KATA IOANNEN 20
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tē de mia tōn sabbatōn maria ē magdalēnē erchetai prōi skotias eti ousēs eis to mnēmeion kai blepei ton lithon ērmenon ek tou mnēmeiou 2trechei oun kai erchetai pros simōna petron kai pros ton allon mathētēn on ephilei o iēsous kai legei autois ēran ton kurion ek tou mnēmeiou kai ouk oidamen pou ethēkan auton 3exēlthen oun o petros kai o allos mathētēs kai ērchonto eis to mnēmeion 4etrechon de oi duo omou kai o allos mathētēs proedramen tachion tou petrou kai ēlthen prōtos eis to mnēmeion 5kai parakupsas blepei keimena ta othonia ou mentoi eisēlthen 6erchetai oun simōn petros akolouthōn autō kai eisēlthen eis to mnēmeion kai theōrei ta othonia keimena 7kai to soudarion o ēn epi tēs kephalēs autou ou meta tōn othoniōn keimenon alla chōris entetuligmenon eis ena topon 8tote oun eisēlthen kai o allos mathētēs o elthōn prōtos eis to mnēmeion kai eiden kai episteusen 9oudepō gar ēdeisan tēn graphēn oti dei auton ek nekrōn anastēnai

10apēlthon oun palin pros eautous oi mathētai

11maria de eistēkei pros to mnēmeion klaiousa exō ōs oun eklaien parekupsen eis to mnēmeion 12kai theōrei duo angelous en leukois kathezomenous ena pros tē kephalē kai ena pros tois posin opou ekeito to sōma tou iēsou 13kai legousin autē ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti ēran ton kurion mou kai ouk oida pou ethēkan auton 14kai tauta eipousa estraphē eis ta opisō kai theōrei ton iēsoun estōta kai ouk ēdei oti o iēsous estin 15legei autē o iēsous gunai ti klaieis tina zēteis ekeinē dokousa oti o kēpouros estin legei autō kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou auton ethēkas kagō auton arō 16legei autē o iēsous maria strapheisa ekeinē legei autō rabbouni o legetai didaskale 17legei autē o iēsous mē mou aptou oupō gar anabebēka pros ton patera mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainō pros ton patera mou kai patera umōn kai theon mou kai theon umōn 18erchetai maria ē magdalēnē apangellousa tois mathētais oti eōraken ton kurion kai tauta eipen autē

19ousēs oun opsias tē ēmera ekeinē tē mia tōn sabbatōn kai tōn thurōn kekleismenōn opou ēsan oi mathētai sunēgmenoi dia ton phobon tōn ioudaiōn ēlthen o iēsous kai estē eis to meson kai legei autois eirēnē umin 20kai touto eipōn edeixen autois tas cheiras kai tēn pleuran autou echarēsan oun oi mathētai idontes ton kurion 21eipen oun autois o iēsous palin eirēnē umin kathōs apestalken me o patēr kagō pempō umas 22kai touto eipōn enephusēsen kai legei autois labete pneuma agion 23an tinōn aphēte tas amartias aphientai autois an tinōn kratēte kekratēntai

24thōmas de eis ek tōn dōdeka o legomenos didumos ouk ēn met autōn ote ēlthen o iēsous 25elegon oun autō oi alloi mathētai eōrakamen ton kurion o de eipen autois ean mē idō en tais chersin autou ton tupon tōn ēlōn kai balō ton daktulon mou eis ton tupon tōn ēlōn kai balō tēn cheira mou eis tēn pleuran autou ou mē pisteusō

26kai meth ēmeras oktō palin ēsan esō oi mathētai autou kai thōmas met autōn erchetai o iēsous tōn thurōn kekleismenōn kai estē eis to meson kai eipen eirēnē umin 27eita legei tō thōma phere ton daktulon sou ōde kai ide tas cheiras mou kai phere tēn cheira sou kai bale eis tēn pleuran mou kai mē ginou apistos alla pistos 28kai apekrithē o thōmas kai eipen autō o kurios mou kai o theos mou 29legei autō o iēsous oti eōrakas me thōma pepisteukas makarioi oi mē idontes kai pisteusantes

30polla men oun kai alla sēmeia epoiēsen o iēsous enōpion tōn mathētōn autou a ouk estin gegrammena en tō bibliō toutō 31tauta de gegraptai ina pisteusēte oti o iēsous estin o christos o uios tou theou kai ina pisteuontes zōēn echēte en tō onomati autou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 19
Top of Page
Top of Page