KATA IOANNEN 17
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tauta elalēsen o iēsous kai epēren tous ophthalmous autou eis ton ouranon kai eipen pater elēluthen ē ōra doxason sou ton uion ina kai o uios sou doxasē se 2kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō dōsē autois zōēn aiōnion 3autē de estin ē aiōnios zōē ina ginōskōsin se ton monon alēthinon theon kai on apesteilas iēsoun christon 4egō se edoxasa epi tēs gēs to ergon eteleiōsa o dedōkas moi ina poiēsō 5kai nun doxason me su pater para seautō tē doxē ē eichon pro tou ton kosmon einai para soi

6ephanerōsa sou to onoma tois anthrōpois ous dedōkas moi ek tou kosmou soi ēsan kai emoi autous dedōkas kai ton logon sou tetērēkasin 7nun egnōkan oti panta osa dedōkas moi para sou estin 8oti ta rēmata a dedōkas moi dedōka autois kai autoi elabon kai egnōsan alēthōs oti para sou exēlthon kai episteusan oti su me apesteilas 9egō peri autōn erōtō ou peri tou kosmou erōtō alla peri ōn dedōkas moi oti soi eisin 10kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois 11kai ouk eti eimi en tō kosmō kai outoi en tō kosmō eisin kai egō pros se erchomai pater agie tērēson autous en tō onomati sou ous dedōkas moi ina ōsin en kathōs ēmeis 12ote ēmēn met autōn en tō kosmō egō etēroun autous en tō onomati sou ous dedōkas moi ephulaxa kai oudeis ex autōn apōleto ei mē o uios tēs apōleias ina ē graphē plērōthē

13nun de pros se erchomai kai tauta lalō en tō kosmō ina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en autois 14egō dedōka autois ton logon sou kai o kosmos emisēsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kathōs egō ouk eimi ek tou kosmou 15ouk erōtō ina arēs autous ek tou kosmou all ina tērēsēs autous ek tou ponērou 16ek tou kosmou ouk eisin kathōs egō ek tou kosmou ouk eimi 17agiason autous en tē alētheia sou o logos o sos alētheia estin 18kathōs eme apesteilas eis ton kosmon kagō apesteila autous eis ton kosmon 19kai uper autōn egō agiazō emauton ina kai autoi ōsin ēgiasmenoi en alētheia

20ou peri toutōn de erōtō monon alla kai peri tōn pisteusontōn dia tou logou autōn eis eme 21ina pantes en ōsin kathōs su pater en emoi kagō en soi ina kai autoi en ēmin en ōsin ina o kosmos pisteusē oti su me apesteilas

22kai egō tēn doxan ēn dedōkas moi dedōka autois ina ōsin en kathōs ēmeis en esmen 23egō en autois kai su en emoi ina ōsin teteleiōmenoi eis en kai ina ginōskē o kosmos oti su me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas 24pater ous dedōkas moi thelō ina opou eimi egō kakeinoi ōsin met emou ina theōrōsin tēn doxan tēn emēn ēn edōkas moi oti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou

25pater dikaie kai o kosmos se ouk egnō egō de se egnōn kai outoi egnōsan oti su me apesteilas 26kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō ina ē agapē ēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 16
Top of Page
Top of Page