Korintiešiem 1 11
Latvian New Testament
1Esiet sekotāji man kā es Kristum!

2Brāļi, par to es jūs cildinu, ka jūs visur mani pieminat un pildāt manas pavēles tā, kā es jums tās esmu devis. 3Bet es gribu, lai jūs zinātu, ka katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, un Kristus galva ir Dievs. 4Katrs vīrietis, kas, apsedzis galvu, lūdz Dievu vai pravieto, dara negodu savai galvai. 5Bet katra sieviete, kas lūdz Dievu vai pravieto ar neapsegtu galvu, dara negodu savai gadvai, jo tā ir tāpat kā apcirpta. 6Ja sieviete neaizsedzas, tad lai viņai nocērp matus! Tā kā sievietei ir kauns būt apcirptai vai noskūtai, tad lai apsedz galvu! 7Vīrietim nevajag galvu apsegt, jo viņš ir Dieva attēls un godība, bet sieviete ir vīra gods. 8Jo vīrietis nav no sievietes, bet sieviete no vīrieša; (1.Moz.2,21-22) 9Arī vīrietis nav radīts sievietes dēļ, bet sieviete - vīrieša dēļ. (1.Moz.2,18 u.c.) 10Tāpēc sievietei galvā jānēsā varas zīme eņģeļu dēļ. 11Tomēr Kungā nav vīrietis bez sievietes, nedz sieviete bez vīrieša; 12Jo kā sieviete no vīrieša, tā arī vīrietis no sievietes, bet viss no Dieva. 13Spriediet jūs paši: vai pieklājas sievietei neaizsegtai Dievu lūgt? 14Vai pati daba nemāca: ja kāds vīrietis audzē matus, tas viņam ir negods; 15Bet ja sieviete audzē matus, tas viņai ir gods, jo mati viņai doti par aizsegu. 16Bet ja kāds gribētu ķildoties, tad ne pie mums, ne Dieva Baznīcā tāda ieraduma nav.

17Bet šo es aizrādu ne cildinādams, jo jūsu sanāksmes nenāk jums par labu, bet par ļaunu. 18Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sanāksmēs notiekot šķelšanās, un daļēji es tam ticu; 19Jo šķelšanām gan jābūt, lai kļūtu redzami tie, kas starp jums ir uzticami. 20Kad jūs sanākat kopā, tad tas vairs nav Kunga vakarēdiena baudīšanai; 21Jo katrs steidzas paņemt ēšanai savu ēdienu, un tā dažs paliek izsalcis, bet dažs piedzeras. 22Vai jums nav māju, kur ēst un dzert? Vai jūs nicināt Dieva Baznīcu un apkaunojat tos, kam nekā nav? Ko lai jums saku? Vai lai cildinu? Šai ziņā es jūs necildinu.

23Jo no Kunga es saņēmu, ko arī jums atstāju, ka Kungs Jēzus tanī naktī, kad Viņš tika nodots, paņēma maizi, 24Un pateikdamies lauza un sacīja: Ņemiet un ēdiet, šī ir mana Miesa, kas par jums tiks atdota; to dariet manai piemiņai! 25Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams: Šis biķeris ir Jaunā derība manās Asinīs; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, manai piemiņai! 26Un cikkārt šo maizi ēdīsiet un biķeri dzersiet, jūs pasludināsiet Kunga nāvi, iekams Viņš nāks.

27Tātad, kas necienīgi šo maizi ēdīs vai dzers Kunga biķeri, tas noziegsies pret Kunga Miesu un Asinīm. 28Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā lai ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera! 29Jo kas ēd un dzer necienīgi, tas, neizšķirdams Kunga miesu, ēd un dzer sev tiesu. 30Tādēļ starp jums ir daudz neveselu un vāju, un daudzi aizmiguši. 31Ja mēs paši sevi tiesātu, tad mēs netiktu tiesāti. 32Bet tiesādams Kungs mūs pārmāca, lai mēs reizē ar šo pasauli netiekam pazudināti.

33Tātad, mani brāļi, kad jūs sapulcējaties mielastam, tad pagaidiet cits citu! 34Ja kāds ir izsalcis, lai paēd mājās, ka jūs nesapulcētos tiesai. Kad ieradīšos, noteikšu pārējo.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

1 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page