1 Corinthians 12:28
New International Version
And God has placed in the church first of all apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues.

New Living Translation
Here are some of the parts God has appointed for the church: first are apostles, second are prophets, third are teachers, then those who do miracles, those who have the gift of healing, those who can help others, those who have the gift of leadership, those who speak in unknown languages.

English Standard Version
And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues.

Berean Study Bible
And in the church God has appointed first of all apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, and those with gifts of healing, helping, administration, and various tongues.

New American Standard Bible
And God has appointed in the church, first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healings, helps, administrations, various kinds of tongues.

King James Bible
And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.

Holman Christian Standard Bible
And God has placed these in the church: first apostles, second prophets, third teachers, next miracles, then gifts of healing, helping, managing, various kinds of languages.

International Standard Version
God has appointed in the church first of all apostles, second prophets, third teachers, then those who perform miracles, those who have gifts of healing, those who help others, administrators, and those who speak various kinds of languages.

NET Bible
And God has placed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, gifts of healing, helps, gifts of leadership, different kinds of tongues.

Aramaic Bible in Plain English
For God has set first in his church, Apostles; after them Prophets; after them, Teachers; after them, miracle workers; after them, gifts of healing, helpers, leaders, different languages.

GOD'S WORD® Translation
In the church God has appointed first apostles, next prophets, third teachers, then those who perform miracles, then those who have the gift of healing, then those who help others, those who are managers, and those who can speak in a number of languages.

Jubilee Bible 2000
And God did set certain ones in the congregation {Gr. ekklesia – called out ones}: first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that faculties, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.

King James 2000 Bible
And God has set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helpers, administrators, various kinds of tongues.

American King James Version
And God has set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.

American Standard Version
And God hath set some in the church, first apostles, secondly prophets, thirdly teachers, then miracles, then gifts of healings, helps, governments, divers kinds of tongues.

Douay-Rheims Bible
And God indeed hath set some in the church; first apostles, secondly prophets, thirdly doctors; after that miracles; then the graces of healing, helps, governments, kinds of tongues, interpretations of speeches.

Darby Bible Translation
And God has set certain in the assembly: first, apostles; secondly, prophets; thirdly, teachers; then miraculous powers; then gifts of healings; helps; governments; kinds of tongues.

English Revised Version
And God hath set some in the church, first apostles, secondly prophets, thirdly teachers, then miracles, then gifts of healings, helps, governments, divers kinds of tongues.

Webster's Bible Translation
And God hath set some in the church, first apostles, secondly prophets, thirdly teachers, next miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of languages.

Weymouth New Testament
And by God's appointment there are in the Church--first Apostles, secondly Prophets, thirdly teachers. Then come miraculous powers, and then ability to cure diseases or render loving service, or powers of organization, or varieties of the gift of 'tongues.'

World English Bible
God has set some in the assembly: first apostles, second prophets, third teachers, then miracle workers, then gifts of healings, helps, governments, and various kinds of languages.

Young's Literal Translation
And some, indeed, did God set in the assembly, first apostles, secondly prophets, thirdly teachers, afterwards powers, afterwards gifts of healings, helpings, governings, divers kinds of tongues;

1 Korinthiërs 12:28 Afrikaans PWL
God het in Sy gemeente geplaas: eerstens afgevaardigdes, na hulle profete, na hulle leermeesters, na hulle werkers van wonderwerke, na hulle gawes van gesondmaking, helpers, leiers en verskillende tale.

1 e Korintasve 12:28 Albanian
Dhe Perëndia i vuri disa në kishë, së pari apostuj, së dyti profetë, së treti mësues; pastaj vepra të fuqishme; pastaj dhuntitë e shërimit, të ndihmës e të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 12:28 Arabic: Smith & Van Dyke
فوضع الله اناسا في الكنيسة اولا رسلا ثانيا انبياء ثالثا معلمين ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء اعوانا تدابير وانواع ألسنة.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 12:28 Armenian (Western): NT
Աստուած նշանակեց ձեզմէ ոմանք եկեղեցիին մէջ, նախ՝ առաքեալներ, երկրորդ՝ մարգարէներ, երրորդ՝ վարդապետներ, յետոյ՝ հրաշքներ գործողներ, ապա՝ բժշկելու, օգնելու, ղեկավարելու, զանազան լեզուներու շնորհներ ունեցողներ:

1 Corinthianoetara. 12:28 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta batzu eçarri vkan ditu Iaincoac Eliçán, lehenic Apostoluac, guero Prophetác, herenean Doctorac: eta guero verthuteac: guero sendatzeco dohainac, aiutác, gobernamenduac, lengoagén diuersitateac.

De Krenter A 12:28 Bavarian
Yso haat dyr Herrgot in dyr Kirchen de Ainn als Postln eingsötzt, de Andern als Weissagn, Dritte als Leerer, Vierte als Wundertaeter, Fümfte als Hailer, weiters ain als Helffer, Laitter und Zungennrödner.

1 Коринтяни 12:28 Bulgarian
И Бог е поставил някои в църквата [да бъдат]: първо апостоли, второ пророци, трето учители, [други да правят] чудеса, [някои имат] изцелителни дарби, [други с дарби] на помагания, [на] управлявания, [на говорене] разни езици.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在教會中,神所安排的:首先是使徒,第二是做先知傳道的,第三是教師,然後是有大能的;隨後是使人痊癒的恩賜、幫助的恩賜、管理的恩賜、各種殊言的恩賜。

中文标准译本 (CSB Simplified)
在教会中,神所安排的:首先是使徒,第二是做先知传道的,第三是教师,然后是有大能的;随后是使人痊愈的恩赐、帮助的恩赐、管理的恩赐、各种殊言的恩赐。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
神在教會所設立的:第一是使徒,第二是先知,第三是教師,其次是行異能的,再次是得恩賜醫病的,幫助人的,治理事的,說方言的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
神在教会所设立的:第一是使徒,第二是先知,第三是教师,其次是行异能的,再次是得恩赐医病的,帮助人的,治理事的,说方言的。

歌 林 多 前 書 12:28 Chinese Bible: Union (Traditional)
神 在 教 會 所 設 立 的 : 第 一 是 使 徒 , 第 二 是 先 知 , 第 三 是 教 師 , 其 次 是 行 異 能 的 , 再 次 是 得 恩 賜 醫 病 的 , 幫 助 人 的 , 治 理 事 的 , 說 方 言 的 。

歌 林 多 前 書 12:28 Chinese Bible: Union (Simplified)
神 在 教 会 所 设 立 的 : 第 一 是 使 徒 , 第 二 是 先 知 , 第 三 是 教 师 , 其 次 是 行 异 能 的 , 再 次 是 得 恩 赐 医 病 的 , 帮 助 人 的 , 治 理 事 的 , 说 方 言 的 。

Prva poslanica Korinæanima 12:28 Croatian Bible
I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici.

První Korintským 12:28 Czech BKR
A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly, druhé proroky, třetí učitele, potom moci, potom ty, kteří mají dary uzdravování, pomocníky, správce jiných, rozličnost jazyků mající.

1 Korinterne 12:28 Danish
Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst kraftige Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige Slags Tungetale.

1 Corinthiërs 12:28 Dutch Staten Vertaling
En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

Westcott and Hort 1881
Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἴτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους δεύτερον προφήτας τρίτον διδασκάλους ἔπειτα δυνάμεις εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις γένη γλωσσῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ους μεν εθετο ο θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους δευτερον προφητας τριτον διδασκαλους επειτα δυναμεις επειτα χαρισματα ιαματων αντιλημψεις κυβερνησεις γενη γλωσσων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ους μεν εθετο ο θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους δευτερον προφητας τριτον διδασκαλους επειτα δυναμεις επειτα χαρισματα ιαματων αντιλημψεις κυβερνησεις γενη γλωσσων

Stephanus Textus Receptus 1550
και ους μεν εθετο ο θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους δευτερον προφητας τριτον διδασκαλους επειτα δυναμεις ειτα χαρισματα ιαματων αντιληψεις κυβερνησεις γενη γλωσσων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ους μεν εθετο ο Θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους, δευτερον προφητας, τριτον διδασκαλους, επειτα δυναμεις, ειτα χαρισματα ιαματων, αντιληψεις, κυβερνησεις, γενη γλωσσων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ους μεν εθετο ο θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους δευτερον προφητας τριτον διδασκαλους επειτα δυναμεις ειτα χαρισματα ιαματων αντιληψεις κυβερνησεις γενη γλωσσων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ους μεν εθετο ο θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους δευτερον προφητας τριτον διδασκαλους επειτα δυναμεις επειτα χαρισματα ιαματων αντιλημψεις κυβερνησεις γενη γλωσσων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai hous men etheto ho Theos en tē ekklēsia prōton apostolous, deuteron prophētas, triton didaskalous, epeita dynameis, epeita charismata iamatōn, antilēmpseis, kybernēseis, genē glōssōn.

Kai hous men etheto ho Theos en te ekklesia proton apostolous, deuteron prophetas, triton didaskalous, epeita dynameis, epeita charismata iamaton, antilempseis, kyberneseis, gene glosson.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai hous men etheto ho theos en tē ekklēsia prōton apostolous, deuteron prophētas, triton didaskalous, epeita dynameis, epeita charismata iamatōn, antilēmpseis, kybernēseis, genē glōssōn.

Kai hous men etheto ho theos en te ekklesia proton apostolous, deuteron prophetas, triton didaskalous, epeita dynameis, epeita charismata iamaton, antilempseis, kyberneseis, gene glosson.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ous men etheto o theos en tē ekklēsia prōton apostolous deuteron prophētas triton didaskalous epeita dunameis epeita charismata iamatōn antilēmpseis kubernēseis genē glōssōn

kai ous men etheto o theos en tE ekklEsia prOton apostolous deuteron prophEtas triton didaskalous epeita dunameis epeita charismata iamatOn antilEmpseis kubernEseis genE glOssOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:28 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ous men etheto o theos en tē ekklēsia prōton apostolous deuteron prophētas triton didaskalous epeita dunameis eita charismata iamatōn antilēpseis kubernēseis genē glōssōn

kai ous men etheto o theos en tE ekklEsia prOton apostolous deuteron prophEtas triton didaskalous epeita dunameis eita charismata iamatOn antilEpseis kubernEseis genE glOssOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:28 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ous men etheto o theos en tē ekklēsia prōton apostolous deuteron prophētas triton didaskalous epeita dunameis eita charismata iamatōn antilēpseis kubernēseis genē glōssōn

kai ous men etheto o theos en tE ekklEsia prOton apostolous deuteron prophEtas triton didaskalous epeita dunameis eita charismata iamatOn antilEpseis kubernEseis genE glOssOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:28 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ous men etheto o theos en tē ekklēsia prōton apostolous deuteron prophētas triton didaskalous epeita dunameis eita charismata iamatōn antilēpseis kubernēseis genē glōssōn

kai ous men etheto o theos en tE ekklEsia prOton apostolous deuteron prophEtas triton didaskalous epeita dunameis eita charismata iamatOn antilEpseis kubernEseis genE glOssOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:28 Westcott/Hort - Transliterated
kai ous men etheto o theos en tē ekklēsia prōton apostolous deuteron prophētas triton didaskalous epeita dunameis epeita charismata iamatōn antilēmpseis kubernēseis genē glōssōn

kai ous men etheto o theos en tE ekklEsia prOton apostolous deuteron prophEtas triton didaskalous epeita dunameis epeita charismata iamatOn antilEmpseis kubernEseis genE glOssOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:28 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ous men etheto o theos en tē ekklēsia prōton apostolous deuteron prophētas triton didaskalous epeita dunameis epeita charismata iamatōn antilēmpseis kubernēseis genē glōssōn

kai ous men etheto o theos en tE ekklEsia prOton apostolous deuteron prophEtas triton didaskalous epeita dunameis epeita charismata iamatOn antilEmpseis kubernEseis genE glOssOn

1 Korintusi 12:28 Hungarian: Karoli
És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban elõször apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévõ erõket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.

Al la korintanoj 1 12:28 Esperanto
Kaj Dio metis iujn en la eklezio, unue apostolojn, due profetojn, trie instruantojn, poste miraklojn, poste donacojn de kuracado, helpojn, direktojn, diversajn lingvojn.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 12:28 Finnish: Bible (1776)
Ja Jumala on pannut seurakuntaan ensin apostolit, sitte prophetat, senjälkeen opettajat, sitte voimalliset työt, jälleen parantamisen lahjat, avut, hallitukset, moninaiset kielet.

1 Corinthiens 12:28 French: Darby
Dieu a place les uns dans l'assemblee: -d'abord des apotres, en second lieu des prophetes, en troisieme lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grace de guerisons, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues.

1 Corinthiens 12:28 French: Louis Segond (1910)
Et Dieu a établi dans l'Eglise premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.

1 Corinthiens 12:28 French: Martin (1744)
Et Dieu a mis dans l'Eglise, d'abord des Apôtres, ensuite des Prophètes, en troisième lieu des Docteurs, ensuite les miracles, puis les dons de guérisons, les secours, les gouvernements, les diversités de Langues.

1 Korinther 12:28 German: Modernized
Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste die Apostel, aufs andere die Propheten, aufs dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen.

1 Korinther 12:28 German: Luther (1912)
Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste die Apostel, aufs andre die Propheten, aufs dritte die Lehrer, darnach die Wundertäter, darnach die Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen.

1 Korinther 12:28 German: Textbibel (1899)
Und die einen hat Gott gesetzt in der Gemeinde erstens zu Aposteln, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern, dann für Wunder, dann Gaben der Heilung, Hilfeleistungen, Verwaltungen, verschiedene Zungensprachen.

1 Corinzi 12:28 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Dio ha costituito nella Chiesa primieramente degli apostoli; in secondo luogo dei profeti; in terzo luogo de’ dottori; poi, i miracoli; poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue.

1 Corinzi 12:28 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Iddio ne ha costituiti nella chiesa alcuni, prima apostoli, secondamente profeti, terzamente dottori; poi ha ordinate le potenti operazioni; poi i doni delle guarigioni, i sussidii, i governi, le diversità delle lingue.

1 KOR 12:28 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam sidang jemaat, pertama-tama rasul-rasul, kedua nabi-nabi, ketiga guru-guru, kemudian mujizat, kemudian pula kuasa menyembuhkan orang, pertolongan, perintahan, dan jenis-jenis karunia lidah.

1 Corinthians 12:28 Kabyle: NT
Di tejmaɛt n Lmasiḥ, Sidi Ṛebbi yesbedd uqbel ṛṛusul, deffir-nsen wid i d-yețxebbiṛen s ɣuṛ Sidi Ṛebbi, rnan-d wid yesselmaden, rnan-d daɣen wid yesɛan tazmert ad xedmen lbeṛhanat, wid yesɛan tazmert ad sseḥlun imuḍan, wid ara iɛiwnen wiyaḍ, wid ara yilin d imdebbṛen akk-d wid ara yemmeslayen timeslayin ur nețwassen ara.

고린도전서 12:28 Korean
하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 세째는 교사요, 그 다음은 능력이요, 그 다음은 병 고치는 은사와, 서로 돕는 것과, 다스리는 것과, 각종 방언을 하는 것이라

I Corinthios 12:28 Latin: Vulgata Clementina
Et quosdam quidem posuit Deus in ecclesia primum apostolos, secundo prophetas, exinde doctores, deinde virtutes, exinde gratias curationum, opitulationes, gubernationes, genera linguarum, interpretationes sermonum.

Korintiešiem 1 12:28 Latvian New Testament
Un Dievs Baznīcā dažus iecēla: pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem, tad deva spēku darīt brīnumus, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt, runāt dažādās valodās, iztulkot runas.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 12:28 Lithuanian
Ir šiuos Dievas paskyrė bažnyčioje: pirma­apaštalais, antra­pranašais, trečia­mokytojais; po to­ stebuklai, paskui­išgydymų dovanos, visokia pagalba, vadovavimai, įvairios kalbos.

1 Corinthians 12:28 Maori
A kua whakanohoia e te Atua etahi i roto i te hahi, ko nga apotoro ki mua, tuarua ko nga poropiti, tuatoru ko nga kaiwhakaako, muri iho ko nga merekara, me i reira ko nga mana whakaora, ki nga hoa mahi, ko nga kaiwhakahaere tikanga, ko nga reo h uhua.

1 Korintierne 12:28 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

1 Corintios 12:28 Spanish: La Biblia de las Américas
Y en la iglesia, Dios ha designado: primeramente, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas.

1 Corintios 12:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas.

1 Corintios 12:28 Spanish: Reina Valera Gómez
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros; luego milagros; después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas.

1 Corintios 12:28 Spanish: Reina Valera 1909
Y á unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores; luego facultades; luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas.

1 Corintios 12:28 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros; luego facultades; luego dones de sanidades; ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas.

1 Coríntios 12:28 Bíblia King James Atualizada Português
Assim, na Igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro, mestres; em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas.

1 Coríntios 12:28 Portugese Bible
E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.   

1 Corinteni 12:28 Romanian: Cornilescu
Şi Dumnezeu a rînduit în Biserică, întîi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cîrmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

1-е Коринфянам 12:28 Russian: Synodal Translation (1876)
И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами,во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные , также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки.

1-е Коринфянам 12:28 Russian koi8r
И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-- вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки.

1 Corinthians 12:28 Shuar New Testament
Ayashnium muchitma φrunna aintsan Yus ni shuarin Untsurφ takatan S·saiti. Emka Yus akatramu, Nuyß ni chichamen etserin, Nuyß jintinkiartin, Nuyß aents T·rachminian T·rin, Nuyß Tsußkratin, Nuyß Yßinkratin, Nuyß akupin, Nuyß Niishßa chichamjai chicharin, mash φrunui.

1 Korinthierbrevet 12:28 Swedish (1917)
Och Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att hava helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an de hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål.

1 Wakorintho 12:28 Swahili NT
Mungu ameweka katika kanisa: kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu; kisha ameweka wale wenye kipaji cha kufanya miujiza, kuponya, kusaidia; viongozi na wenye kusema lugha ngeni.

1 Mga Taga-Corinto 12:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una'y mga apostol, ikalawa'y mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 12:28 Tawallamat Tamajaq NT
Adi a fǝlas Ǝlkǝnisat, daɣ tizarat iga daɣ-as Mǝššina inǝmmuzal, dǝffǝr-san ǝnnǝbitan; dǝffǝr ǝnnǝbitan, ǝlfǝqqitan; dǝffǝr adi aytedan win ǝlanen fǝrregat n igi ǝn tǝlmǝɣjujaten, ǝlkaman-asan win ikfa fǝrregat n ǝzuzǝy ǝn tǝwǝrnawen, ǝd win tilalnen y aytedan, ǝd win ikfa fǝrregat ǝn tizart y aytedan, ǝd win ikfa fǝrregat n ǝšiwǝl n awalan wǝr nǝtawazday.

1 โครินธ์ 12:28 Thai: from KJV
และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร คือหนึ่งอัครสาวก สองผู้พยากรณ์ สามครูบาอาจารย์ แล้วต่อจากนั้นก็มีการอัศจรรย์ ของประทานในการรักษาโรค การช่วยเหลือ การครอบครอง การพูดภาษาต่างๆ

1 Korintliler 12:28 Turkish
Tanrı kilisede ilkin elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı.

1 Коринтяни 12:28 Ukrainian: NT
І инших поставив Бог у церкві найперш апостолів, вдруге пророків, втретє учителів, потім сили, а там даровання, сцїлення, помагання, порядкування, всякі мови.

1 Corinthians 12:28 Uma New Testament
Pai' hi rala kahintuwuaa' -ta to Kristen, Alata'ala mohawa' bona hore-hore ria bago-ta: lomo' -na ria to jadi' suro-na, karonyala-na ria nabi to mpohowa' lolita-na, katolu-na ria to metudui'. Oti toe, ria to nawai' kuasa mpobabehi tanda mekoncehi. Oti toe, ria to nawai' kuasa mepaka'uri', ria to mporata pakulea' mpotulungi doo, ria to jadi' pangkeni, ria to mporata pakulea' mololita hante basa-basa to ngkai Inoha' Tomoroli'.

1 Coâ-rinh-toâ 12:28 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.

1 Corinthians 12:27
Top of Page
Top of Page