1 Corinthians 7:34
New International Version
and his interests are divided. An unmarried woman or virgin is concerned about the Lord's affairs: Her aim is to be devoted to the Lord in both body and spirit. But a married woman is concerned about the affairs of this world--how she can please her husband.

New Living Translation
His interests are divided. In the same way, a woman who is no longer married or has never been married can be devoted to the Lord and holy in body and in spirit. But a married woman has to think about her earthly responsibilities and how to please her husband.

English Standard Version
and his interests are divided. And the unmarried or betrothed woman is anxious about the things of the Lord, how to be holy in body and spirit. But the married woman is anxious about worldly things, how to please her husband.

Berean Study Bible
and his interests are divided. The unmarried woman or virgin is concerned about the work of the Lord, how she can be holy in both body and spirit. But the married woman is concerned about the affairs of this world, how she can please her husband.

New American Standard Bible
and his interests are divided. The woman who is unmarried, and the virgin, is concerned about the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit; but one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband.

King James Bible
There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.

Holman Christian Standard Bible
and his interests are divided. An unmarried woman or a virgin is concerned about the things of the Lord, so that she may be holy both in body and in spirit. But a married woman is concerned about the things of the world--how she may please her husband.

International Standard Version
and so his attention is divided. An unmarried woman or virgin is concerned about the affairs of the Lord, so that she may be holy in body and spirit. But a married woman is concerned about the affairs of this world, that is, about how she can please her husband.

NET Bible
and he is divided. An unmarried woman or a virgin is concerned about the things of the Lord, to be holy both in body and spirit. But a married woman is concerned about the things of the world, how to please her husband.

Aramaic Bible in Plain English
But there is a distinction between a wife and a virgin. She who has not ever had a husband thinks upon our Lord that she may be holy in her body and her spirit, and whoever has a husband thinks of the world so that she may please her husband.

GOD'S WORD® Translation
His attention is divided. An unmarried woman or a virgin is concerned about the Lord's things so that she may be holy in body and in spirit. But the married woman is concerned about earthly things, [that is,] about how she can please her husband.

Jubilee Bible 2000
There is a difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman cares for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit; but she that is married cares for the things of the world, how she may please her husband.

King James 2000 Bible
There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman cares for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married cares for the things of the world, how she may please her husband.

American King James Version
There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman cares for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married cares for the things of the world, how she may please her husband.

American Standard Version
and is divided.'so also the woman that is unmarried and the virgin is careful for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married is careful for the things of the world, how she may please her husband.

Douay-Rheims Bible
And the unmarried woman and the virgin thinketh on the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit. But she that is married thinketh on the things of the world, how she may please her husband.

Darby Bible Translation
There is a difference between the wife and the virgin. The unmarried cares for the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit; but she that has married cares for the things of the world, how she shall please her husband.

English Revised Version
And there is a difference also between the wife and the virgin. She that is unmarried is careful for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married is careful for the things of the world, how she may please her husband.

Webster's Bible Translation
There is a difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman is anxious for the things of the Lord, that she may be holy, both in body and in spirit: but she that is married, is anxious for the things of the world, how she may please her husband.

Weymouth New Testament
There is a difference too between a married and an unmarried woman. She who is unmarried concerns herself with the Lord's business--that she may be holy both in body and spirit; but the married woman concerns herself with the business of the world--how she shall please her husband.

World English Bible
There is also a difference between a wife and a virgin. The unmarried woman cares about the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit. But she who is married cares about the things of the world--how she may please her husband.

Young's Literal Translation
The wife and the virgin have been distinguished: the unmarried is anxious for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit, and the married is anxious for the things of the world, how she shall please the husband.

1 Korinthiërs 7:34 Afrikaans PWL
Daar is ook verskil tussen ’n vrou en ’n maagd: die ongetroude gee om vir die dinge van haar Meester, om afgesonderd te wees na liggaam sowel as na gees, maar die getroude gee om vir die dinge van die wêreld, hoe sy haar man sal tevrede stel.

1 e Korintasve 7:34 Albanian
Ka dallim gruaja nga virgjëresha; e pamartuara kujdeset për gjërat e Zotit që të jetë e shenjtë në trup e në frymë, kurse e martuara kujdeset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqejë burrit.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 7:34 Arabic: Smith & Van Dyke
ان بين الزوجة والعذراء فرقا. غير المتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا. واما المتزوجة فتهتم في ما للعالم كيف ترضي رجلها

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:34 Armenian (Western): NT
Նոյնպէս տարբերութիւն կայ ամուսնացած կնոջ եւ կոյսին միջեւ. չամուսնացած կինը կը հոգայ Տէրոջ բաները, որպէսզի ինք սուրբ ըլլայ մարմինով ու հոգիով. իսկ ամուսնացած կինը կը հոգայ աշխարհի բաները, թէ ի՛նչպէս հաճեցնէ իր ամուսինը:

1 Corinthianoetara. 7:34 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Diuers dirade emazte ezcondua eta virginá: emazte ezcondu gabeac, artha du Iaunaren diraden gaucéz, gorputzez eta spirituz sainda dençát: baina emazte ezconduac, artha du munduco gaucéz, nolatan senharraren gogaraco daten.

De Krenter A 7:34 Bavarian
Er ist halt hin und hergrissn. Und d Witib und d Junggfrau sorgnd si um yn n +Herrn sein Sach, däß s iem zuegweiht seind naach Leib und Geist. De Verheirette dyrgögn tuet si mit n Alltag abhin und däß s is yn irn +Man rechtmacht.

1 Коринтяни 7:34 Bulgarian
Тъй също има разлика и между жена и девица. Неомъжената се грижи за това, което е Господно, за да бъде света и в тяло и в дух; а омъжената се грижи за това, което е световно, как да угажда на мъжа си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這樣他就分心了。未婚女子和童貞女子掛慮主的事,以致身體和心靈都得以聖潔;而結了婚的婦女掛慮世界的事,是要怎樣討丈夫的喜悅。

中文标准译本 (CSB Simplified)
这样他就分心了。未婚女子和童贞女子挂虑主的事,以致身体和心灵都得以圣洁;而结了婚的妇女挂虑世界的事,是要怎样讨丈夫的喜悦。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
婦人和處女也有分別。沒有出嫁的,是為主的事掛慮,要身體、靈魂都聖潔;已經出嫁的,是為世上的事掛慮,想怎樣叫丈夫喜悅。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
妇人和处女也有分别。没有出嫁的,是为主的事挂虑,要身体、灵魂都圣洁;已经出嫁的,是为世上的事挂虑,想怎样叫丈夫喜悦。

歌 林 多 前 書 7:34 Chinese Bible: Union (Traditional)
婦 人 和 處 女 也 有 分 別 。 沒 有 出 嫁 的 , 是 為 主 的 事 罣 慮 , 要 身 體 、 靈 魂 都 聖 潔 ; 已 經 出 嫁 的 , 是 為 世 上 的 事 罣 慮 , 想 怎 樣 叫 丈 夫 喜 悅 。

歌 林 多 前 書 7:34 Chinese Bible: Union (Simplified)
妇 人 和 处 女 也 有 分 别 。 没 有 出 嫁 的 , 是 为 主 的 事 ? 虑 , 要 身 体 、 灵 魂 都 圣 洁 ; 已 经 出 嫁 的 , 是 为 世 上 的 事 ? 虑 , 想 怎 样 叫 丈 夫 喜 悦 。

Prva poslanica Korinæanima 7:34 Croatian Bible
pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.

První Korintským 7:34 Czech BKR
Rozdílnéť jsou jistě žena a panna. Nevdaná pečuje o to, což jest Páně, aby byla svatá i tělem i duchem, ale vdaná pečuje o věci světa, kterak by se líbila muži.

1 Korinterne 7:34 Danish
Og der er ogsaa Forskel imellem Hustruen og Jomfruen. Den ugifte er bekymret for de Ting, som høre Herren til, for at hun kan være hellig baade paa Legeme og Aand; men den gifte er bekymret for det, som hører Verden til, hvor ledes hun kan behage Manden.

1 Corinthiërs 7:34 Dutch Staten Vertaling
Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest; maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij den man zal behagen.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

Westcott and Hort 1881
καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

RP Byzantine Majority Text 2005
Μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. Ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί.

Greek Orthodox Church 1904
μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί.

Tischendorf 8th Edition
καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

Scrivener's Textus Receptus 1894
μεμέρισται ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί.

Stephanus Textus Receptus 1550
μεμέρισται ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και μεμερισται και η γυνη η αγαμος και η παρθενος μεριμνα τα του κυριου ινα η αγια [και] τω σωματι και τω πνευματι η δε γαμησασα μεριμνα τα του κοσμου πως αρεση τω ανδρι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και μεμερισται και η γυνη και η παρθενος η αγαμος μεριμνα τα του κυριου ινα η αγια και τω σωματι και τω πνευματι η δε γαμησασα μεριμνα τα του κοσμου πως αρεση τω ανδρι

Stephanus Textus Receptus 1550
μεμερισται η γυνη και η παρθενος η αγαμος μεριμνα τα του κυριου ινα η αγια και σωματι και πνευματι η δε γαμησασα μεριμνα τα του κοσμου πως αρεσει τω ανδρι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μεμερισται η γυνη και η παρθενος. η αγαμος μεριμνα τα του Κυριου, ινα η αγια και σωματι και πνευματι· η δε γαμησασα μεριμνα τα του κοσμου, πως αρεσει τω ανδρι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μεμερισται και η γυνη και η παρθενος η αγαμος μεριμνα τα του κυριου ινα η αγια και σωματι και πνευματι η δε γαμησασα μεριμνα τα του κοσμου πως αρεσει τω ανδρι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και μεμερισται και η γυνη η αγαμος και η παρθενος μεριμνα τα του κυριου ινα η αγια {VAR1: [και] } {VAR2: και } τω σωματι και τω πνευματι η δε γαμησασα μεριμνα τα του κοσμου πως αρεση τω ανδρι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai memeristai. kai hē gynē hē agamos kai hē parthenos merimna ta tou Kyriou, hina ē hagia kai tō sōmati kai tō pneumati; hē de gamēsasa merimna ta tou kosmou, pōs aresē tō andri.

kai memeristai. kai he gyne he agamos kai he parthenos merimna ta tou Kyriou, hina e hagia kai to somati kai to pneumati; he de gamesasa merimna ta tou kosmou, pos arese to andri.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai memeristai. kai hē gynē hē agamos kai hē parthenos merimna ta tou kyriou, hina ē hagia kai tō sōmati kai tō pneumati; hē de gamēsasa merimna ta tou kosmou, pōs aresē tō andri.

kai memeristai. kai he gyne he agamos kai he parthenos merimna ta tou kyriou, hina e hagia kai to somati kai to pneumati; he de gamesasa merimna ta tou kosmou, pos arese to andri.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai memeristai kai ē gunē kai ē parthenos ē agamos merimna ta tou kuriou ina ē agia kai tō sōmati kai tō pneumati ē de gamēsasa merimna ta tou kosmou pōs aresē tō andri

kai memeristai kai E gunE kai E parthenos E agamos merimna ta tou kuriou ina E agia kai tO sOmati kai tO pneumati E de gamEsasa merimna ta tou kosmou pOs aresE tO andri

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
memeristai kai ē gunē kai ē parthenos ē agamos merimna ta tou kuriou ina ē agia kai sōmati kai pneumati ē de gamēsasa merimna ta tou kosmou pōs aresei tō andri

memeristai kai E gunE kai E parthenos E agamos merimna ta tou kuriou ina E agia kai sOmati kai pneumati E de gamEsasa merimna ta tou kosmou pOs aresei tO andri

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
memeristai ē gunē kai ē parthenos ē agamos merimna ta tou kuriou ina ē agia kai sōmati kai pneumati ē de gamēsasa merimna ta tou kosmou pōs aresei tō andri

memeristai E gunE kai E parthenos E agamos merimna ta tou kuriou ina E agia kai sOmati kai pneumati E de gamEsasa merimna ta tou kosmou pOs aresei tO andri

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
memeristai ē gunē kai ē parthenos ē agamos merimna ta tou kuriou ina ē agia kai sōmati kai pneumati ē de gamēsasa merimna ta tou kosmou pōs aresei tō andri

memeristai E gunE kai E parthenos E agamos merimna ta tou kuriou ina E agia kai sOmati kai pneumati E de gamEsasa merimna ta tou kosmou pOs aresei tO andri

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Westcott/Hort - Transliterated
kai memeristai kai ē gunē ē agamos kai ē parthenos merimna ta tou kuriou ina ē agia [kai] tō sōmati kai tō pneumati ē de gamēsasa merimna ta tou kosmou pōs aresē tō andri

kai memeristai kai E gunE E agamos kai E parthenos merimna ta tou kuriou ina E agia [kai] tO sOmati kai tO pneumati E de gamEsasa merimna ta tou kosmou pOs aresE tO andri

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:34 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai memeristai kai ē gunē ē agamos kai ē parthenos merimna ta tou kuriou ina ē agia {WH: [kai] } {UBS4: kai } tō sōmati kai tō pneumati ē de gamēsasa merimna ta tou kosmou pōs aresē tō andri

kai memeristai kai E gunE E agamos kai E parthenos merimna ta tou kuriou ina E agia {WH: [kai]} {UBS4: kai} tO sOmati kai tO pneumati E de gamEsasa merimna ta tou kosmou pOs aresE tO andri

1 Korintusi 7:34 Hungarian: Karoli
Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében; a ki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének.

Al la korintanoj 1 7:34 Esperanto
Kaj estas diferenco ankaux inter edzino kaj virgulino. La needzinigxinto prizorgas la aferojn de la Sinjoro, por ke sxi estu sankta korpe kaj spirite; sed la edzinigxinto prizorgas la aferojn de la mondo, kiamaniere sxi povos placxi al sia edzo.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 7:34 Finnish: Bible (1776)
Nämät ovat eroitetut, vaimo ja neitsy, joka ei naitu ole, se murehtii niitä, jotka Herran ovat, että hän pyhä olis sekä ruumiilla että hengellä; mutta se, joka naitu on, murehtii maailmallisista, kuinka hänen pitää miehellensä kelpaaman.

1 Corinthiens 7:34 French: Darby
Il y a une difference entre la femme et la vierge: celle qui n'est pas mariee a le coeur occupe des choses du Seigneur, pour etre sainte, et de corps et d'esprit; mais celle qui s'est mariee a le coeur occupe des choses du monde, comment elle plaira à son mari.

1 Corinthiens 7:34 French: Louis Segond (1910)
Il y a de même une différence entre la femme et la vierge: celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit; et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari.

1 Corinthiens 7:34 French: Martin (1744)
La femme qui n'est point mariée, et la vierge, a soin des choses qui sont du Seigneur, pour être sainte de corps et d'esprit; mais celle qui est mariée a soin des choses qui sont du monde, comment elle plaira à son mari.

1 Korinther 7:34 German: Modernized
Welche nicht freiet, die sorget, was dem HERRN angehöret, daß sie heilig sei, beide, am Leibe und auch am Geist; die aber freiet, die sorget, was der Welt angehöret, wie sie dem Manne gefalle.

1 Korinther 7:34 German: Luther (1912)
welche nicht freit, die sorgt, was dem HERRN angehört, daß sie heilig sei am Leib und auch am Geist; die aber freit, die sorgt, was der Welt angehört, wie sie dem Manne gefalle.

1 Korinther 7:34 German: Textbibel (1899)
Desgleichen die Frau, die keinen Mann hat, so wie die Jungfrau sorgt für des Herrn Sache, auf daß sie sei heilig an Leib und Geist. Die sich verehelicht, sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Manne gefalle.

1 Corinzi 7:34 Italian: Riveduta Bible (1927)
E v’è anche una differenza tra la donna maritata e la vergine: la non maritata ha cura delle cose del Signore, affin d’esser santa di corpo e di spirito; ma la maritata ha cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere al marito.

1 Corinzi 7:34 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Vi è differenza tra la donna e la vergine; quella che non è maritata ha cura delle cose del Signore, acciocchè sia santa di corpo e di spirito; ma la maritata ha cura delle cose del mondo, come ella sia per piacere al marito.

1 KOR 7:34 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
dan hatinya bercabang dua. Maka perempuan yang tiada bersuami itu dan perawan sangat ingat akan perkara daripada Tuhan, supaya ia kudus, baik tubuh baik rohnya. Tetapi perempuan yang bersuami itu sangat ingat akan perkara dunia, yaitu bagaimana ia dapat membuat suaminya berkenan akan dia.

1 Corinthians 7:34 Kabyle: NT
Akken daɣen tameṭṭut ur nezwiǧ ara akk-d țlemẓit ; țxemmiment kan ɣef lecɣal n Sidi Ṛebbi iwakken ad ilint ț-țiqeddacin-ines s lǧețțat-nsent d ṛṛuḥ-nsent ; meɛna tin izewǧen tețxemmim kan ɣef lecɣal n ddunit d wamek ara teɛǧeb i wergaz-is.

고린도전서 7:34 Korean
시집 가지 않은 자와 처녀는 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려 하되 시집 간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여야 남편을 기쁘게 할꼬 하느니라

I Corinthios 7:34 Latin: Vulgata Clementina
Et mulier innupta, et virgo, cogitat quæ Domini sunt, ut sit sancta corpore, et spiritu. Quæ autem nupta est, cogitat quæ sunt mundi, quomodo placeat viro.

Korintiešiem 1 7:34 Latvian New Testament
Arī neprecētā sieviete un jaunava domā par to, kas ir Kunga, lai būtu svēta miesā un garā; bet precētā domā par pasaules lietām, kā patikt vīram.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 7:34 Lithuanian
Yra skirtumas tarp žmonos ir mergaitės. Netekėjusi moteris rūpinasi Viešpaties reikalais, kad būtų šventa kūnu ir dvasia, o ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais­kaip patikti vyrui.

1 Corinthians 7:34 Maori
Na tera ano te mea i rereke ai te wahine whai hoa i te wahine. Ko te wahine takakau, tana e manukanuka ai ko nga mea a te Ariki, kia tapu tahi ai te tinana me te wairua: ko te wahine whai hoa ia ka manukanuka ki nga mea o te ao, me pehea tana wh akamanawareka ki tana tane.

1 Korintierne 7:34 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det er forskjell på hustruen og jomfruen; den ugifte kvinne har omsorg for det som hører Herren til, at hun kan være hellig både på legeme og ånd; men den gifte kvinne har omsorg for det som hører verden til, hvorledes hun kan tekkes sin mann.

1 Corintios 7:34 Spanish: La Biblia de las Américas
y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu; pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.

1 Corintios 7:34 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu; pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.

1 Corintios 7:34 Spanish: Reina Valera Gómez
También hay diferencia entre la casada y la virgen. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo ha de agradar a su marido.

1 Corintios 7:34 Spanish: Reina Valera 1909
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella: la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu: mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo ha de agradar á su marido.

1 Corintios 7:34 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Hay diferencia entre la mujer casada y la virgen, La mujer no casada tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu; mas la casada tiene cuidado de las cosas que son del mundo, cómo ha de agradar a su marido.

1 Coríntios 7:34 Bíblia King James Atualizada Português
e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar seu marido.

1 Coríntios 7:34 Portugese Bible
e está dividido. A mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito; a casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido.   

1 Corinteni 7:34 Romanian: Cornilescu
Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfîntă şi cu trupul şi cu duhul; iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei.

1-е Коринфянам 7:34 Russian: Synodal Translation (1876)
незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу.

1-е Коринфянам 7:34 Russian koi8r
незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу.

1 Corinthians 7:34 Shuar New Testament
N·nisan nuwa Nßtsasha nuatkamusha Niishßa Enentßimiainiawai. Nuwa natsa Y·snan Enentßimtawai ni Ayashφsha ni Wakanφsha tuke Y·sjai shiir Atφ tusa. Tura Nußtkamuka ju nunkanmayan Enentßimtawai ni Aishrφn shiir Enentßimtiksattsa.

1 Korinthierbrevet 7:34 Swedish (1917)
och så är hans hjärta delat. Likaså ägnar den kvinna, som icke längre är gift eller som är jungfru, sin omsorg åt vad som hör Herren till, att hon må vara helig till både kropp och ande; men den gifta kvinnan ägnar sin omsorg åt vad som hör världen till, huru hon skall behaga sin man.

1 Wakorintho 7:34 Swahili NT
naye amegawanyika. Mwanamke asiyeolewa au bikira hujishughulisha na mambo ya Bwana apate kujitolea mwili na roho kwa Bwana. Lakini mwanamke aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mumewe.

1 Mga Taga-Corinto 7:34 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaing walang asawa at ang dalaga, ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man; nguni't ang babaing may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 7:34 Tawallamat Tamajaq NT
tǝzzar tuzan ǝnnǝyat-net gǝr tara n igi n awa tara tǝntut-net d awa ira Mǝššina. Amaran tantut ta wǝr nǝzlef ǝd ta wǝr ides azalaf, ǝfrâgnat ǝddǝguz daɣ igi n aratan win fall-asnat ira Ǝmǝli, fǝlas ǝranat ad ǝskǝtnat tǝmǝddurt-nasnat ketnet y ǝlɣibada n Ǝmǝli; mišan tantut ta tǝzlafat, šiɣawšiwen šin ǝddǝnet a daɣ tǝdaggaz, tǝgammay ǝmmǝk was tat-z-iru alǝs-net.

1 โครินธ์ 7:34 Thai: from KJV
มีความแตกต่างกันด้วยระหว่างภรรยาและสาวพรหมจารี หญิงที่ยังไม่แต่งงานก็สาละวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจ แต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สาละวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทำสิ่งซึ่งเป็นที่พอใจของสามี

1 Korintliler 7:34 Turkish
Böylece ilgisi bölünür. Evli olmayan kadın ya da kız hem bedence hem ruhça kutsal olmak amacıyla Rabbin işleri için kaygılanır. Evli kadınsa kocasını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır.

1 Коринтяни 7:34 Ukrainian: NT
Єсть (також) ріжннця між жінкою і дівицею: Незамужня журить ся про Господнє, щоб бути сьвятою тїлом і духом; а замужня журить ся про сьвітове, як угодити мужові.

1 Corinthians 7:34 Uma New Testament
alaa-na mopenga nono-na. Wae wo'o posisalaa tobine to motomanei pai' to uma motomanei. Tobine to uma motomanei ba toronaa ntora mpenonoi Pue' -i-wadi, apa' konoa-na bona katuwu' -na pahalolia hi Pue' -wadi. Aga tobine to motomanei, mpenonoi wo'o-i dunia' tohe'i, doko' mpakagoe' nono tomane-na.

1 Coâ-rinh-toâ 7:34 Vietnamese (1934)
Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy: ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh; nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình.

1 Corinthians 7:33
Top of Page
Top of Page