Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 7
1 Corinthians 7 Tawallamat Tamajaq NT

Batu ta tǝqqalat azalaf

Batu tǝqqâlat aytedan win ǝzlăfnen

1Amaran daɣ batu ta tǝqqalat isǝstanan win di-du-tǝgam daɣ širawt ta di-du-tǝktabam, tǝnnam: «Ofa y alǝs ad aqqam wǝr inamansa ǝd tantut kuddeɣ ta izlaf.» 2Dǝr iga awen da za, fǝl ǝdǝrrǝg y igi n ǝzzǝna, ǝkkulluk n alǝs ofa ad ila tantut, ǝkkulluk ǝn tǝntut deɣ tǝla alǝs. 3Aget alǝs i taɣurǝs arat was iwwǝjjab a das-t-agu, tǝntut deɣ taget y alǝs-net awen da. 4Tantut wǝrgeɣ ǝnta a tǝttafat tanat daɣ tǝɣǝssa-net, alǝs-net a ittafan tanat-net. Alǝs ǝnta da, wǝrgeɣ ǝnta a ittafan tanat daɣ tǝɣǝssa-net; tantut-net a tat-ittafan. 5Daɣ adi ad wǝr tǝnǝmǝgdǝlam iman-nawan ar s ad tǝnimardam s adi daɣ temert tǝskâtam i tǝwatriwen. As tǝɣrad, tǝqqǝlam tǝmǝwit ta tǝwwǝjjabat fǝl alǝs ǝd tǝntut-net, fǝl tǝksǝda n ad ibʼas tǝnnodam daɣ man-nawan, igrǝw sǝr-wan Aššaytan tarrayt s a kawan-ajjarrab. 6Arat wa ǝnneɣ ǝddi, turagat n igi-net a kawan-ǝkfeɣ, wǝrgeɣ ammar a kawan-sǝr-ǝs-ǝgeɣ. 7Nak ǝsidarana a dǝr-i olân aytedan kul, ǝfrǝgan ad aqqamin wǝr ǝzlefan; mišan ya akkiyyan daɣ-na ǝd tǝhǝkkut ta das-iga Mǝššina. Wiyyad daɣ-na wǝr ǝfregan ad wǝr ǝzlefan, wiyyad ǝgrâwan tǝhǝkkut tǝmosat fǝrregat y amaɣras.

8Amaran meddan win as aba šidoden-nasan, ǝd tǝdoden šin as aba meddan-nasnat, ofa ad agin awa ǝgeɣ, aqqamin da wǝr ǝzlefan. 9Mišan as imos as wǝr ǝfregan adi, wǝdi ǝzlǝfanet; fǝlas ofa y awedan ad izlǝf, aqqam da wǝr isabbalaglag deran ǝwǝl-net.

10Aytedan amaran win ǝzlafnen, omâraq-qan s as: tantut ad wǝr tammazzay d alǝs-net. Ǝmǝli a innan adi, wǝrge nak. 11Mišan as imos as tǝmmǝzzay dǝr-ǝs, wǝdi taqqamet wǝr tǝzlef, madeɣ taknu d alǝs-net tǝqqǝl-tu; alǝs ǝnta da ad wǝr izǝmmǝzzǝy taɣurǝs.

12Aytedan amaran win hadatnen, ǝnneɣ-asan: Amadray daɣ ǝddin was wǝr tǝzzǝgzan tantut-net ǝs Ɣaysa, eges tǝrḍa s a tat-ittâf, wǝdi a tat-wǝr-izǝmmǝzzǝy. Batu tǝdi, nak a tat-igan, wǝrge Ǝmǝli. 13Tantut deɣ ta n tamadrayt daɣ ǝddin, tas wǝr izzǝgzan alǝs-net ǝs Ɣaysa, eges igla irâ a ɣur-ǝs tǝlla, tǝdi a tu-wǝr-tǝfǝl. 14Fǝlas alǝs wǝdi wǝr nǝzzǝgzan ǝddi, zǝddîg id tantut-net a tǝmosat iyyat daɣ mǝdrayan daɣ zǝgzan ǝs Ɣaysa. Tantut deɣ tǝdi wǝr nǝzzǝgzan ǝs Ɣaysa ǝddi, tǝzǝddîg id alǝs-net a imosan iyyan daɣ mǝdrayan daɣ zǝgzan ǝs Ɣaysa. Adi a izzǝzdagan bararan-nasan, mišan ǝnnar wǝr iga adi, bararan-nasan ehan ǝn taxxaramt a daq-qan ǝlăn. 15Dǝr iga awen daɣ, wa daɣ-san wǝr nǝzzǝgzan, gǝr za alǝs wala tantut, as ira ǝmǝzzǝy ǝn wa hadan, ammazzayet dǝr-ǝs. Amadray daɣ ǝzǝgzan wǝdi, madeɣ tamadrayt tǝdi, wǝr t-idu-z-iqqǝl ǝššǝriɣa n adi, fǝlas Mǝššina, tǝmǝddurt iha alxer as ira a tat-tǝgâm. 16Ma issanan, mijas kam ta n tǝmǝzzegzǝnt ǝs Ɣaysa a du-z-awǝyan s alǝs-nam ad igrǝw efsan? Kay da, alǝs wa n ǝmǝzzegzǝn ǝs Ɣaysa, ma issanan mijas kay a du-z-awǝyan ǝs tǝntut-nak ad tǝgrǝw efsan?

17Amaran aytedan win wǝr nǝmos win-di akkiyyan aglet daɣ alxalat ta daq-qu iga Ǝmǝli Ɣaysa tǝmos tǝhǝkkut-net, s ǝnta a iha as t-iɣra Mǝššina. Ammar wǝdi a taggaɣ ǝlkǝnisaten kul.

Awedan kul aqqamiwet daɣ alxalat ta iha

18Kud awedan imminkad as t-id-iɣra Mǝššina, wǝdi a das-wǝr-iqqǝl adi asakor. Kud deɣ awedan wǝr immǝnkad as t-id-iɣra Mǝššina, ad wǝr igmǝy d ad itǝwǝsǝmmǝnkǝd. 19Ǝmǝnkǝd wala iba-net wǝrgeɣ ǝnta a imosan arat, amazal s ammaran ǝn Mǝššina a t-imosan. 20Akk awedan aglet daɣ alxalat ta iha as t-id-iɣra Mǝššina.

21Kud as kay-d-iɣra Mǝššina akli a tǝmosaɣ, a kay-wǝr-iššǝwǝš adi; mišan as tǝgrawa tarrayt ǝs tǝdarfit, a sǝr-ǝs wǝr tugǝya, kalar darfat. 22Fǝlas awedan wa imosan akli as t-id-iɣra Mǝššina y a tu-tǝmǝl tassaq gar-es d Ǝmǝli, wǝdi ad iqqǝl adaraf n Ǝmǝli. Ǝmmǝk di daɣ âs awedan wa wǝr nǝmos akli, ǝnta da as t-id-iɣra Mǝššina, ad iqqal akli n Ǝlmǝsix. 23Ǝmǝli a irzǝman fall-awan, isǝddǝrfat-kawan; daɣ adi ad wǝr tayyim aytedan agin-kawan eklan. 24Imǝdrayan-in, akkiyyan daɣ-wan aglet iga attama-net daɣ Mǝššina, aqqam ǝnta da daɣ alxalat ta iha as t-id-iɣra Mǝššina.

Batu tǝqqalat aytedan win wǝr nǝzlef

25Amaran daɣ batu ta tǝqqalat aytedan win wǝr ides azalaf, wǝr di-ikfa Mǝššina ammar waliyyan y-asan; mišan a dawan-agaɣ ǝnnǝsixa, ǝnnǝsixa di da ig-âwan-tu alǝs igrâwan daɣ ǝhǝnǝtta n Ǝmǝli tišit n awedan issiflasan.

26Azzaman n alɣazab a fall-anaɣ ǝganen, daɣ adi illa ɣur-i as, ofa y akk awedan kul ad aglu daɣ alxalat ta iha. 27Kud kay tǝsimarkasa ǝd tantut, ad wǝr tǝgmǝya d a dǝr-ǝs tammazzaya. Kud wǝr tǝzlefa, a dǝr-ǝs wǝr tǝgmǝya. 28Dǝr iga awen da ya, as tǝzlafa, wǝrge abakkad a tǝgeɣ; tantut deɣ ta wǝr ides azalaf, as tǝzlaf, wǝrgeɣ abakkad a tǝga; mišan ya aytedan win ǝzlafnen daɣ azzaman win, ad ǝnǝyan tǝssust labasat s ǝnta as areɣ a tan-agǝza daɣ-as.

29Awa fǝl dawan-gannaɣ adi, imǝdrayan-in, as, tǝsǝlkamt n alwaq a nǝha da. Daɣ adi a ibazan ɣur ǝmǝrǝdda, wala aytedan win ǝzlafnen, aginet as šilat n as wǝr ǝzlefan, 30win hallinen šilat n as wǝr hǝllin, win falawasnen šilat n as wǝr falawasan, win du-zanzinen deɣ ǝttǝfanet as arat wa d-ǝzǝnzan wǝr t-ǝlen, 31amaran aytedan win sattaɣmalnen aratan n ǝddǝnet ta, a daɣ-san wǝr zǝzzǝwen, fǝlas arat kul wa itaggan daɣ ǝddǝnet ta nǝha da, ta n ǝɣrud a iha.

32Nak amaran a ǝreɣ ad tagim tǝmǝddurt daɣ kawan-wǝr-iššǝwǝš wala. Alǝs wa wǝr nǝzlef, ifrâg ǝddǝguz daɣ igi n aratan win fall-as ira Ǝmǝli, fǝlas igammay d ǝmmǝk was zʼigrǝz y Ǝmǝli. 33Mišan alǝs wa izlafan, šiɣawšiwen n ǝddǝnet a daɣ idaggaz igammay ǝmmǝk was tu-za-tiru taɣurǝs; 34tǝzzar tuzan ǝnnǝyat-net gǝr tara n igi n awa tara tǝntut-net d awa ira Mǝššina. Amaran tantut ta wǝr nǝzlef ǝd ta wǝr ides azalaf, ǝfrâgnat ǝddǝguz daɣ igi n aratan win fall-asnat ira Ǝmǝli, fǝlas ǝranat ad ǝskǝtnat tǝmǝddurt-nasnat ketnet y ǝlɣibada n Ǝmǝli; mišan tantut ta tǝzlafat, šiɣawšiwen šin ǝddǝnet a daɣ tǝdaggaz, tǝgammay ǝmmǝk was tat-z-iru alǝs-net. 35Arat wa ǝnneɣ da, tǝnfa-nawan a daɣ-wan t-ǝnneɣ, wǝrgeɣ ǝzuk iyyan a kawan-sawara. Kalar tara a ǝgeɣ ad tagim awa inahaggan, tǝlkǝmam y Ǝmǝli s ǝwǝl iyyanda.

36As iga alǝs arkawal n azalaf i tǝmidit-net har d-ewad alwaq wa daɣ ihor a tat-izlaf, amaran iksud ǝsǝkkǝrukǝd-net, wǝdi izlǝfet-tat, kud adi a ira, wǝr imos awen abakkad. 37Mišan alǝs wa d-inkaran gar-es ǝd man-net isammarkas as wǝr zʼizlǝf tantut ta dǝr imarakan azalaf, amaran imos awedan ifrâgan daɣ man-net, wǝdi igâ arat ihossayan. 38Daɣ adi awedan wa issǝndan arkawal n azalaf i tǝmidit-net, iga arat ihossayan; mišan of-ay wa igan tanat n a tat-wǝr-izlef.

39Tantut tǝzlâfat ilzâm-tat amel ɣur alǝs-net iket iddâr. Mišan as t-aba, ad tilu tarrayt n azalaf n iyyan alǝs wa tara, eges kundaba wa izzǝgzanan s Ǝmǝli Ɣaysa. 40Mišan nak daɣ iduf wa-nin, ogar ǝbbǝlǝl wa za tagu as tǝqqim wǝr tǝzlef. Infas wa Zǝddigan ǝn Mǝššina a di-isassagan iduf wǝdi, amaran Infas en daɣ as ǝgeɣ iduf n âs ǝgrâwaq-qu.

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


1 Corinthians 6
Top of Page
Top of Page