KATA IOANNEN 4

<< KATA IOANNEN 4 >>
John 4 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
 

1 ōs oun egnō o {WH: kurios } {UBS4: iēsous } oti ēkousan oi pharisaioi oti iēsous pleionas mathētas poiei kai baptizei {WH: [ē] } {UBS4: ē } iōannēs 2 kaitoige iēsous autos ouk ebaptizen all oi mathētai autou 3 aphēken tēn ioudaian kai apēlthen palin eis tēn galilaian 4 edei de auton dierchesthai dia tēs samareias 5 erchetai oun eis polin tēs samareias legomenēn suchar plēsion tou chōriou o edōken iakōb [tō] iōsēph tō uiō autou 6 ēn de ekei pēgē tou iakōb o oun iēsous kekopiakōs ek tēs odoiporias ekathezeto outōs epi tē pēgē ōra ēn ōs ektē

7 erchetai gunē ek tēs samareias antlēsai udōr legei autē o iēsous dos moi pein 8 oi gar mathētai autou apelēlutheisan eis tēn polin ina trophas agorasōsin 9 legei oun autō ē gunē ē samaritis pōs su ioudaios ōn par emou pein aiteis gunaikos samaritidos ousēs {WH: [ou } {UBS4: ou } gar sunchrōntai ioudaioi {WH: samaritais] } {UBS4: samaritais } 10 apekrithē iēsous kai eipen autē ei ēdeis tēn dōrean tou theou kai tis estin o legōn soi dos moi pein su an ētēsas auton kai edōken an soi udōr zōn 11 legei autō {UBS4: [ē gunē] } kurie oute antlēma echeis kai to phrear estin bathu pothen oun echeis to udōr to zōn 12 mē su meizōn ei tou patros ēmōn iakōb os edōken ēmin to phrear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta thremmata autou 13 apekrithē iēsous kai eipen autē pas o pinōn ek tou udatos toutou dipsēsei palin 14 os d an piē ek tou udatos ou egō dōsō autō ou mē dipsēsei eis ton aiōna alla to udōr o dōsō autō genēsetai en autō pēgē udatos allomenou eis zōēn aiōnion

15 legei pros auton ē gunē kurie dos moi touto to udōr ina mē dipsō mēde dierchōmai enthade antlein 16 legei autē upage phōnēson {WH: sou ton andra } {UBS4: ton andra sou } kai elthe enthade 17 apekrithē ē gunē kai eipen {WH: [autō] } {UBS4: autō } ouk echō andra legei autē o iēsous kalōs eipas oti andra ouk echō 18 pente gar andras esches kai nun on echeis ouk estin sou anēr touto alēthes eirēkas 19 legei autō ē gunē kurie theōrō oti prophētēs ei su 20 oi pateres ēmōn en tō orei toutō prosekunēsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou proskunein dei 21 legei autē o iēsous pisteue moi gunai oti erchetai ōra ote oute en tō orei toutō oute en ierosolumois proskunēsete tō patri 22 umeis proskuneite o ouk oidate ēmeis proskunoumen o oidamen oti ē sōtēria ek tōn ioudaiōn estin 23 alla erchetai ōra kai nun estin ote oi alēthinoi proskunētai proskunēsousin tō patri en pneumati kai alētheia kai gar o patēr toioutous zētei tous proskunountas auton 24 pneuma o theos kai tous proskunountas auton en pneumati kai alētheia dei proskunein 25 legei autō ē gunē oida oti messias erchetai o legomenos christos otan elthē ekeinos anangelei ēmin apanta 26 legei autē o iēsous egō eimi o lalōn soi

27 kai epi toutō ēlthan oi mathētai autou kai ethaumazon oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zēteis ē ti laleis met autēs 28 aphēken oun tēn udrian autēs ē gunē kai apēlthen eis tēn polin kai legei tois anthrōpois 29 deute idete anthrōpon os eipen moi panta {WH: a } {UBS4: osa } epoiēsa mēti outos estin o christos 30 exēlthon ek tēs poleōs kai ērchonto pros auton

31 en tō metaxu ērōtōn auton oi mathētai legontes rabbi phage 32 o de eipen autois egō brōsin echō phagein ēn umeis ouk oidate 33 elegon oun oi mathētai pros allēlous mē tis ēnenken autō phagein 34 legei autois o iēsous emon brōma estin ina poiēsō to thelēma tou pempsantos me kai teleiōsō autou to ergon 35 ouch umeis legete oti eti tetramēnos estin kai o therismos erchetai idou legō umin eparate tous ophthalmous umōn kai theasasthe tas chōras oti leukai eisin pros therismon ēdē 36 o therizōn misthon lambanei kai sunagei karpon eis zōēn aiōnion ina o speirōn omou chairē kai o therizōn 37 en gar toutō o logos estin alēthinos oti allos estin o speirōn kai allos o therizōn 38 egō apesteila umas therizein o ouch umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autōn eiselēluthate

39 ek de tēs poleōs ekeinēs polloi episteusan eis auton tōn samaritōn dia ton logon tēs gunaikos marturousēs oti eipen moi panta a epoiēsa 40 ōs oun ēlthon pros auton oi samaritai ērōtōn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo ēmeras 41 kai pollō pleious episteusan dia ton logon autou 42 tē te gunaiki elegon {WH: [oti] } {UBS4: oti } ouketi dia tēn sēn lalian pisteuomen autoi gar akēkoamen kai oidamen oti outos estin alēthōs o sōtēr tou kosmou

43 meta de tas duo ēmeras exēlthen ekeithen eis tēn galilaian 44 autos gar iēsous emarturēsen oti prophētēs en tē idia patridi timēn ouk echei 45 ote oun ēlthen eis tēn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta eōrakotes osa epoiēsen en ierosolumois en tē eortē kai autoi gar ēlthon eis tēn eortēn

46 ēlthen oun palin eis tēn kana tēs galilaias opou epoiēsen to udōr oinon kai ēn tis basilikos ou o uios ēsthenei en kapharnaoum 47 outos akousas oti iēsous ēkei ek tēs ioudaias eis tēn galilaian apēlthen pros auton kai ērōta ina katabē kai iasētai autou ton uion ēmellen gar apothnēskein 48 eipen oun o iēsous pros auton ean mē sēmeia kai terata idēte ou mē pisteusēte 49 legei pros auton o basilikos kurie katabēthi prin apothanein to paidion mou 50 legei autō o iēsous poreuou o uios sou zē episteusen o anthrōpos tō logō on eipen autō o iēsous kai eporeueto 51 ēdē de autou katabainontos oi douloi autou upēntēsan autō legontes oti o pais autou zē 52 eputheto oun tēn ōran par autōn en ē kompsoteron eschen eipan oun autō oti echthes ōran ebdomēn aphēken auton o puretos 53 egnō oun o patēr oti {UBS4: [en] } ekeinē tē ōra en ē eipen autō o iēsous o uios sou zē kai episteusen autos kai ē oikia autou olē 54 touto [de] palin deuteron sēmeion epoiēsen o iēsous elthōn ek tēs ioudaias eis tēn galilaian


<< John 4 >>
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Biblos.com Online Bible