KATA IOANNEN 14
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1mē tarassesthō umōn ē kardia pisteuete eis ton theon kai eis eme pisteuete 2en tē oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de mē eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin 3kai ean poreuthō kai etoimasō umin topon palin erchomai kai paralēpsomai umas pros emauton ina opou eimi egō kai umeis ēte 4kai opou egō upagō oidate kai tēn odon oidate

5legei autō thōmas kurie ouk oidamen pou upageis kai pōs dunametha tēn odon eidenai 6legei autō o iēsous egō eimi ē odos kai ē alētheia kai ē zōē oudeis erchetai pros ton patera ei mē di emou

7ei egnōkeite me kai ton patera mou egnōkeite an kai ap arti ginōskete auton kai eōrakate auton

8legei autō philippos kurie deixon ēmin ton patera kai arkei ēmin 9legei autō o iēsous tosouton chronon meth umōn eimi kai ouk egnōkas me philippe o eōrakōs eme eōraken ton patera kai pōs su legeis deixon ēmin ton patera 10ou pisteueis oti egō en tō patri kai o patēr en emoi estin ta rēmata a egō lalō umin ap emautou ou lalō o de patēr o en emoi menōn autos poiei ta erga 11pisteuete moi oti egō en tō patri kai o patēr en emoi ei de mē dia ta erga auta pisteuete moi 12amēn amēn legō umin o pisteuōn eis eme ta erga a egō poiō kakeinos poiēsei kai meizona toutōn poiēsei oti egō pros ton patera mou poreuomai 13kai o ti an aitēsēte en tō onomati mou touto poiēsō ina doxasthē o patēr en tō uiō 14ean ti aitēsēte en tō onomati mou egō poiēsō

15ean agapate me tas entolas tas emas tērēsate

16kai egō erōtēsō ton patera kai allon paraklēton dōsei umin ina menē meth umōn eis ton aiōna 17to pneuma tēs alētheias o o kosmos ou dunatai labein oti ou theōrei auto oude ginōskei auto umeis de ginōskete auto oti par umin menei kai en umin estai

18ouk aphēsō umas orphanous erchomai pros umas 19eti mikron kai o kosmos me ouk eti theōrei umeis de theōreite me oti egō zō kai umeis zēsesthe 20en ekeinē tē ēmera gnōsesthe umeis oti egō en tō patri mou kai umeis en emoi kagō en umin 21o echōn tas entolas mou kai tērōn autas ekeinos estin o agapōn me o de agapōn me agapēthēsetai upo tou patros mou kai egō agapēsō auton kai emphanisō autō emauton 22legei autō ioudas ouch o iskariōtēs kurie ti gegonen oti ēmin melleis emphanizein seauton kai ouchi tō kosmō 23apekrithē o iēsous kai eipen autō ean tis agapa me ton logon mou tērēsei kai o patēr mou agapēsei auton kai pros auton eleusometha kai monēn par autō poiēsomen 24o mē agapōn me tous logous mou ou tērei kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pempsantos me patros

25tauta lelalēka umin par umin menōn 26o de paraklētos to pneuma to agion o pempsei o patēr en tō onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnēsei umas panta a eipon umin

27eirēnēn aphiēmi umin eirēnēn tēn emēn didōmi umin ou kathōs o kosmos didōsin egō didōmi umin mē tarassesthō umōn ē kardia mēde deiliatō 28ēkousate oti egō eipon umin upagō kai erchomai pros umas ei ēgapate me echarēte an oti eipon poreuomai pros ton patera oti o patēr mou meizōn mou estin 29kai nun eirēka umin prin genesthai ina otan genētai pisteusēte 30ouk eti polla lalēsō meth umōn erchetai gar o tou kosmou toutou archōn kai en emoi ouk echei ouden 31all ina gnō o kosmos oti agapō ton patera kai kathōs eneteilato moi o patēr outōs poiō egeiresthe agōmen enteuthen

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 13
Top of Page
Top of Page