KATA IOANNEN 16
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tauta lelalēka umin ina mē skandalisthēte 2aposunagōgous poiēsousin umas all erchetai ōra ina pas o apokteinas umas doxē latreian prospherein tō theō 3kai tauta poiēsousin umin oti ouk egnōsan ton patera oude eme 4alla tauta lelalēka umin ina otan elthē ē ōra mnēmoneuēte autōn oti egō eipon umin tauta de umin ex archēs ouk eipon oti meth umōn ēmēn

5nun de upagō pros ton pempsanta me kai oudeis ex umōn erōta me pou upageis 6all oti tauta lelalēka umin ē lupē peplērōken umōn tēn kardian 7all egō tēn alētheian legō umin sumpherei umin ina egō apelthō ean gar mē apelthō o paraklētos ouk eleusetai pros umas ean de poreuthō pempsō auton pros umas 8kai elthōn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunēs kai peri kriseōs 9peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme 10peri dikaiosunēs de oti pros ton patera mou upagō kai ouk eti theōreite me 11peri de kriseōs oti o archōn tou kosmou toutou kekritai

12eti polla echō legein umin all ou dunasthe bastazein arti 13otan de elthē ekeinos to pneuma tēs alētheias odēgēsei umas eis pasan tēn alētheian ou gar lalēsei aph eautou all osa an akousē lalēsei kai ta erchomena anangelei umin 14ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lēpsetai kai anangelei umin 15panta osa echei o patēr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lēpsetai kai anangelei umin

16mikron kai ou theōreite me kai palin mikron kai opsesthe me oti egō upagō pros ton patera

17eipon oun ek tōn mathētōn autou pros allēlous ti estin touto o legei ēmin mikron kai ou theōreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti egō upagō pros ton patera 18elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei 19egnō oun o iēsous oti ēthelon auton erōtan kai eipen autois peri toutou zēteite met allēlōn oti eipon mikron kai ou theōreite me kai palin mikron kai opsesthe me 20amēn amēn legō umin oti klausete kai thrēnēsete umeis o de kosmos charēsetai umeis de lupēthēsesthe all ē lupē umōn eis charan genēsetai 21ē gunē otan tiktē lupēn echei oti ēlthen ē ōra autēs otan de gennēsē to paidion ouk eti mnēmoneuei tēs thlipseōs dia tēn charan oti egennēthē anthrōpos eis ton kosmon 22kai umeis oun lupēn men nun echete palin de opsomai umas kai charēsetai umōn ē kardia kai tēn charan umōn oudeis airei aph umōn

23kai en ekeinē tē ēmera eme ouk erōtēsete ouden amēn amēn legō umin oti osa an aitēsēte ton patera en tō onomati mou dōsei umin 24eōs arti ouk ētēsate ouden en tō onomati mou aiteite kai lēpsesthe ina ē chara umōn ē peplērōmenē

25tauta en paroimiais lelalēka umin all erchetai ōra ote ouk eti en paroimiais lalēsō umin alla parrēsia peri tou patros anangelō umin 26en ekeinē tē ēmera en tō onomati mou aitēsesthe kai ou legō umin oti egō erōtēsō ton patera peri umōn 27autos gar o patēr philei umas oti umeis eme pephilēkate kai pepisteukate oti egō para tou theou exēlthon 28exēlthon para tou patros kai elēlutha eis ton kosmon palin aphiēmi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera

29legousin autō oi mathētai autou ide nun parrēsia laleis kai paroimian oudemian legeis 30nun oidamen oti oidas panta kai ou chreian echeis ina tis se erōta en toutō pisteuomen oti apo theou exēlthes 31apekrithē autois o iēsous arti pisteuete 32idou erchetai ōra kai nun elēluthen ina skorpisthēte ekastos eis ta idia kai eme monon aphēte kai ouk eimi monos oti o patēr met emou estin 33tauta lelalēka umin ina en emoi eirēnēn echēte en tō kosmō thlipsin echete alla tharseite egō nenikēka ton kosmon

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 15
Top of Page
Top of Page