KATA IOANNEN 18
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tauta eipōn o iēsous exēlthen sun tois mathētais autou peran tou cheimarrou tōn kedrōn opou ēn kēpos eis on eisēlthen autos kai oi mathētai autou 2ēdei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunēchthē o iēsous ekei meta tōn mathētōn autou 3o oun ioudas labōn tēn speiran kai ek tōn archiereōn kai pharisaiōn upēretas erchetai ekei meta phanōn kai lampadōn kai oplōn 4iēsous oun eidōs panta ta erchomena ep auton exelthōn eipen autois tina zēteite 5apekrithēsan autō iēsoun ton nazōraion legei autois o iēsous egō eimi eistēkei de kai ioudas o paradidous auton met autōn 6ōs oun eipen autois oti egō eimi apēlthon eis ta opisō kai epeson chamai 7palin oun autous epērōtēsen tina zēteite oi de eipon iēsoun ton nazōraion 8apekrithē o iēsous eipon umin oti egō eimi ei oun eme zēteite aphete toutous upagein 9ina plērōthē o logos on eipen oti ous dedōkas moi ouk apōlesa ex autōn oudena 10simōn oun petros echōn machairan eilkusen autēn kai epaisen ton tou archiereōs doulon kai apekopsen autou to ōtion to dexion ēn de onoma tō doulō malchos 11eipen oun o iēsous tō petrō bale tēn machairan sou eis tēn thēkēn to potērion o dedōken moi o patēr ou mē piō auto

12ē oun speira kai o chiliarchos kai oi upēretai tōn ioudaiōn sunelabon ton iēsoun kai edēsan auton 13kai apēgagon auton pros annan prōton ēn gar pentheros tou kaiapha os ēn archiereus tou eniautou ekeinou 14ēn de kaiaphas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumpherei ena anthrōpon apolesthai uper tou laou

15ēkolouthei de tō iēsou simōn petros kai o allos mathētēs o de mathētēs ekeinos ēn gnōstos tō archierei kai suneisēlthen tō iēsou eis tēn aulēn tou archiereōs 16o de petros eistēkei pros tē thura exō exēlthen oun o mathētēs o allos os ēn gnōstos tō archierei kai eipen tē thurōrō kai eisēgagen ton petron 17legei oun ē paidiskē ē thurōros tō petrō mē kai su ek tōn mathētōn ei tou anthrōpou toutou legei ekeinos ouk eimi 18eistēkeisan de oi douloi kai oi upēretai anthrakian pepoiēkotes oti psuchos ēn kai ethermainonto ēn de met autōn o petros estōs kai thermainomenos

19o oun archiereus ērōtēsen ton iēsoun peri tōn mathētōn autou kai peri tēs didachēs autou 20apekrithē autō o iēsous egō parrēsia elalēsa tō kosmō egō pantote edidaxa en tē sunagōgē kai en tō ierō opou pantote oi ioudaioi sunerchontai kai en kruptō elalēsa ouden 21ti me eperōtas eperōtēson tous akēkootas ti elalēsa autois ide outoi oidasin a eipon egō 22tauta de autou eipontos eis tōn upēretōn parestēkōs edōken rapisma tō iēsou eipōn outōs apokrinē tō archierei 23apekrithē autō o iēsous ei kakōs elalēsa marturēson peri tou kakou ei de kalōs ti me dereis 24apesteilen auton o annas dedemenon pros kaiaphan ton archierea

25ēn de simōn petros estōs kai thermainomenos eipon oun autō mē kai su ek tōn mathētōn autou ei ērnēsato ekeinos kai eipen ouk eimi 26legei eis ek tōn doulōn tou archiereōs sungenēs ōn ou apekopsen petros to ōtion ouk egō se eidon en tō kēpō met autou 27palin oun ērnēsato o petros kai eutheōs alektōr ephōnēsen

28agousin oun ton iēsoun apo tou kaiapha eis to praitōrion ēn de prōia kai autoi ouk eisēlthon eis to praitōrion ina mē mianthōsin all ina phagōsin to pascha 29exēlthen oun o pilatos pros autous kai eipen tina katēgorian pherete kata tou anthrōpou toutou 30apekrithēsan kai eipon autō ei mē ēn outos kakopoios ouk an soi paredōkamen auton 31eipen oun autois o pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umōn krinate auton eipon oun autō oi ioudaioi ēmin ouk exestin apokteinai oudena 32ina o logos tou iēsou plērōthē on eipen sēmainōn poiō thanatō ēmellen apothnēskein

33eisēlthen oun eis to praitōrion palin o pilatos kai ephōnēsen ton iēsoun kai eipen autō su ei o basileus tōn ioudaiōn 34apekrithē autō o iēsous aph eautou su touto legeis ē alloi soi eipon peri emou 35apekrithē o pilatos mēti egō ioudaios eimi to ethnos to son kai oi archiereis paredōkan se emoi ti epoiēsas 36apekrithē o iēsous ē basileia ē emē ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou ēn ē basileia ē emē oi upēretai an oi emoi ēgōnizonto ina mē paradothō tois ioudaiois nun de ē basileia ē emē ouk estin enteuthen 37eipen oun autō o pilatos oukoun basileus ei su apekrithē o iēsous su legeis oti basileus eimi egō egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlutha eis ton kosmon ina marturēsō tē alētheia pas o ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs 38legei autō o pilatos ti estin alētheia kai touto eipōn palin exēlthen pros tous ioudaious kai legei autois egō oudemian aitian euriskō en autō 39estin de sunētheia umin ina ena umin apolusō en tō pascha boulesthe oun umin apolusō ton basilea tōn ioudaiōn 40ekraugasan oun palin pantes legontes mē touton alla ton barabban ēn de o barabbas lēstēs

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 17
Top of Page
Top of Page