תהילים 78
Hebrew Bible OT and NT

1משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי׃

2אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃

3אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו לנו׃

4לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה׃

5ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם׃

6למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם׃

7וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי אל ומצותיו ינצרו׃

8ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו׃

9בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב׃

10לא שמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת׃

11וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם׃

12נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צען׃

13בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נד׃

14וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש׃

15יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה׃

16ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃

17ויוסיפו עוד לחטא לו למרות עליון בציה׃

18וינסו אל בלבבם לשאל אכל לנפשם׃

19וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר׃

20הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו׃

21לכן שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם אף עלה בישראל׃

22כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו׃

23ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח׃

24וימטר עליהם מן לאכל ודגן שמים נתן למו׃

25לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע׃

26יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן׃

27וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף׃

28ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו׃

29ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם׃

30לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם׃

31ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע׃

32בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו׃

33ויכל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה׃

34אם הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו אל׃

35ויזכרו כי אלהים צורם ואל עליון גאלם׃

36ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו׃

37ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו׃

38והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו׃

39ויזכר כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב׃

40כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון׃

41וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו׃

42לא זכרו את ידו יום אשר פדם מני צר׃

43אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען׃

44ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישתיון׃

45ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם׃

46ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃

47יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל׃

48ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים׃

49ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים׃

50יפלס נתיב לאפו לא חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר׃

51ויך כל בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם׃

52ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר׃

53וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כסה הים׃

54ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו׃

55ויגרש מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל׃

56וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שמרו׃

57ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה׃

58ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו׃

59שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל׃

60ויטש משכן שלו אהל שכן באדם׃

61ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד צר׃

62ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר׃

63בחוריו אכלה אש ובתולתיו לא הוללו׃

64כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה׃

65ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין׃

66ויך צריו אחור חרפת עולם נתן למו׃

67וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר׃

68ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב׃

69ויבן כמו רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם׃

70ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃

71מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו׃

72וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 77
Top of Page
Top of Page