PROS KORINTHIOUS A΄ 12
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1peri de tōn pneumatikōn adelphoi ou thelō umas agnoein 2oidate oti ote ethnē ēte pros ta eidōla ta aphōna ōs an ēgesthe apagomenoi 3dio gnōrizō umin oti oudeis en pneumati theou lalōn legei anathema iēsous kai oudeis dunatai eipein kurios iēsous ei mē en pneumati agiō

4diaireseis de charismatōn eisin to de auto pneuma 5kai diaireseis diakoniōn eisin kai o autos kurios 6kai diaireseis energēmatōn eisin kai o autos theos o energōn ta panta en pasin 7ekastō de didotai ē phanerōsis tou pneumatos pros to sumpheron 8ō men gar dia tou pneumatos didotai logos sophias allō de logos gnōseōs kata to auto pneuma 9eterō pistis en tō autō pneumati allō de charismata iamatōn en tō eni pneumati 10allō de energēmata dunameōn allō [de] prophēteia allō [de] diakriseis pneumatōn eterō genē glōssōn allō de ermēneia glōssōn 11panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastō kathōs bouletai

12kathaper gar to sōma en estin kai melē polla echei panta de ta melē tou sōmatos polla onta en estin sōma outōs kai o christos 13kai gar en eni pneumati ēmeis pantes eis en sōma ebaptisthēmen eite ioudaioi eite ellēnes eite douloi eite eleutheroi kai pantes en pneuma epotisthēmen

14kai gar to sōma ouk estin en melos alla polla 15ean eipē o pous oti ouk eimi cheir ouk eimi ek tou sōmatos ou para touto ouk estin ek tou sōmatos 16kai ean eipē to ous oti ouk eimi ophthalmos ouk eimi ek tou sōmatos ou para touto ouk estin ek tou sōmatos 17ei olon to sōma ophthalmos pou ē akoē ei olon akoē pou ē osphrēsis 18 nun de o theos etheto ta melē en ekaston autōn en tō sōmati kathōs ēthelēsen 19ei de ēn [ta] panta en melos pou to sōma 20nun de polla melē en de sōma 21ou dunatai [de] o ophthalmos eipein tē cheiri chreian sou ouk echō ē palin ē kephalē tois posin chreian umōn ouk echō 22alla pollō mallon ta dokounta melē tou sōmatos asthenestera uparchein anankaia estin 23kai a dokoumen atimotera einai tou sōmatos toutois timēn perissoteran peritithemen kai ta aschēmona ēmōn euschēmosunēn perissoteran echei 24ta de euschēmona ēmōn ou chreian echei alla o theos sunekerasen to sōma tō usteroumenō perissoteran dous timēn 25ina mē ē schisma en tō sōmati alla to auto uper allēlōn merimnōsin ta melē 26kai eite paschei en melos sumpaschei panta ta melē eite doxazetai melos sunchairei panta ta melē

27umeis de este sōma christou kai melē ek merous

28kai ous men etheto o theos en tē ekklēsia prōton apostolous deuteron prophētas triton didaskalous epeita dunameis epeita charismata iamatōn antilēmpseis kubernēseis genē glōssōn 29mē pantes apostoloi mē pantes prophētai mē pantes didaskaloi mē pantes dunameis 30mē pantes charismata echousin iamatōn mē pantes glōssais lalousin mē pantes diermēneuousin 31zēloute de ta charismata ta meizona kai eti kath uperbolēn odon umin deiknumi

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page