Korintiešiem 1 12
Latvian New Testament
1Bet, brāļi, es negribu, ka jūs nezinātu par garīgajām dāvanām. 2Jūs zināt, ka jūs, kamēr bijāt pagāni, gājāt pie mēmajiem elkiem, it kā vesti. 3Tāpēc es jums paskaidroju, ka neviens, kas runā Dieva Garā, nesaka: Lāsts Jēzum. Un neviens nevar pateikt: Kungs Jēzus, kā tikai Svētajā Garā.

4Jo žēlastības ir dažādas, bet tas pats Gars. 5Un ir dažādas kalpošanas, bet tas pats Kungs. 6Un ir dažāda darbība, bet tas pats Dievs, kas visos visu dara. 7Bet ikvienam tiek dota Gara atklāsme, lai nestu svētību. 8Vienam caur Garu tiek doti gudrības vārdi, citam tanī pat Garā zinātnes vārdi, 9Citam ticība tai pašā Garā, citam dāvana dziedināt tanī pat vienā Garā, 10Citam darīt brīnumus, citam pravietot, citam pazīt garus, citam dažādas valodas, citam valodu tulkošana. 11Bet to visu dara viens un tas pats gars, piešķirdams katram, kā gribēdams.

12Jo kā viens ķermenis un tam daudz locekļu, bet visi ķermeņa locekļi, kaut gan to ir daudz, ir tikai viens ķermenis, tā arī Kristus. 13Jo vienā Garā mēs visi esam kristīti, vai tie būt jūdi vai pagāni, vai vergi, vai brīvie; un visi mēs ar vienu Garu esam dziedināti.

14Jo arī ķermenis nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. 15Ja kāja sacītu: Tā kā es neesmu roka, es nepiederu ķermenim, vai tāpēc tā nepiederētu ķermenim? 16Un ja auss sacītu: Tā kā es neesmu roka, es nepiederu ķermenim, vai tāpēc tā nepiederētu ķermenim? 17Ja viss ķermenis būtu acs, kur tad dzirde? Ja visa būtu dzirde, kur tad oža? 18Bet tagad Dievs nolicis katru locekli ķermenī tā, kā tas Viņam labpatika. 19Ja visi tie būtu viens loceklis, kur tad ķermenis? 20Bet tagad gan ir daudz locekļu, bet viens ķermenis. 21Bet acs nevar pateikt rokai: Man nevajag tavu darbu; vai atkal galva kājām: Jūs neesat man nepieciešamas. 22Bet jo vairāk tie ķermeņa locekļi, kuri šķietami ir tie vājākie, ir nepieciešamāki; 23Un tos ķermeņa locekļus, kurus mēs uzskatām par mazāk ievērojamiem, mēs turam sevišķā godā; un mūsu nepieklājīgajiem tiek veltīta lielāka pieklājība. 24Bet tam, kas mūsos pieklājīgs, nevajag nekā. Bet Dievs mūsu ķermeni ir tā iekārtojis, ka lielāku cieņu piešķīris tam, kam tās trūka, 25Lai ķermenī nebūtu šķelšanās, bet lai locekļi tanī cits par citu rūpētos. 26Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz; vai kad viens loceklis tiek godāts, tad visi locekļi priecājas līdz.

27Bet jūs esat Kristus ķermenis un loceklis pie locekļa. 28Un Dievs Baznīcā dažus iecēla: pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad deva spēku darīt brīnumus, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt, runāt dažādās valodās, iztulkot runas. 29Vai tad visi ir apustuļi, vai visi pravieši, vai visi mācītāji? 30Vai visi ir brīnumdarītāji, vai visiem ir dāvanas dziedināt, vai visi runā mēlēs, vai visi tās iztulko? 31Bet jūs centieties pēc labākām žēlastībām; un pie tā es jums rādu vēl cēlāku ceļu.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

1 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page