PROS KORINTHIOUS A΄ 7
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1peri de ōn egrapsate kalon anthrōpō gunaikos mē aptesthai 2dia de tas porneias ekastos tēn eautou gunaika echetō kai ekastē ton idion andra echetō 3tē gunaiki o anēr tēn opheilēn apodidotō omoiōs de kai ē gunē tō andri 4ē gunē tou idiou sōmatos ouk exousiazei alla o anēr omoiōs de kai o anēr tou idiou sōmatos ouk exousiazei alla ē gunē 5mē apostereite allēlous ei mēti an ek sumphōnou pros kairon ina scholasēte tē proseuchē kai palin epi to auto ēte ina mē peirazē umas o satanas dia tēn akrasian umōn 6touto de legō kata sungnōmēn ou kat epitagēn 7thelō de pantas anthrōpous einai ōs kai emauton alla ekastos idion echei charisma ek theou o men outōs o de outōs

8legō de tois agamois kai tais chērais kalon autois ean meinōsin ōs kagō 9ei de ouk enkrateuontai gamēsatōsan kreitton gar estin gamein ē purousthai

10tois de gegamēkosin parangellō ouk egō alla o kurios gunaika apo andros mē chōristhēnai 11ean de kai chōristhē menetō agamos ē tō andri katallagētō kai andra gunaika mē aphienai

12tois de loipois legō egō ouch o kurios ei tis adelphos gunaika echei apiston kai autē suneudokei oikein met autou mē aphietō autēn 13kai gunē ētis ei tis echei andra apiston kai outos suneudokei oikein met autēs mē aphietō ton andra 14ēgiastai gar o anēr o apistos en tē gunaiki kai ēgiastai ē gunē ē apistos en tō adelphō epei ara ta tekna umōn akatharta estin nun de agia estin 15ei de o apistos chōrizetai chōrizesthō ou dedoulōtai o adelphos ē ē adelphē en tois toioutois en de eirēnē keklēken umas o theos 16ti gar oidas gunai ei ton andra sōseis ē ti oidas aner ei tēn gunaika sōseis

17ei mē ekastō ōs memeriken o kurios ekaston ōs keklēken o theos outōs peripateitō kai outōs en tais ekklēsiais pasais diatassomai 18peritetmēmenos tis eklēthē mē epispasthō en akrobustia keklētai tis mē peritemnesthō 19ē peritomē ouden estin kai ē akrobustia ouden estin alla tērēsis entolōn theou 20ekastos en tē klēsei ē eklēthē en tautē menetō

21doulos eklēthēs mē soi meletō all ei kai dunasai eleutheros genesthai mallon chrēsai 22o gar en kuriō klētheis doulos apeleutheros kuriou estin omoiōs o eleutheros klētheis doulos estin christou 23timēs ēgorasthēte mē ginesthe douloi anthrōpōn 24ekastos en ō eklēthē adelphoi en toutō menetō para theō

25peri de tōn parthenōn epitagēn kuriou ouk echō gnōmēn de didōmi ōs ēleēmenos upo kuriou pistos einai 26nomizō oun touto kalon uparchein dia tēn enestōsan anankēn oti kalon anthrōpō to outōs einai 27dedesai gunaiki mē zētei lusin lelusai apo gunaikos mē zētei gunaika 28ean de kai gamēsēs ouch ēmartes kai ean gēmē ē parthenos ouch ēmarten thlipsin de tē sarki exousin oi toioutoi egō de umōn pheidomai 29touto de phēmi adelphoi o kairos sunestalmenos estin to loipon ina kai oi echontes gunaikas ōs mē echontes ōsin 30kai oi klaiontes ōs mē klaiontes kai oi chairontes ōs mē chairontes kai oi agorazontes ōs mē katechontes 31kai oi chrōmenoi ton kosmon ōs mē katachrōmenoi paragei gar to schēma tou kosmou toutou

32thelō de umas amerimnous einai o agamos merimna ta tou kuriou pōs aresē tō kuriō 33o de gamēsas merimna ta tou kosmou pōs aresē tē gunaiki 34kai memeristai kai ē gunē kai ē parthenos ē agamos merimna ta tou kuriou ina ē agia kai tō sōmati kai tō pneumati ē de gamēsasa merimna ta tou kosmou pōs aresē tō andri 35touto de pros to umōn autōn sumphoron legō ouch ina brochon umin epibalō alla pros to euschēmon kai euparedron tō kuriō aperispastōs

36ei de tis aschēmonein epi tēn parthenon autou nomizei ean ē uperakmos kai outōs opheilei ginesthai o thelei poieitō ouch amartanei gameitōsan 37os de estēken en tē kardia autou edraios mē echōn anankēn exousian de echei peri tou idiou thelēmatos kai touto kekriken en tē idia kardia tērein tēn eautou parthenon kalōs poiēsei 38ōste kai o gamizōn tēn eautou parthenon kalōs poiei kai o mē gamizōn kreisson poiēsei

39gunē dedetai eph oson chronon zē o anēr autēs ean de koimēthē o anēr eleuthera estin ō thelei gamēthēnai monon en kuriō 40makariōtera de estin ean outōs meinē kata tēn emēn gnōmēn dokō de kagō pneuma theou echein

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 6
Top of Page
Top of Page