Philippians 3
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1Finally, my brothers, rejoice in [the] Lord. [It is] no trouble for me to write the same things to you again, and [it is] a safeguard for you. 1Τὸ λοιπόν ἀδελφοί μου χαίρετε ἐν Κυρίῳ τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν ὑμῖν δὲ ἀσφαλές
2Watch out for those dogs, those workers of evil, those mutilators of the flesh! 2Βλέπετε τοὺς κύνας βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας βλέπετε τὴν κατατομήν
3For [it is] we [who] are the circumcision, we who worship by [the] Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and [who] put no confidence in [the] flesh— 3ἡμεῖς γάρ ἐσμεν περιτομή οἱ Πνεύματι Θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες
4though I myself could have such confidence. If anyone else thinks he has grounds for confidence in [the] flesh, I [have] more: 4καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί ἐγὼ μᾶλλον
5circumcised on [the] eighth day, of [the] people of Israel, of [the] tribe of Benjamin; a Hebrew of Hebrews; as to [the] Law, a Pharisee; 5περιτομῇ ὀκταήμερος ἐκ γένους Ἰσραήλ φυλῆς Βενιαμίν Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων κατὰ νόμον Φαρισαῖος
6as to zeal, persecuting the church; as to righteousness under [the] Law, faultless. 6κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος
7But whatever was an asset to me I count as loss for the sake of Christ. 7Ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν
8More than that, I count all things as loss compared to the surpassing excellence of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have lost all things. I consider [them] rubbish, that I may gain Christ 8ἀλλὰ μὲν‿ οὖν‿ γε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου μου δι’ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω
9and be found in Him, not having my own righteousness from [the] Law, but that which [is] through faith in Christ, the righteousness from God on the basis of faith. 9καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει
10[I want] to know [Christ] and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to [Him] in His death, 10τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ [τὴν] κοινωνίαν [τῶν] παθημάτων αὐτοῦ συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ
11and so, somehow, to attain to the resurrection from [the] dead. 11εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν
12Not that I have already obtained [all this], or have already been perfected, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. 12Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἤδη τετελείωμαι διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω ἐφ’ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ
13Brothers, I {do} not consider myself yet to have laid hold [of it]. But one thing [I do]: Forgetting what is behind and straining toward what [is] ahead, 13ἀδελφοί ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ* λογίζομαι κατειληφέναι ἓν δέ τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος
14I press on toward [the] goal to [win] the prize of God’s heavenly calling in Christ Jesus. 14κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
15All of us who [are] mature should embrace this point of view. And if you think differently about some issue, God will reveal this to you as well. 15Ὅσοι οὖν τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε καὶ τοῦτο Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει
16Nevertheless, we must live up to what we have already attained. 16πλὴν εἰς ἐφθάσαμεν τῷ αὐτῷ στοιχεῖν ⧼κανόνι τὸ αὐτὸ φρονεῖν⧽
17Join one another in following my [example], brothers, and carefully observe those who live according to the pattern we set for you. 17Συμμιμηταί μου γίνεσθε ἀδελφοί καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω* περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς
18For [as] I have often told you {before}, and now declare even with tears: Many live [as] enemies of the cross of Christ. 18πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ
19[Their] end [is] destruction, [their] god [is] [their] belly, and [their] glory [is] in their shame. Their minds are set on earthly things. 19ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια ὧν θεὸς κοιλία καὶ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες
20But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from [there], [the] Lord Jesus Christ, 20Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει ἐξ οὗ καὶ Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
21who, by the power that enables Him to subject all things to Himself, will transform our lowly bodies to be like His glorious body. 21ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Philippians 2
Top of Page
Top of Page