KATA IOANNEN 19
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tote oun elaben o pilatos ton iēsoun kai emastigōsen 2kai oi stratiōtai plexantes stephanon ex akanthōn epethēkan autou tē kephalē kai imation porphuroun periebalon auton 3kai elegon chaire o basileus tōn ioudaiōn kai edidoun autō rapismata 4exēlthen oun palin exō o pilatos kai legei autois ide agō umin auton exō ina gnōte oti en autō oudemian aitian euriskō 5exēlthen oun o iēsous exō phorōn ton akanthinon stephanon kai to porphuroun imation kai legei autois ide o anthrōpos 6ote oun eidon auton oi archiereis kai oi upēretai ekraugasan legontes staurōson staurōson legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurōsate egō gar ouch euriskō en autō aitian 7apekrithēsan autō oi ioudaioi ēmeis nomon echomen kai kata ton nomon ēmōn opheilei apothanein oti eauton uion theou epoiēsen

8ote oun ēkousen o pilatos touton ton logon mallon ephobēthē 9kai eisēlthen eis to praitōrion palin kai legei tō iēsou pothen ei su o de iēsous apokrisin ouk edōken autō 10legei oun autō o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian echō staurōsai se kai exousian echō apolusai se 11apekrithē o iēsous ouk eiches exousian oudemian kat emou ei mē ēn soi dedomenon anōthen dia touto o paradidous me soi meizona amartian echei 12ek toutou ezētei o pilatos apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legontes ean touton apolusēs ouk ei philos tou kaisaros pas o basilea auton poiōn antilegei tō kaisari

13o oun pilatos akousas touton ton logon ēgagen exō ton iēsoun kai ekathisen epi tou bēmatos eis topon legomenon lithostrōton ebraisti de gabbatha 14ēn de paraskeuē tou pascha ōra de ōsei ektē kai legei tois ioudaiois ide o basileus umōn 15oi de ekraugasan aron aron staurōson auton legei autois o pilatos ton basilea umōn staurōsō apekrithēsan oi archiereis ouk echomen basilea ei mē kaisara

16tote oun paredōken auton autois ina staurōthē parelabon de ton iēsoun kai apēgagon

17kai bastazōn ton stauron autou exēlthen eis ton legomenon kraniou topon os legetai ebraisti golgotha 18opou auton estaurōsan kai met autou allous duo enteuthen kai enteuthen meson de ton iēsoun 19egrapsen de kai titlon o pilatos kai ethēken epi tou staurou ēn de gegrammenon iēsous o nazōraios o basileus tōn ioudaiōn 20touton oun ton titlon polloi anegnōsan tōn ioudaiōn oti engus ēn tēs poleōs o topos opou estaurōthē o iēsous kai ēn gegrammenon ebraisti ellēnisti rōmaisti 21elegon oun tō pilatō oi archiereis tōn ioudaiōn mē graphe o basileus tōn ioudaiōn all oti ekeinos eipen basileus eimi tōn ioudaiōn 22apekrithē o pilatos o gegrapha gegrapha

23oi oun stratiōtai ote estaurōsan ton iēsoun elabon ta imatia autou kai epoiēsan tessara merē ekastō stratiōtē meros kai ton chitōna ēn de o chitōn arraphos ek tōn anōthen uphantos di olou 24eipon oun pros allēlous mē schisōmen auton alla lachōmen peri autou tinos estai ina ē graphē plērōthē ē legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klēron oi men oun stratiōtai tauta epoiēsan 25eistēkeisan de para tō staurō tou iēsou ē mētēr autou kai ē adelphē tēs mētros autou maria ē tou klōpa kai maria ē magdalēnē 26iēsous oun idōn tēn mētera kai ton mathētēn parestōta on ēgapa legei tē mētri autou gunai idou o uios sou 27eita legei tō mathētē idou ē mētēr sou kai ap ekeinēs tēs ōras elaben autēn o mathētēs eis ta idia

28meta touto eidōs o iēsous oti panta ēdē tetelestai ina teleiōthē ē graphē legei dipsō 29skeuos oun ekeito oxous meston oi de plēsantes spongon oxous kai ussōpō perithentes prosēnenkan autou tō stomati 30ote oun elaben to oxos o iēsous eipen tetelestai kai klinas tēn kephalēn paredōken to pneuma

31oi oun ioudaioi ina mē meinē epi tou staurou ta sōmata en tō sabbatō epei paraskeuē ēn ēn gar megalē ē ēmera ekeinou tou sabbatou ērōtēsan ton pilaton ina kateagōsin autōn ta skelē kai arthōsin 32ēlthon oun oi stratiōtai kai tou men prōtou kateaxan ta skelē kai tou allou tou sustaurōthentos autō 33epi de ton iēsoun elthontes ōs eidon auton ēdē tethnēkota ou kateaxan autou ta skelē 34all eis tōn stratiōtōn lonchē autou tēn pleuran enuxen kai euthus exēlthen aima kai udōr 35kai o eōrakōs memarturēken kai alēthinē autou estin ē marturia kakeinos oiden oti alēthē legei ina umeis pisteusēte 36egeneto gar tauta ina ē graphē plērōthē ostoun ou suntribēsetai autou 37kai palin etera graphē legei opsontai eis on exekentēsan

38meta de tauta ērōtēsen ton pilaton o iōsēph o apo arimathaias ōn mathētēs tou iēsou kekrummenos de dia ton phobon tōn ioudaiōn ina arē to sōma tou iēsou kai epetrepsen o pilatos ēlthen oun kai ēren to sōma tou iēsou 39ēlthen de kai nikodēmos o elthōn pros ton iēsoun nuktos to prōton pherōn migma smurnēs kai aloēs ōsei litras ekaton 40elabon oun to sōma tou iēsou kai edēsan auto othoniois meta tōn arōmatōn kathōs ethos estin tois ioudaiois entaphiazein 41ēn de en tō topō opou estaurōthē kēpos kai en tō kēpō mnēmeion kainon en ō oudepō oudeis etethē 42ekei oun dia tēn paraskeuēn tōn ioudaiōn oti engus ēn to mnēmeion ethēkan ton iēsoun

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 18
Top of Page
Top of Page