KATA IOANNEN 15
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1egō eimi ē ampelos ē alēthinē kai o patēr mou o geōrgos estin 2pan klēma en emoi mē pheron karpon airei auto kai pan to karpon pheron kathairei auto ina pleiona karpon pherē 3ēdē umeis katharoi este dia ton logon on lelalēka umin 4meinate en emoi kagō en umin kathōs to klēma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mē meinē en tē ampelō outōs oude umeis ean mē en emoi meinēte 5egō eimi ē ampelos umeis ta klēmata o menōn en emoi kagō en autō outos pherei karpon polun oti chōris emou ou dunasthe poiein ouden 6ean mē tis meinē en emoi eblēthē exō ōs to klēma kai exēranthē kai sunagousin auta kai eis pur ballousin kai kaietai 7ean meinēte en emoi kai ta rēmata mou en umin meinē o ean thelēte aitēsesthe kai genēsetai umin 8en toutō edoxasthē o patēr mou ina karpon polun pherēte kai genēsesthe emoi mathētai 9kathōs ēgapēsen me o patēr kagō ēgapēsa umas meinate en tē agapē tē emē 10ean tas entolas mou tērēsēte meneite en tē agapē mou kathōs egō tas entolas tou patros mou tetērēka kai menō autou en tē agapē 11tauta lelalēka umin ina ē chara ē emē en umin meinē kai ē chara umōn plērōthē

12autē estin ē entolē ē emē ina agapate allēlous kathōs ēgapēsa umas

13meizona tautēs agapēn oudeis echei ina tis tēn psuchēn autou thē uper tōn philōn autou 14umeis philoi mou este ean poiēte osa egō entellomai umin 15ouketi umas legō doulous oti o doulos ouk oiden ti poiei autou o kurios umas de eirēka philous oti panta a ēkousa para tou patros mou egnōrisa umin 16ouch umeis me exelexasthe all egō exelexamēn umas kai ethēka umas ina umeis upagēte kai karpon pherēte kai o karpos umōn menē ina o ti an aitēsēte ton patera en tō onomati mou dō umin 17tauta entellomai umin ina agapate allēlous

18ei o kosmos umas misei ginōskete oti eme prōton umōn memisēken 19ei ek tou kosmou ēte o kosmos an to idion ephilei oti de ek tou kosmou ouk este all egō exelexamēn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos 20mnēmoneuete tou logou ou egō eipon umin ouk estin doulos meizōn tou kuriou autou ei eme ediōxan kai umas diōxousin ei ton logon mou etērēsan kai ton umeteron tērēsousin 21alla tauta panta poiēsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pempsanta me 22ei mē ēlthon kai elalēsa autois amartian ouk eichon nun de prophasin ouk echousin peri tēs amartias autōn 23o eme misōn kai ton patera mou misei 24ei ta erga mē epoiēsa en autois a oudeis allos pepoiēken amartian ouk eichon nun de kai eōrakasin kai memisēkasin kai eme kai ton patera mou 25all ina plērōthē o logos o gegrammenos en tō nomō autōn oti emisēsan me dōrean

26otan de elthē o paraklētos on egō pempsō umin para tou patros to pneuma tēs alētheias o para tou patros ekporeuetai ekeinos marturēsei peri emou 27kai umeis de martureite oti ap archēs met emou este

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 14
Top of Page
Top of Page