος,  διαρρήξαντες  τὰ  ἱμάτια  αὐτῶν*  ἐξεπήδησαν  εἰς  τὸν  ὄχλον,  κράζοντες  15 καὶ  λέγοντες  Ἄνδρες,  τί  ταῦτα  ποιεῖτε;  καὶ  ἡμεῖς  ὁμοιοπαθεῖς  ἐσμεν  ὑμῖν  ἄνθρωποι,  εὐαγγελιζόμενοι  ὑμᾶς  ἀπὸ  τούτων  τῶν  ματαίων  ἐπιστρέφειν  ἐπὶ  θεὸν  ζῶντα,  ὃς  ἐποίησεν  τὸν  οὐρανὸν  καὶ  τὴν  γῆν  καὶ  τὴν  θάλασσαν  καὶ  πάντα  τὰ  ἐν  αὐτοῖς·  16 ὃς  ἐν  ταῖς  παρῳχημέναις  γενεαῖς  εἴασεν  πάντα  τὰ  ἔθνη  πορεύεσθαι  ταῖς  ὁδοῖς  αὐτῶν·  17 καίτοι  οὐκ  ἀμάρτυρον  αὑτὸν  ἀφῆκεν  ἀγαθουργῶν,  οὐρανόθεν  ὑμῖν  ὑετοὺς  διδοὺς  καὶ  καιροὺς  καρποφόρους,  ἐμπιπλῶν  τροφῆς  καὶ  εὐφροσύνης  τὰς  καρδίας  ὑμῶν.  18 καὶ  ταῦτα  λέγοντες  μόλις  κατέπαυσαν  τοὺς  ὄχλους  τοῦ  μὴ  θύειν  αὐτοῖς. 

19 Ἐπῆλθαν  δὲ  ἀπὸ  Ἀντιοχείας  καὶ  Ἰκονίου  Ἰουδαῖοι,  καὶ  πείσαντες  τοὺς  ὄχλους  καὶ  λιθάσαντες  τὸν  Παῦλον  ἔσυρον  ἔξω  τῆς  πόλεως,  νομίζοντες  αὐτὸν  τεθνηκέναι.  20 κυκλωσάντων  δὲ  τῶν  μαθητῶν  αὐτὸν  ἀναστὰς  εἰσῆλθεν  εἰς  τὴν  πόλιν.  Καὶ  τῇ  ἐπαύριον  ἐξῆλθεν  σὺν  τῷ  Βαρνάβᾳ  εἰς  Δέρβην. 

The Return to Syrian Antioch

21 Εὐαγγελισάμενοί*  τε  τὴν  πόλιν  ἐκείνην  καὶ  μαθητεύσαντες  ἱκανοὺς  ὑπέστρεψαν  εἰς  τὴν  Λύστραν  καὶ  εἰς  Ἰκόνιον  καὶ  εἰς  Ἀντιόχειαν,  22 ἐπιστηρίζοντες  τὰς  ψυχὰς  τῶν  μαθητῶν,  παρακαλοῦντες  ἐμμένειν  τῇ  πίστει,  καὶ  ὅτι  διὰ  πολλῶν  θλίψεων  δεῖ  ἡμᾶς  εἰσελθεῖν  εἰς  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ.  23 χειροτονήσαντες  δὲ  αὐτοῖς  κατ’  ἐκκλησίαν  πρεσβυτέρους,  προσευξάμενοι  μετὰ  νηστειῶν  παρέθεντο  αὐτοὺς  τῷ  Κυρίῳ  εἰς  ὃν  πεπιστεύκεισαν. 

24 καὶ  διελθόντες  τὴν  Πισιδίαν  ἦλθον  εἰς  τὴν  Παμφυλίαν,  25 καὶ  λαλήσαντες  ἐν  Πέργῃ  τὸν  λόγον  κατέβησαν  εἰς  Ἀττάλειαν*, 

The Report to the Church at Antioch

26 κἀκεῖθεν  ἀπέπλευσαν  εἰς  Ἀντιόχειαν,  ὅθεν  ἦσαν  παραδεδομένοι  τῇ  χάριτι  τοῦ  Θεοῦ  εἰς  τὸ  ἔργον    ἐπλήρωσαν.  27 Παραγενόμενοι  δὲ  καὶ  συναγαγόντες  τὴν  ἐκκλησίαν,  ἀνήγγελλον  ὅσα  ἐποίησεν    Θεὸς  μετ’  αὐτῶν,  καὶ  ὅτι  ἤνοιξεν  τοῖς  ἔθνεσιν  θύραν  πίστεως.  28 διέτριβον  δὲ  χρόνον  οὐκ  ὀλίγον  σὺν  τοῖς  μαθηταῖς. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Acts 13
Top of Page
Top of Page